Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης θα ήθελε να επισημάνει ότι εάν και έως σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλές διατάξεις που αφορούν στον θαλάσσιο τουρισμό, δεν έχει προβλεφθεί ακόμα και το μέσο της χρηματοδότησης των πλοίων με τη σύγχρονη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). θεωρούμε ότι, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μία από τις βασικότερες μορφές ανάπτυξης της χώρας μας και χρειάζεται να βρεθούν τρόποι προώθησής του, η προοπτική χρηματοδοτικής μίσθωσης των πλοίων και των πλωτών ναυπηγημάτων είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί σε κάποια νομοθετική τροποποίηση στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα και οι εταιρείες leasing να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για χορήγηση χρηματοδοτικών μισθώσεων, πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι να συμπεριληφθούν στο τέλος του παρόντος άρθρου και τα παρακάτω: 3.α) Διαγράφεται το εδάφιο β «Με προεδρικό διάταγμα, ….. ως και κάθε λεπτομέρεια» της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2743/1999 ΦΕΚ 211 Α’. β) Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2367/1999 ΦΕΚ 261 Α’ και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο αυτής που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 24 του Ν. 2520/1997 ΦΕΚ 173 Α’ καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2682/1999 ΦΕΚ 16 Α’ διαγράφεται η φράση «και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα» και προστίθεται η φράση «κάθε είδους πλοίου και πλωτού ναυπηγήματος». γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2367/1999 ΦΕΚ 261 Α’, μετά τη φράση «μητρώα αεροσκαφών» προστίθεται η φράση «και στα μητρώα πλοίων.» δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2367/1995 ΦΕΚ 261 Α’ μετά τη φράση «πέντε (5) έτη για τα αεροσκάφη» προστίθεται η φράση «τρία (3) έτη για τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα». ε) Στο άρθρο 5 του Ν. 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’ προστίθεται η εξής παράγραφος:«Όλες οι ευθύνες που απορρέουν από την μίσθωση των κινητών πραγμάτων στα πλαίσια του παρόντος νόμου αφορούν στο πρόσωπο του μισθωτή και όχι στου χρηματοδοτικού εκμισθωτή του ως άνω νόμου.» Ιωάννης ΚλοκίδηςΠρόεδρος Ε.Ε.Ε.Χ.Μ.
 
 
Nicklyt
Στο άρθρο 2γ ορθώς προβλέπεται ότι «Η επενδυτική δαπάνη των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας»Επειδή όμως πιθανώς ήδη υφιστάμενα και λειτουργούντα ξενοδοχεία να επιθυμούν (ή να επιθυμήσουν στο μέλλον) για διάφορους λόγους, να καταστούν ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, εάν φυσικά πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, το λογικό θα ήταν αυτό να τους επιτρέπεται, μόνο όμως μετά την πάροδου ικανού διαστήματος από την ημερομηνία της επιδότησης, π.χ. πέντε ή έξι έτη (όσα εν πάσει περιπτώσει ορίζονται ή και θα οριστούν με τον 3908 ότι πρέπει να παρέλθουν προκειμένου η τουριστική εγκατάσταση να είναι πάλι επιλέξιμη προς επιχορήγηση)Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη εδαφίου ως ακολούθως:«Ξενοδοχεία τα οποία έχουν ήδη υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του 3299/04 ή του 3908/11 είναι δυνατόν να καταστούν ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, εάν πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, εφόσον παρέλθουν πέντε έτη από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας»
 
 
Κω-στας
Θεωρώ πρέπον ότι οι ξενοδόχοι πρέπει να μην πληρώνουν τίποτα και να τον εκμεταλεύονται ατελώς και σε χρονικό διάστημα άπειρο των απείρων.Φιλικα