Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. Πλευριά
Μια τοποθέτηση σχετικά με την όλη θεώρηση, θα ήταν να ‘χτιστεί’ ένα προϊόν διαχείρισης εγγράφων, (θέτω ως παράδειγμα το αντίστοιχο Livelink/OPENTEXT) με τα εξής χαακτηριστικά: δυνατότητα μεταλλαγής της επιφάνειας εργασίας (desktop), ανοιχτότητα (openness)- προκειμένου για τη μεταφερσιμότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα-, ακεραιότητα, και σταθερότητα – Robustness.Oπωσδήποτε έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τη διακίνηση των πληροφοριών. Σημασία έχει εδώ η πλατφόρμα η κατάλληλη γι αυτό.Θα μπορούσε να παραληφθεί η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών, καθώς και η αντικειμενοστρεφής δομή, και να προσομοιώνει επικοινωνία e-mail σε συνδυασμό με κοινωνική δικτύωση, με τη διαφορά ότι θα κατευθύνει τον χρήστη να κινείται μέσα στον γράφο ροής εργασίας, και θα περιορίζονται οι ασκοπες και ‘σπάταλες’ κινήσεις.
 
 
adamo
Υπάρχουν και συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν αποστέλλουν επιβεβαιώσεις παραλαβής (ή ακόμα περισσότερο και ανάγνωσης) ανεξάρτητα από τη θέληση του χρήστη της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.