Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΕΝΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
 
 
ΓΕΩΓΙΟΣ
θα ήθελα να εκφράσω την πολιτική μου και ιδεολογική μου αντίθεση στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της διάλυσης των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.Τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προστατεύονται και να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται και να διαλύονται. Οι δημόσιοι οργανισμοί ούτε πρέπει να κλείσουν,ούτε πρέπει να συγχωνευτούν, αλλά θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν αναβαθμιζόμενοι προσφέροντας το ύψιστο δυνατόν κοινωνικό έργο στην κοινωνία.Η εργασιακή ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται εμπλουτιζόμενη με κινητροδότηση αύξησης των προσόντων, της γνώσης και της παραγωγικότητας.Οι οργανισμοί προσφέρουν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στην πρόοδο του λαού μας.Όσοι εργαζόμενοι έχουν εισαχθεί με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έχοντας στην κατοχή τους πανεπιστημιακό τίτλο εκπαίδευσης θα πρέπει να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους έτσι ώστε να αυξηθεί το παραγόμενο έργο από τους δημόσιους οργανισμούς, να καταστεί ποιοτικότερο αλλά και περισσότερο χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο έτσι ώστε με την χρήση των δεδομένων πεπερασμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει να μεγιστοποιήσει την κοινωνική οφελημότητα που εκρέει από την παραγωγική του διαδικασία, αριστοποιώντας την αναλογία των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας την καταλληλότερη συνάρτηση- τεχνολογία παραγωγης έτσι ώστε αναπροσαρμοζόμενοι οι δημόσιοι φορείς να παράγουν το κατά το δυνατόν άριστο παραγωγικό αποτέλεσμα, ένα τέτοιο παραγωγικά και κοινωνικά χρίσμο αποτέλεσμα που θα προσεγγίζει στο μέγιστο την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των εύαισθητων περιοχών όπου αναπτύσσονται σπάνια οικοσυστήματα,η έρευνα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η τέλεση κοινωνικού και οικονομικού, δημογραφικού χαρακτήρα κοινωνικών και οικονομικών ερευνών, η ανάπτυξη της έρευνας για την σύγχρονη βιοκλιματική αρχιτεκτονική δραστηριότητα,η ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης, η προστασία της εθνικής πολιτιστσική, και χαρτογραφικής κληρονομιάς,η ανάπτυξη της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, η προστασία των αναπήρων και των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, η προώθηση της βασικής, εφαρμοσμένης έρευνας και η προσπάθεια για την ανάπτυξη σύγχρωνων καινοτομικών μεθόδων παραγωγής και προϊόντων, η προώθηση των εξαγωγών και η ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων είναι σημαντικότατες – παραγωγικότατες κοινωνικές υπηρεσίες που εάν παραχθούν και προαχθούν σωστά μέσα από τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τους δημόσιους φορείς δύνανται να βοηθήσουν την οικονομία και την κοινωνία ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο συμβατή με το φυσικό της περιβάλλον, περισσότερο αλλυλέγγυα και τελικά περισσότερο υγιής και πιο παραγωγική.ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 
 
Γιώργος
Έτσι όπως διαμορφώνεται το άρθρο 15 οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου δεν πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν υποχρεωτικά σε άλλα ΝΠΙΔ. Διότι κανένα απο αυτά δεν πρόκειται να τα αφήσουν να ζητήσουν καινούργιες οργανικές θέσεις. Οπότε αναγκαστικά οι παραπάνω υπάλληλοι θα βγούν στην εφεδρεία δηλ. ουσιαστικά θα απολυθούν.Προτείνω οι εν λόγω υπάλληλοι να μεταταγούν υποχρεωτικά σε ΝΠΔΔ Ή σε Υπουργεία ή στις Περιφέρειες έιτε στου Δήμους. Μόνο έτσι δεν θα απολυθεί κανένας σύμφωνα με τις υποσχέσεις των τριών κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Διαφορετικά μας δουλεύου «ψιλό γαζί».