Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ)
Όσον αφορά το άρθρο 34 του προς διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστή την πλήρη αντίθεση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ στη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού από τους ΟΤΑ Α’ για τους παρακάτω ουσιαστικούς και νόμιμους λόγους:1)Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρ. 2 του ν. 2160/1993» (Φ.Ε.Κ. 778 Β΄) με όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του νόμου, με το άρθρο 34 του προς διαβούλευση νομοσχεδίου καταργούνται από τουριστικές επιχειρήσεις, υποβαθμίζονται και βλάπτονται σοβαρά κεκτημένα δικαιώματα τους και στερούνται σοβαρά προνόμια όπως υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα κ.λ.π2)Το θέμα ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. και κάτω των 50 κ.ε. αν λάβουμε υπόψιν και τα τετράτροχα (γουρούνες), είναι πολύπλευρο και επιτακτικό στις τουριστικές περιοχές, θα μπορούσε αντί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους ΟΤΑ Α’ να μεταφερθεί στον ΕΟΤ η αρμοδιότητα για την ενοικίαση μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε. αφού ενταχθούν στο άρθρο 2 του Νόμου 2160 ως τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου το θέμα ενοικίασης δίκυκλων, τρίκυκλων κλπ και ποδηλάτων να αντιμετωπίζεται διοικητικά από μία υπηρεσία του κράτους. Ο ρόλος των Δήμων σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι απλή σύμφωνη γνώμη προς τον ΕΟΤ για όλες αυτές τις επιχειρήσεις χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες εκτός από μία τεχνική έκθεση – περιγραφή του τρόπου και θέσης λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και της δυναμικότητας του στόλου οχημάτων που θα διαθέτει προς ενοικίαση για μείωση γραφειοκρατίας.Έτσι θα επιτευχθούν α) η μείωση του χρόνου αδειοδότησης τέτοιων επιχειρήσεων, β) η συγκέντρωση των αδειοδοτήσεων αυτών μαζί με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα σε μία υπηρεσία του κράτους (ΕΟΤ) και γ) η ενιαία και ίση αντιμετώπιση των επιχειρηματιών από ένα αμιγή υπηρεσιακό φορέα και όχι ένα πολιτικά διοικούμενο όπως είναι οι ΟΤΑ Α΄ και Β,’ μακριά από τοπικά μικροπολιτικά και μικροεπιχειρηματικά συμφέροντα.Και τέλος καλλίτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος των επιχειρήσεων αυτών, για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.3)Τον διαχωρισμό των τετράτροχων (ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ) από την 16598/29.12.2010 κοινή απόφαση υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού» (Φ.Ε.Κ. 2189 Β΄),ΚΥΑ από εκμισθούμενα, λόγο των γνωστών, τεράστιων προβλημάτων που δημιουργεί στον Τουρισμό η μίσθωση και η κυκλοφορία τους σε τουριστικές περιοχές, και η ένταξη τους με νέα ΚΥΑ σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ΣΑΦΑΡΙ, ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΑΣ κ.λ.π καθώς και οι κυκλοφορία τους σε ειδικές διαδρομές, τις οποίες θα ρυθμίζουν οι ΟΤΑ Α’ με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων.4)Στο ΦΕΚ 256/τ.Α’/31-12-2012. Στο άρθρο 1 του συγκεκριμένου ΦΕΚ, αναφέρεται ότι κάποιες αρμοδιότητες του Καλλικράτη που επρόκειτο να μεταβιβαστούν από τις Περιφέρειες στους Δήμους από 01-01-2013, δεν θα μεταφερθούν μέχρι την έκδοση σχετικών αποφάσεων.Εκτός από αυτό υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ και προτάσεις πολιτικών φορέων (δημάρχων, ενώσεων κλπ) οι οποίες αναφέρονται στη μη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους από 01-01-2013 χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων και προσωπικού από τις Περιφέρειες και πιο συγκεκριμένα:ΣτΕ: Αποφάσεις 2599/2011, 506/2010, 389/2009Πάνος Ζυγούρης ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα:: «Μη νόμιμη η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Κράτος προς τους Ο.Τ.Α. χωρίς την μεταφορά και των αντίστοιχων πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών»Μπορεί όλα τα παραπάνω παραδείγματα, ΦΕΚ, δικαστικές αποφάσεις και προτάσεις να αναφέρονται σε αρμοδιότητες του Προγράμματος Καλλικράτη, αλλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι οι Δήμοι δεν αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες από 01-01-2013 λόγω μη μεταφοράς πόρων σε αυτούς και του αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού (ανθρώπινοι πόροι)Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα της αδειοδότησης γραφείων ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κε. θα πρέπει να ανασταλεί εκτός και αν μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι οικονομικοί ή ανθρώπινοι πόροι από τον ΕΟΤ, που έχει τη μέχρι σήμερα αρμοδιότητα, έως βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΟΤΑ Α΄.
