Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη
Με το παρόν Άρθρο (σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 του ιδίου ν/σ), οι νομοθέτες του παρόντος καταργούν ουσιαστικά ρυθμίσεις του Ν. 1514/85 και του μεταγενέστερου ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία ΌΛΩΝ των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ε&Τ. Συμφωνεί η πολιτική ηγεσία της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας με την εξαίρεση ενός (νέου από συγχώνευση) Ερευνητικού Κέντρου της ΓΓΕΤ από το ισχύον -για τα ΕΚ της ΓΓΕΤ- νομικό πλαίσιο, στη βάση ενός νέου νόμου που εκπονείται από το Υπ. ΔΜ&ΗΔ? Τη στιγμή όπου συζητείται η ένταξη όλων των δημοσίων ερευνητικών φορέων (εκτός ΑΕΙ) στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, η ανωτέρω εξαίρεση αντιβαίνει κάθε λογικής και θα πρέπει να εξαλειφθεί (με απόσυρση του Άρθρου 9). Μαρία Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