Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Προτείνουμε η Ένωση να μπορεί να αιτηθεί την ανάληψη εργασιών για λογαριασμό των συνεταιρισμών και κατόπιν να κάνει η ίδια την ανάθεση στους συνεταιρισμούς – μέλη αυτής.
 
 
ΔΑ.ΣΥ.Λ
Δασικός Συνεταιρισμός ΛεχόβουΔΑ.ΣΥ.ΛΛέχοβο-ΦλώριναςΤ.Κ.: 53073Πληροφορίες: Τζουβάρας ΠαναγιώτηςΤηλ:6974478777Άρθρο 02:Περιφέρεια – Έδρα – Επωνυμία1. Έδρα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας είναι ο δήμος ή η δημοτική ή η τοπική κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.2. Η περιφέρεια του ΔΑ.Σ.Ε. ορίζεται από το καταστατικό του.3. Η επωνυμία του ΔΑ.Σ.Ε. περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητά του ως δασικού καθώς και την έδρα του. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΔΑ.Σ.Ε. που έχει την ίδια έδρα ή περιφέρεια και τον ίδιο σκοπό.Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΔΑ.Σ.Ε.Τα έντυπα του ΔΑ.Σ.Ε αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ.Στην επωνυμία της ΔΑ.Σ.Ο., μπορεί να περιλαμβάνεται διακριτικός τίτλος .
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ
Στο άρθρο θα πρέπει να προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός των ΔΑΣΟ που θα μπορούν να ιδρύονται ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή Δημο. Πρότασή μου είναι να υπάρχουν τόσοι ΔΑΣΟ όσοι και οι αριθμοί των μελών των αντιστοίχων συμβουλίων.
 
 
ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Συνεταιριστική μερίδα 500,00 Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού σε έκδοση εγγυητικών επιστολών προς δασαρχεία, αγορές καυσίμων, τροφών ζώων και λοιπές δραστηριότητες.
 
 
ΔΑ.ΣΥ.Λ
Δασικός Συνεταιρισμός ΛεχόβουΔΑ.ΣΥ.ΛΛέχοβο-ΦλώριναςΤ.Κ.: 53073Πληροφορίες: Τζουβάρας ΠαναγιώτηςΤηλ:6974478777Άρθρο 36:Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, σκοπός – δραστηριότητες – καταστατικό1. Σκοπός της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας που είναι μέλη της.2. Η Ένωση για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:α)Να ασκεί κάθε Συνδικαλιστική δραστηριότητα ως προς το όφελος των μελών της. β) Φροντίζει για την επιμόρφωση των μελών της με κύκλους σεμιναρίων ή την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και συνεταιριστικής επιμόρφωσης ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.3. Η Ένωση δεν μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των μελών της δασικές εργασίες. Στις δασικές εργασίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας.4. Κατά τα λοιπά όσον αφορά τα θέματα του περιεχομένου και του τύπου του Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.