Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.
Στο παρόν άρθρο Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχειακά καταλύματα, η παράγραφος 4 – άρθρο 13 του νόμου 2971/2001 να τροποποιηθεί ως εξής:«Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.Δ.Κ. σε όμορα ξενοδοχειακά καταλύματα (κάθε μορφής) κλπ» και όχι μόνο σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
 
 
Αριστείδης Στρατάκης
Συμφωνούμε με την πρόταση του ΣΕΕΔΔΕ-υπάρχουν εκατοντάδες ενοικιαζόμενα-Διαμερίσματα που έχουν μικρή δυναμικότητα αλλά με ψηλό λειτουργικό επίπεδο (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) από ένα έως δύο διαμερίσματα (νέες κατασκευές)αλλά δεν μπορούν λόγω της υψηλής βάσης των μορίων (5001 ελάχιστο για 3 κλειδιά)να αδειοδοτηθούν, τα οποία σημ ειωτέον προσφέρουν αποδεδειγμένα αναβαθμισμένο προϊόν.ΠΥΤ Κρήτης
 
 
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ἡ προτεινόμενη ρύθμιση δὲν ἀντιμετωπίζει τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα προκάλεσε ἡ πρὸς ἀντικατάσταση παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 13, διότι:α) οἱ δηλούμενες στὸ ΞΕΕ τιμές δὲν εἶναι αὐτές «…τοῦ δικλίνου δωματίου μετὰ λουτροῦ ἄνευ λοιπῶν ἐπιβαρύνσεων…» ἀφοῦ ὑποχρεωτικῶς περιλαμβάνουν καὶ τὶς ἐπιβαρύνσεις (δημοτικῶν φόρων καὶ τελῶν κ.λ.π.)β) εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σύγχρονη ξενοδοχεία στηρίζεται καὶ ἀσκεῖται μέσω συμβάσεων ξενίας (allotment ἢ commitment) τὸ ἀντάλλαγμα τῶν ὁποίων (ἄρα καὶ τὸ ἔσοδο τοῦ ξενοδοχείου) εἶναι παντελῶς ἄσχετο στὶς περισσότερες περιπτώσεις μὲ τὶς δηλωθεῖσες στὸ ΞΕΕ τιμές δωματίων.γ) δημιουργεῖ ἀδικαιολογήτως, σὲ βάρος τῶν ξενοδοχείων ἐντυπώσεις περὶ προνομιακῶν ρυθμίσεων, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ προηγούμενα σχόλια.δ) διατηρεῖ τὴν προφανῆ ἀνισότητα, νὰ πληρώνει μεγαλύτερο ἀντάλλαγμα ξενοδοχεῖο μεγαλύτερης δυναμικότητας σὲ κλῖνες τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει χρήση τοῦ συνόλου ἀλλὰ μόνο μέρος τῆς ἐκτάσεως αἰγιαλοῦ -παραλίας ἐπὶ τῆς ὁποίας προβάλλεται, ἔναντι ὁμόρου ξενοδοχείου μὲ λιγώτερες κλῖνες τὸ ὁποῖο ὅμως ἐπιθυμεῖ καὶ χρησιμοποιεῖ μεγαλύτερη ἔκταση αἰγιαλοῦ παραλίας./ Κατὰ τὴν γνώμη μου καὶ λαμβάνοντας ὑπ’ὅψιν ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν ratio τῆς πρόβλεψης τοῦ νόμου περὶ ἀνταλλάγματος σ’ ὅποιον ποεῖται χρήσιν αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας, ἀφ΄ἑτέρου δὲ ὅτι ἔχει γενικευθεῖ ἡ ἐφαρμογῆ τοῦ συστήματος ἀντικειμενικοῦ προσδιορισμοῦ τῆς φορολογητέας ἀξίας τῶν ἀκινήτων, εἶναι ἀποτελεσματικώτερο, ἀπλούστερο καὶ δικαιώτερο ἀντί τῆς προτεινόμενης ρυθμίσεως νὰ θεσπισθεῖ ἡ ἑξῆς διάταξις: «Το αντάλλαγμα, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην Τ.Δ.Κ. σε όμορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα το οποίο καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται μὲ ποσοστό 5% ετησίως επί της αξίας της παραχωρουμένης εκτάσεως αιγιαλού ή παραλίας, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982(ΦΕΚ 43 Α’), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, η αξία της παραχωρούμενης ἐκτασης αιγιαλού -παραλίας υπολογίζεται με βάση τις τιμές ανά τετραγωνικού μέτρου που καθορίζονται από τις εκδιδόμενες σύμφωνα με το άρθρου 32 παρ.1 του ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α΄ 58) υπουργικές αποφάσεις.»
 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
• Άρθρο 10- Ιαματικός Τουρισμός Στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών των επιχειρήσεών τους πολλοί επιχειρηματίες κατασκευάζουν χώρους SPA.Λόγω των πολλών παραμέτρων όμως που ορίζει ο νόμος, αναφύονται αγκυλώσεις και απροσπέλαστες δυσκολίες που καθιστούν αδύνατο αυτόν το σχεδιασμό. Προτείνουμε να αλλάξουν για όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα οι διαδικασίες αδειοδότησης λειτουργίας SPA, κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου κωδικού της εφορίας «μη θεραπευτικού μασάζ», ορίζοντας τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για το χώρο και κάνοντας αποδεκτό οποιοδήποτε πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής έχει ο εργαζόμενος.Εξάλλου η φύση των παροχών που ζητάει ο επισκέπτης δεν απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις παρά μόνο γνώσεις που ο κάθε πτυχιούχος κατέχει.