Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 4: Τουριστικοί Ακόλουθοι και Θέματα Λειτουργίας Γραφείων Εξωτερικού ΕΟΤ. Παράγραφος 1.Με την παράγραφο αυτή του άρθρου 4 επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων τουριστικών ακολούθων. Η επιδίωξη αυτή είναι εσφαλμένη διότι οι τουριστικοί ακόλουθοι θα προσλαμβάνονται από τους κατά τόπους προϊσταμένους των διπλωματικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισμού και δεν θα έχουν καμία σχέση με τον ΕΟΤ. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εξωτερικών αποκτά συναρμοδιότητα στην εποπτεία των υπηρεσιών του ΕΟΤ στο εξωτερικό, οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν με επιτυχία στην τουριστική τους αποστολή και θα εξελιχθούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίες δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία να ασκήσουν αυτό το έργο.Σωστή επιδίωξη θα ήταν, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομο γραφείο στο εξωτερικό, η υπηρεσία του ΕΟΤ να στεγάζεται στα κατά τόπους κτίρια που στεγάζεται και η ελληνική διπλωματική αποστολή. Η υπηρεσία του ΕΟΤ δεν θα υπάγεται ούτε θα εποπτεύεται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης διπλωματικής υπηρεσίας. Το επιτόπιο προσωπικό των προαναφερόμενων υπηρεσιών του ΕΟΤ θα συνάπτει σύμβαση με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας εξωτερικού του ΕΟΤ, η σύμβαση αυτή θα πρέπει να εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.Η ανάμειξη του Υπουργού Τουρισμού στη διαδικασία επιλογής του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών εξωτερικού του ΕΟΤ δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης προσωπικών ή κομματικών φίλων και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χριστής διοίκησης. Παράγραφος 3.Με την παράγραφο 3 ρυθμίζονται ζητήματα πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού. Οι λεπτομέρειες των προσλήψεων αυτών πρέπει να καθοριστούν από ειδική κανονιστική πράξη, η οποία θα προβλέπει λεπτομερώς ζητήματα όπως: διαδικασία πρόσληψης, ανώτατος αριθμός προσωπικού ανά γραφείο, τυπικά προσόντα, περιγραφή καθηκόντων, ύψος αποδοχών κλπ, αφού ληφθεί υπόψη εισήγηση των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΤ. Παράγραφος 4.Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία οργανικών μονάδων του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα προβλέπονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ και θα περιγράφονται λεπτομερώς τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα γραφεία εξωτερικού.Επιπλέον, για κάθε μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλου θα πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και η συγκατάθεση του υπαλλήλου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Υπαλληλικό Κώδικα.
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητο να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες της εκάστοτε τουριστικής αγοράς, ώστε να καθορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού.Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα τυπικά προσόντα, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε Γραφείου, μεταξύ των οποίων και η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να υπηρετήσουν, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς (tour operators, τουριστικά πρακτορεία, κλπ).Γενικότερα, η στελέχωση των γραφείων πρέπει να γίνεται βάσει ενός συνολικού κανονισμού λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου.Αναφορικά με τους τουριστικούς ακολούθους, το 2005 συστάθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος, που ήδη στελεχώνουν τους Τουριστικούς Φορείς της χώρας (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΤΕΚ), διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος.
 
 
Περσεφόνη Τρίχα
Στο άρθρο 4, παράγραφος 4. όπου αναφέρεται «μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ» να αντικατασταθεί με «μετάθεση υπαλλήλου του ΕΟΤ» χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ και εκείνων που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, καθώς και οι ΠΥΤ διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό αναλόγων προσόντων.
 
 
ΠΟΠΗ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ
1. Δεν μπορεί να δημιουργούνται ειδικές θέσεις τουριστικών ακολούθων μόνο σε ορισμένα Γραφεία. Εφόσον οι θέσεις θα εντάσσονται στον ΕΟΤ και θα στελεχώνονται και από υπαλλήλους του, η διατύπωση θα πρέπει είναι κοινή για όλα τα Γραφεία Εξωτερικού.2.«Aκόλουθος», κατά τη διεθνή και ελληνική διπλωματίαhttp://en.wikipedia.org/wiki/Attach%C3%A9, είναι ένας βαθμός που δίνεται σε μέλη Πρεσβειών, Διπλωματικών Αποστολών και κρατικών εκπροσώπων στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να οριστεί «ακόλουθος» (επιτόπιο) προσωπικό, που δεν ανήκει στη «διπλωματική αποστολή» μιας χώρας. Επιπλέον, ο τίτλος συνοδεύεται από μια σειρά προνομίων, πχ διπλωματικό διαβατήριο, ασυλία, φορολογική ατέλεια κλπ. Η σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης, εξ ορισμού έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς του τουριστικού ακόλουθου. Συνεπώς, ο τίτλος «ακόλουθος» μπορεί να δοθεί μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους.3.Πριν την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού θα πρέπει να έχει προβλεφθεί: α) ανώτατος αριθμός προσωπικού, δεδομένου ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της δύναμης των γραφείων, που έφτασε κατά περίπτωση μέχρι και το διπλασιασμό του αριθμού του επιτόπιου προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δημοσίου β) ειδικότητα, δηλαδή περιγραφή θέσεων εργασίας και καθηκόντων γ) διαδικασία πρόσληψης και τυπικά προσόντα, ώστε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τα τυπικά προσόντα των επιλεγέντων να είναι πρόσφορα για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου δ) ύψος αποδοχών ώστε να μην παρατηρούνται – όπως στο παρελθόν – μεγάλες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των υπαλλήλων του ίδιου γραφείου όσο και μεταξύ των διαφόρων γραφείων, που μόνο εν μέρει αιτιολογείτο από τις κρατούσες συνθήκες αγοράς εργασίας της κάθε χώρας. Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του επιτόπιου προσωπικού, οι οποίες χάριν της διαφάνειας αλλά και της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος θα πρέπει να είναι «ανοικτές», θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια: α) προκήρυξη και δημοσίευσή της σε έντυπα της χώρας β) γνωμοδοτική εισήγηση του Προϊσταμένου γ) γνωμοδοτική εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΤ δ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ ε) σύναψη και υπογραφή εργασιακής σύμβασης.4.Δεν είναι δυνατό τα Γραφεία Εξωτερικού να ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΤ, να συμπεριλαμβάνονται και να βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του και ταυτόχρονα να εποπτεύονται από άλλο φορέα. Εξυπακούεται ότι εμμέσως εποπτεύονται από το Υπουργείο δεδομένου ότι ο ΕΟΤ εποπτεύεται από αυτό.5.Δεν είναι δυνατόν εκ προοιμίου να προβλέπεται η καταβολή στο επιτόπιο των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αν αυτό δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία της χώρας και εφ’ όσον στο εν λόγω σχέδιο ορίζεται ότι «συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης». Ο καθορισμός των αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού θα γίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δεδομένα της αγοράς.6. «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» δεδομένου ότι α) διαφορετικά προκύπτει ευθεία αντίφαση της ιδιότητας του προσωπικού ως «επιτόπιου» με τη μη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία προσλαμβάνεται (!) β) το επιτόπιο προσωπικό θα έρχεται σε επαφή και με την Κ.Υ. καθώς και με παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Επιχειρηματικού κόσμου. Αν π.χ προσληφθεί υπάλληλος ομιλών την Κινεζική ή την Ρωσική γλώσσα χωρίς να μιλάει αγγλικά πώς θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τους πιο πάνω αναφερθέντες; και γ) υπενθυμίζεται ότι κατά πάγια πρακτική του ΕΟΤ στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γραφείων Εξωτερικού περιλαμβάνεται στα ζητούμενα προσόντα η άριστη γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, συνεπώς κατ’ αναλογία, θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το επιτόπιο προσωπικό –βλ. αρ. πρωτ. 501930/13.12.12 προκήρυξη ΕΟΤ ΑΔΑ: Β4ΜΒ469ΗΙΖ-ΛΚΟ7.»Η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου του επιτόπιου προσωπικού και πάλι κατ’ αναλογία με τα ζητούμενα προσόντα για το υπόλοιπο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού. Θα μπορούσε να ισχύσει διαζευκτικά για τυχόν θέση υποστηρικτικού προσωπικού, που θα προκύπτει από job description, αλλά αυτό για τα Γραφεία Εξωτερικού και όχι για τη θέση του τουριστικού ακολούθου.8. «1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`»: Απαραίτητα τυπικά προσόντα μόνιμων υπαλλήλων 1) Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 2) ΤΕ, σε περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν συμπληρώνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ. Προβάδισμα έχουν οι απόφοιτοι σχολών σχετικών με το αντικείμενο 3) Nα έχουν προβάδισμα όσοι έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον σε μία από τις Δ/νσεις EOT: Οικονομικών (Τμήμα Υπολόγων Εξωτερικού), Υπ. Εξωτερικού, Διαφήμισης, ή σε αντίστοιχες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 3) Αποδεδειγμένη με διπλώματα γλωσσομάθειας άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, ή/και της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης (η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001 ως ισχύει) 4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό αποτελεί ιδιαίτερο συνυπολογιζόμενο προσόν 5) Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με τον τουρισμό 6) Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.9. Η περίπτωση της δημιουργίας δεύτερης θέσης μόνιμου υπαλλήλου στο Ισραήλ, χώρα η οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γραφείων Εξωτερικού, δεν αιτιολογείται ούτε από τον αριθμό του εισερχόμενου τουρισμού ούτε το μέγεθος της αγοράς, όπως είναι οι περιπτώσεις των άλλων χωρών στις οποίες προβλέπεται η ύπαρξη δεύτερης θέσης μόνιμου προσωπικού. Π.χ δεν προβλέπεται 2η θέση στο Γραφείο της Κίνας αλλά προβλέπεται 2η θέση για το Γραφείο του Ισραήλ.10. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, οι επιλεγέντες για οποιαδήποτε θέση σε Γραφείο Εξωτερικού, θα πρέπει να ακολουθούν ένα κύκλο γρήγορης εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 1 μήνα, σε Δ/νσεις του ΕΟΤ με σχετικό αντικείμενο.11. «Με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος»: ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα αιτιολογούσε την μετάθεση υπαλλήλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι το 3μηνο, κατά την διάρκεια του οποίου υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών ή «β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη…» θα πρέπει να προστεθεί το επίθετο «σύμφωνη» γνώμη βάσει 1) του άρθρου 103 του Συντάγματος και 2) κατ’ αναλογία με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 67 του Ν. 3528/07 «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων» του υπηρεσιακού συμβουλίου, «εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος»: το 3μηνο κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα. «Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου»: κατά το άρθρο 67 είναι δυνατή η μετάθεση υπαλλήλου και αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, όμως εάν έχουν γίνει αιτήσεις μετάθεσης, αυτές προηγούνται υποχρεωτικά.12. «Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού… Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος»: να αντικατασταθεί με το 3μηνο, άλλως ακυρώνεται η ουσία της ύπαρξης του Γραφείου, δεδομένου ότι με την παράλληλη άσκηση δεν γίνεται παρά μόνο τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Γραφείου.13. «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή αποκατασταθεί»»: Θα πρέπει να συμπληρωθεί «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή/και από το Δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκαν».