Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Nicklyt
Στο άρθρο 2γ ορθώς προβλέπεται ότι «Η επενδυτική δαπάνη των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας»Επειδή όμως πιθανώς ήδη υφιστάμενα και λειτουργούντα ξενοδοχεία να επιθυμούν (ή να επιθυμήσουν στο μέλλον) για διάφορους λόγους, να καταστούν ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, εάν φυσικά πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το λογικό θα ήταν αυτό να τους επιτρέπεται, μόνο όμως μετά την πάροδου ικανού διαστήματος από την ημερομηνία της επιδότησης, π.χ. πέντε ή έξι έτη (όσα εν πάσει περιπτώσει ορίζονται ή και θα οριστούν με τον 3908 ότι πρέπει να παρέλθουν προκειμένου η τουριστική εγκατάσταση να είναι πάλι επιλέξιμη προς επιχορήγηση)Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη εδαφίου ως ακολούθως:«Ξενοδοχεία τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του 3299/04 ή του 3908/11 είναι δυνατόν να καταστούν ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, εάν πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, εφόσον παρέλθουν πέντε έτη από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας»