Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης θα ήθελε να επισημάνει ότι εάν και έως σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλές διατάξεις που αφορούν στον θαλάσσιο τουρισμό, δεν έχει προβλεφθεί ακόμα και το μέσο της χρηματοδότησης των πλοίων με τη σύγχρονη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). θεωρούμε ότι, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μία από τις βασικότερες μορφές ανάπτυξης της χώρας μας και χρειάζεται να βρεθούν τρόποι προώθησής του, η προοπτική χρηματοδοτικής μίσθωσης των πλοίων και των πλωτών ναυπηγημάτων είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί σε κάποια νομοθετική τροποποίηση στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα και οι εταιρείες leasing να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για χορήγηση χρηματοδοτικών μισθώσεων, πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης είναι να συμπεριληφθούν στο τέλος του παρόντος άρθρου και τα παρακάτω: 3.α) Διαγράφεται το εδάφιο β «Με προεδρικό διάταγμα, ….. ως και κάθε λεπτομέρεια» της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2743/1999 ΦΕΚ 211 Α’. β) Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2367/1999 ΦΕΚ 261 Α’ και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο αυτής που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 24 του Ν. 2520/1997 ΦΕΚ 173 Α’ καθώς και με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2682/1999 ΦΕΚ 16 Α’ διαγράφεται η φράση «και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα» και προστίθεται η φράση «κάθε είδους πλοίου και πλωτού ναυπηγήματος». γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2367/1999 ΦΕΚ 261 Α’, μετά τη φράση «μητρώα αεροσκαφών» προστίθεται η φράση «και στα μητρώα πλοίων.» δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2367/1995 ΦΕΚ 261 Α’ μετά τη φράση «πέντε (5) έτη για τα αεροσκάφη» προστίθεται η φράση «τρία (3) έτη για τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα». ε) Στο άρθρο 5 του Ν. 1665/1986 ΦΕΚ 194 Α’ προστίθεται η εξής παράγραφος:«Όλες οι ευθύνες που απορρέουν από την μίσθωση των κινητών πραγμάτων στα πλαίσια του παρόντος νόμου αφορούν στο πρόσωπο του μισθωτή και όχι στου χρηματοδοτικού εκμισθωτή του ως άνω νόμου.» Ιωάννης ΚλοκίδηςΠρόεδρος Ε.Ε.Ε.Χ.Μ.
 
 
Καραδήμας Αθανάσιος
Η διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να ισχύει για όλες της εκτάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Δηλαδή για τις ΠΟΑΠΔ, τις ΠΕΡΠΟ και ΕΧΑΔΑ, στις οποίες θα εγκατασταθούν Οργανομένοι υποδοχεις τουριστικών δραστηριοτήτων !
 
 
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Όσον αφορά το άρθρο 2 : Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αι της παραγράφου Α του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ θέσεις 28 στους βαθμούς Ε` – Α`».3. Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής:« Άρθρο 25Οι θέσεις της περίπτωσης του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής:α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Μ. Βρετανίας – Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σουηδίας, Ολλανδίας, και Ισραήλ.β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.» : Απαραίτητα τυπικά προσόντα : 1) Κατηγορίας ΠΕ, 2) ΤΕ εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις απο ΠΕ, 3) Να υπάρξει μοριοδότηση για τα επιπλέον προσόντα – μία πρόχειρη πρόταση έχει ως εξής : α. απόφοιτοι Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – 5 μονάδες.β. απόφοιτοι τμημάτων ΠΕ σχετικά με διεθνείς σχέσεις – 4 μονάδες.γ. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής – (5 μονάδες άριστη, 4 καλή, 3 μέτρια) – Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας χώρας υποδοχής – (5 μονάδες άριστη, 4 καλή, 3 μέτρια). Προτεραιότητα έχει όποιος γνωρίζει την γλώσσα της χώρας υποδοχής.δ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής με τον τουρισμό – 5 μονάδεςε. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άλλου αντικειμένου – 3 μονάδες