Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Π. Αμάραντος
Να προσδιορίζεται τεχνικά και οικονομικά αποδεκτός τρόπος της εξασφάλισης της μη αλλοίωσης των μετρήσεων που λαμβάνονται από το φορητό εξοπλισμό. Π.χ. άμεση, ασύρματη μετάδοσή τους σε βάσεις δεδομένων πελάτη, εργολάβου, ελεγκτικής αρχής (όπως το ΓΧΚ), σε συνδυασμό με αδυναμία τροποποίησης της επιτόπιας μέτρησης από το χειριστή. Να λαμβάνεται, παράλληλα, και δείγμα του μετρούμενου καυσίμου, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της προέλευσής του, αν απαιτηθεί.
 
 
Kyle Beedy
14. Authentix has a variety of field detection systems that might be utilized for this program. All are reliable for on-site marker testing. Dimensions and weight will depend on which system is most appropriate for the requirements. 15. Authentix has a variety of field detection systems. These range from fluorescence-based detection to those which identify the mass spectral fingerprint of the individual markers. These devices do not contain radioactive materials are safe for human use. 16. All field analyses will require no more than 5mL of sample and can be completed in less than 10 minutes with no sample preparation. 17(a). All Authentix devices are regularly calibrated and verified for optimal performance 17(b). 10 ml or less 17(c). Agreed. Authentix’ devices have this capability. 18. Authentix will provide all training and guidance related to the operation, storage and handling of the detection device(s). 19. When required, all data related to the statistical quality of the test methods can be provided 20. Authentix technology does not produce false positives and all data related to the statistical quality of the test method can be provided. 21. This information can be provided as needed once more information about the project is provided. Kyle BeedyVice President, Oil & GasAuthentix Inc.
 

Περισσότερες πληροφορίες