 
 
ΠΟΠΗ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ
1. Δεν μπορεί να δημιουργούνται ειδικές θέσεις τουριστικών ακολούθων μόνο σε ορισμένα Γραφεία. Εφόσον οι θέσεις θα εντάσσονται στον ΕΟΤ και θα στελεχώνονται και από υπαλλήλους του, η διατύπωση θα πρέπει είναι κοινή για όλα τα Γραφεία Εξωτερικού.2.«Aκόλουθος», κατά τη διεθνή και ελληνική διπλωματίαhttp://en.wikipedia.org/wiki/Attach%C3%A9, είναι ένας βαθμός που δίνεται σε μέλη Πρεσβειών, Διπλωματικών Αποστολών και κρατικών εκπροσώπων στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να οριστεί «ακόλουθος» (επιτόπιο) προσωπικό, που δεν ανήκει στη «διπλωματική αποστολή» μιας χώρας. Επιπλέον, ο τίτλος συνοδεύεται από μια σειρά προνομίων, πχ διπλωματικό διαβατήριο, ασυλία, φορολογική ατέλεια κλπ. Η σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης, εξ ορισμού έρχεται σε αντίθεση με το καθεστώς του τουριστικού ακόλουθου. Συνεπώς, ο τίτλος «ακόλουθος» μπορεί να δοθεί μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους.3.Πριν την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού θα πρέπει να έχει προβλεφθεί: α) ανώτατος αριθμός προσωπικού, δεδομένου ότι στο παρελθόν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της δύναμης των γραφείων, που έφτασε κατά περίπτωση μέχρι και το διπλασιασμό του αριθμού του επιτόπιου προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δημοσίου β) ειδικότητα, δηλαδή περιγραφή θέσεων εργασίας και καθηκόντων γ) διαδικασία πρόσληψης και τυπικά προσόντα, ώστε τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τα τυπικά προσόντα των επιλεγέντων να είναι πρόσφορα για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου δ) ύψος αποδοχών ώστε να μην παρατηρούνται – όπως στο παρελθόν – μεγάλες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των υπαλλήλων του ίδιου γραφείου όσο και μεταξύ των διαφόρων γραφείων, που μόνο εν μέρει αιτιολογείτο από τις κρατούσες συνθήκες αγοράς εργασίας της κάθε χώρας. Ως προς τις διαδικασίες πρόσληψης του επιτόπιου προσωπικού, οι οποίες χάριν της διαφάνειας αλλά και της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος θα πρέπει να είναι «ανοικτές», θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια: α) προκήρυξη και δημοσίευσή της σε έντυπα της χώρας β) γνωμοδοτική εισήγηση του Προϊσταμένου γ) γνωμοδοτική εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΤ δ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ ε) σύναψη και υπογραφή εργασιακής σύμβασης.4.Δεν είναι δυνατό τα Γραφεία Εξωτερικού να ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΤ, να συμπεριλαμβάνονται και να βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του και ταυτόχρονα να εποπτεύονται από άλλο φορέα. Εξυπακούεται ότι εμμέσως εποπτεύονται από το Υπουργείο δεδομένου ότι ο ΕΟΤ εποπτεύεται από αυτό.5.Δεν είναι δυνατόν εκ προοιμίου να προβλέπεται η καταβολή στο επιτόπιο των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αν αυτό δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία της χώρας και εφ’ όσον στο εν λόγω σχέδιο ορίζεται ότι «συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης». Ο καθορισμός των αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού θα γίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δεδομένα της αγοράς.6. «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» δεδομένου ότι α) διαφορετικά προκύπτει ευθεία αντίφαση της ιδιότητας του προσωπικού ως «επιτόπιου» με τη μη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία προσλαμβάνεται (!) β) το επιτόπιο προσωπικό θα έρχεται σε επαφή και με την Κ.Υ. καθώς και με παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Επιχειρηματικού κόσμου. Αν π.χ προσληφθεί υπάλληλος ομιλών την Κινεζική ή την Ρωσική γλώσσα χωρίς να μιλάει αγγλικά πώς θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τους πιο πάνω αναφερθέντες; και γ) υπενθυμίζεται ότι κατά πάγια πρακτική του ΕΟΤ στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γραφείων Εξωτερικού περιλαμβάνεται στα ζητούμενα προσόντα η άριστη γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, συνεπώς κατ’ αναλογία, θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το επιτόπιο προσωπικό –βλ. αρ. πρωτ. 501930/13.12.12 προκήρυξη ΕΟΤ ΑΔΑ: Β4ΜΒ469ΗΙΖ-ΛΚΟ7.»Η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης»: το «ή» πρέπει να αντικατασταθεί με το «και» προς εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου του επιτόπιου προσωπικού και πάλι κατ’ αναλογία με τα ζητούμενα προσόντα για το υπόλοιπο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού. Θα μπορούσε να ισχύσει διαζευκτικά για τυχόν θέση υποστηρικτικού προσωπικού, που θα προκύπτει από job description, αλλά αυτό για τα Γραφεία Εξωτερικού και όχι για τη θέση του τουριστικού ακολούθου.8. «1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`»: Απαραίτητα τυπικά προσόντα μόνιμων υπαλλήλων 1) Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 2) ΤΕ, σε περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν συμπληρώνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ. Προβάδισμα έχουν οι απόφοιτοι σχολών σχετικών με το αντικείμενο 3) Nα έχουν προβάδισμα όσοι έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον σε μία από τις Δ/νσεις EOT: Οικονομικών (Τμήμα Υπολόγων Εξωτερικού), Υπ. Εξωτερικού, Διαφήμισης, ή σε αντίστοιχες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 3) Αποδεδειγμένη με διπλώματα γλωσσομάθειας άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, ή/και της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης (η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001 ως ισχύει) 4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό αποτελεί ιδιαίτερο συνυπολογιζόμενο προσόν 5) Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με τον τουρισμό 6) Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.9. Η περίπτωση της δημιουργίας δεύτερης θέσης μόνιμου υπαλλήλου στο Ισραήλ, χώρα η οποία μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γραφείων Εξωτερικού, δεν αιτιολογείται ούτε από τον αριθμό του εισερχόμενου τουρισμού ούτε το μέγεθος της αγοράς, όπως είναι οι περιπτώσεις των άλλων χωρών στις οποίες προβλέπεται η ύπαρξη δεύτερης θέσης μόνιμου προσωπικού. Π.χ δεν προβλέπεται 2η θέση στο Γραφείο της Κίνας αλλά προβλέπεται 2η θέση για το Γραφείο του Ισραήλ.10. Πριν την ανάληψη υπηρεσίας, οι επιλεγέντες για οποιαδήποτε θέση σε Γραφείο Εξωτερικού, θα πρέπει να ακολουθούν ένα κύκλο γρήγορης εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 1 μήνα, σε Δ/νσεις του ΕΟΤ με σχετικό αντικείμενο.11. «Με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος»: ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα αιτιολογούσε την μετάθεση υπαλλήλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα μπορούσε να είναι το 3μηνο, κατά την διάρκεια του οποίου υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών ή «β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από γνώμη…» θα πρέπει να προστεθεί το επίθετο «σύμφωνη» γνώμη βάσει 1) του άρθρου 103 του Συντάγματος και 2) κατ’ αναλογία με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 67 του Ν. 3528/07 «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων» του υπηρεσιακού συμβουλίου, «εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος»: το 3μηνο κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα. «Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου»: κατά το άρθρο 67 είναι δυνατή η μετάθεση υπαλλήλου και αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, όμως εάν έχουν γίνει αιτήσεις μετάθεσης, αυτές προηγούνται υποχρεωτικά.12. «Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού… Η διάρκεια της απόσπασης αυτής ή της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος»: να αντικατασταθεί με το 3μηνο, άλλως ακυρώνεται η ουσία της ύπαρξης του Γραφείου, δεδομένου ότι με την παράλληλη άσκηση δεν γίνεται παρά μόνο τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του Γραφείου.13. «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχον απαλλαγεί ή αποκατασταθεί»»: Θα πρέπει να συμπληρωθεί «Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή/και από το Δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκαν».
