Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ)
Όσον αφορά το άρθρο 34 του προς διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστή την πλήρη αντίθεση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ στη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού από τους ΟΤΑ Α’ για τους παρακάτω ουσιαστικούς και νόμιμους λόγους:1)Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 cc υπάγονται στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρ. 2 του ν. 2160/1993» (Φ.Ε.Κ. 778 Β΄) με όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του νόμου, με το άρθρο 34 του προς διαβούλευση νομοσχεδίου καταργούνται από τουριστικές επιχειρήσεις, υποβαθμίζονται και βλάπτονται σοβαρά κεκτημένα δικαιώματα τους και στερούνται σοβαρά προνόμια όπως υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα κ.λ.π2)Το θέμα ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. και κάτω των 50 κ.ε. αν λάβουμε υπόψιν και τα τετράτροχα (γουρούνες), είναι πολύπλευρο και επιτακτικό στις τουριστικές περιοχές, θα μπορούσε αντί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους ΟΤΑ Α’ να μεταφερθεί στον ΕΟΤ η αρμοδιότητα για την ενοικίαση μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε. αφού ενταχθούν στο άρθρο 2 του Νόμου 2160 ως τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου το θέμα ενοικίασης δίκυκλων, τρίκυκλων κλπ και ποδηλάτων να αντιμετωπίζεται διοικητικά από μία υπηρεσία του κράτους. Ο ρόλος των Δήμων σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι απλή σύμφωνη γνώμη προς τον ΕΟΤ για όλες αυτές τις επιχειρήσεις χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες εκτός από μία τεχνική έκθεση – περιγραφή του τρόπου και θέσης λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και της δυναμικότητας του στόλου οχημάτων που θα διαθέτει προς ενοικίαση για μείωση γραφειοκρατίας.Έτσι θα επιτευχθούν α) η μείωση του χρόνου αδειοδότησης τέτοιων επιχειρήσεων, β) η συγκέντρωση των αδειοδοτήσεων αυτών μαζί με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα σε μία υπηρεσία του κράτους (ΕΟΤ) και γ) η ενιαία και ίση αντιμετώπιση των επιχειρηματιών από ένα αμιγή υπηρεσιακό φορέα και όχι ένα πολιτικά διοικούμενο όπως είναι οι ΟΤΑ Α΄ και Β,’ μακριά από τοπικά μικροπολιτικά και μικροεπιχειρηματικά συμφέροντα.Και τέλος καλλίτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος των επιχειρήσεων αυτών, για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.3)Τον διαχωρισμό των τετράτροχων (ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ) από την 16598/29.12.2010 κοινή απόφαση υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού» (Φ.Ε.Κ. 2189 Β΄),ΚΥΑ από εκμισθούμενα, λόγο των γνωστών, τεράστιων προβλημάτων που δημιουργεί στον Τουρισμό η μίσθωση και η κυκλοφορία τους σε τουριστικές περιοχές, και η ένταξη τους με νέα ΚΥΑ σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ΣΑΦΑΡΙ, ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΑΣ κ.λ.π καθώς και οι κυκλοφορία τους σε ειδικές διαδρομές, τις οποίες θα ρυθμίζουν οι ΟΤΑ Α’ με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων.4)Στο ΦΕΚ 256/τ.Α’/31-12-2012. Στο άρθρο 1 του συγκεκριμένου ΦΕΚ, αναφέρεται ότι κάποιες αρμοδιότητες του Καλλικράτη που επρόκειτο να μεταβιβαστούν από τις Περιφέρειες στους Δήμους από 01-01-2013, δεν θα μεταφερθούν μέχρι την έκδοση σχετικών αποφάσεων.Εκτός από αυτό υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ και προτάσεις πολιτικών φορέων (δημάρχων, ενώσεων κλπ) οι οποίες αναφέρονται στη μη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους από 01-01-2013 χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων και προσωπικού από τις Περιφέρειες και πιο συγκεκριμένα:ΣτΕ: Αποφάσεις 2599/2011, 506/2010, 389/2009Πάνος Ζυγούρης ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα:: «Μη νόμιμη η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Κράτος προς τους Ο.Τ.Α. χωρίς την μεταφορά και των αντίστοιχων πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών»Μπορεί όλα τα παραπάνω παραδείγματα, ΦΕΚ, δικαστικές αποφάσεις και προτάσεις να αναφέρονται σε αρμοδιότητες του Προγράμματος Καλλικράτη, αλλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι οι Δήμοι δεν αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες από 01-01-2013 λόγω μη μεταφοράς πόρων σε αυτούς και του αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού (ανθρώπινοι πόροι)Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα της αδειοδότησης γραφείων ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κε. θα πρέπει να ανασταλεί εκτός και αν μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι οικονομικοί ή ανθρώπινοι πόροι από τον ΕΟΤ, που έχει τη μέχρι σήμερα αρμοδιότητα, έως βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΟΤΑ Α΄.
 
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
• Άρθρο 6 παρ. 3 – Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΤμήμα Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης Συμφωνούμε απόλυτα με τη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος και προτείνουμε τα εξής :Ο νομοθέτης έως τώρα ορθώς δεν υποχρέωσε τις επιχειρήσεις του κλάδου μας να διορίζουν υπεύθυνο διευθυντή, λόγω της μικρής δυναμικότητάς τους. Αν και πιστεύουμε ότι και στα περισσότερα μικρά ξενοδοχεία που εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη δεν γίνεται η πρέπουσα δουλειά, αφού οι διευθυντές υπογράφουν και κατά συνέπεια επιβλέπουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ξενοδοχείο. Ακολουθώντας λοιπόν τα πρότυπα λειτουργίας των επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμερική, προτείνουμε να γίνει υποχρεωτική η κατάρτιση-δια βίου μάθηση των επιχειρήσεων του κλάδου μας μέσα από υποχρεωτικά σεμινάρια, που θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες. Τα σεμινάρια αυτά να γίνονται ανά πενταετία και σε νεκρή τουριστική περίοδο, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταδίδουμε στα μέλη μας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές του επαγγέλματος.