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι απαραίτητο να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κριτηρίων, όπως για παράδειγμα τις ανάγκες της εκάστοτε τουριστικής αγοράς, ώστε να καθορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού.Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα τυπικά προσόντα, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κάθε Γραφείου, μεταξύ των οποίων και η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να υπηρετήσουν, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία με τους τουριστικούς παράγοντες της αγοράς (tour operators, τουριστικά πρακτορεία, κλπ).Γενικότερα, η στελέχωση των γραφείων πρέπει να γίνεται βάσει ενός συνολικού κανονισμού λειτουργίας, στον οποίο να περιλαμβάνεται και λεπτομερής περιγραφή καθηκόντων του κάθε υπαλλήλου.Αναφορικά με τους τουριστικούς ακολούθους, το 2005 συστάθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης το Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών σειρών του Τμήματος, που ήδη στελεχώνουν τους Τουριστικούς Φορείς της χώρας (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΤΕΚ), διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος.
 
 
Περικλής Σαχίνης
Στην παράγραφο Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 προστίθεται νέα περίπτωση ΣΤ’ ως εξής: ΣΤ’ Παραδοσιακή Κατοικία Ως Παραδοσιακές Κατοικίες ορίζονται κατοικίες, που ευρίσκονται εντός των θεσμοθετημένων ορίων παραδοσιακών οικισμών, ελάχιστου εμβαδού 40 τ.μ., οι οποίες διατηρούν τον μορφολογικό χαρακτήρα του οικισμού και ταυτόχρονα αντιστοιχούν λειτουργικά σε διαμέρισμα τουριστικού καταλύματος τουλάχιστον 4 αστέρων. Επεμβάσεις ανακαίνισης ή και λειτουργικής προσαρμογής υπόκεινται αποκλειστικά στις υποδείξεις και τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥπΠο και του ΕΟΤ. Για την εκμίσθωση αυτών συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης κατοικίας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, την περίοδο ενοικίασης, το ύψος μισθώματος. Το ανωτέρω συμφωνητικό θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ΠΥΤ του Ε.Ο.Τ., η οποία και τηρεί αρχείο με τις ενοικιαζόμενες Παραδοσιακές Κατοικίες του άρθρου αυτού. Ο ιδιοκτήτης τουριστικής Παραδοσιακής Κατοικίας δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τη δραστηριότητα αυτή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπον ΠΥΤ (ή ΔΟΥ) πρόστιμο 600 ευρώ. Το εισόδημα από την εκμίσθωση της έπαυλης φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Η διαδοχική εκμίσθωση της ίδιας τουριστικής έπαυλης πέραν του τριμήνου του ιδίου έτους στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.
 
 
Περσεφόνη Τρίχα
Στο άρθρο 4, παράγραφος 4. όπου αναφέρεται «μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ» να αντικατασταθεί με «μετάθεση υπαλλήλου του ΕΟΤ» χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ και εκείνων που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, καθώς και οι ΠΥΤ διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό αναλόγων προσόντων.