Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ξαναγράφω τό σχόλιό μου γιατί σέ ΚΑΠΟΙΟΥΣ μᾶλλον δέν ἄρεσε καί μάζί μέ ἄλλα τό ἀφαίρεσαν! Ὁ Γέροντας Ἐπιφάνιος ἔλεγε: «Πονῶ καί ἀγωνιῶ γιά τήν πορεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο συνεχῶς ἀφελληνίζεται, ἀποχριστιανίζεται, ἀποχρωματίζεται, ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες του καί χάνει τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του». Πόσο δίκιο εἴχε, καί ἀλήθεια πώς γίνεται ἄνθρωποι φωτιζμένοι ἀπό τόν Ἕναν Τριαδικό Θέο -Αὐτόν πού κάποιοι θέλουν νά βγάλουμε ἀπό τήν ζωή μᾶς μέ κάθε ἀνορθόδοξο τρόπο – ἔβλεπαν τόσο μακριά. Τυχαίο; Δέν νομίζω ὁ Κύριος είπε:« Ἐγώ ἐμί τό Φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήση ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ᾿ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω. 8:12).Μᾶλλον μᾶς θέλουν στά σκοτάδια τούς…, σκοτεισμένοι ἄνθρωποι σκοτεινά τά ἔργα τούς. Σήμερα ὁ δυτικός ἄνθρωπος χορτασμένος ἀπό ὑλικά ἀγαθά λιμοκτονεῖ πνευματικά. Νιώθει βαθιά ἀνικανοποίητος. Γιατί; …«Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῷ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ᾿ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ», τά ρήματα αὐτά θά τά ἀκούσει ὁ χριστιανός τήν ΚΥΡΙΑΚΉ στήν Ἐκκλησία (ἡμέρα ἀργίας,εὐχαριστίας,καί προσευχής πρός τόν ΕΝΑΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ τήν ὁποία ἐσεῖς θέλετε νά καταργήσεται).Γιατί, δέν σᾶς φτάνουν οἱ 6 ἐργάσιμες ἡμέρες θέλετε καί τήν 7η πού είναι τοῦ Κυρίου;… Μήπως γι᾿ αὐτό πού είπε πάλι ὁ Κύριος; …«ΕΓΩ εἰμι ὁ ΑΡΤΟΣ ὁ ΖΩΝ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ΕΑΝ ΤΙΣ ΦΑΓΗ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ τοῦ ΑΡΤΟΥ, ΖΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ». (Ἰω, 6:51). Κάποιοι θέλουν νά μᾶς «πεθάνουν»,(πνευματικά) θά τούς ἀφήσουμε νά μᾶς «πεθάνουν»;ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!!! «Ἐγώ εἰμι ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή» φωνάζει ὁ Χριστός. Ἔχουμε αὐτιά νά Τόν ἀκούσουμε;…(Ἰω.14:6). Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους είμαι ἀντίθετη στήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ, εὐχαριστῶ! Εὐλογημένα Χριστούγεννα ἐν Χριστῷ μέ τόν Χριστό κάθε μέρα καί πιό ΠΟΛΥ τήν ΚΥΡΙΑΚΗ!!!
 
 
Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Ας έρθει επιτέλους εκείνη η ευλογημένη στιγμή που οι ηγέτες της πατρίδας μας θα δίνουν πρώτοι το παράδειγμα της ευλάβειας και της πίστης στην ορθόδοξη εκκλησία μας τηρώντας τους πνευματικούς κανόνες.Ας έρθει επιτέλους εκείνη η ευλογημένη στιγμή που με τη προσωπική τους ζωή και τους νόμους του κράτους, θα δείξουν το σεβασμό και την αγάπη που αρμόζει στον Κύριο και Θεό μας αλλά και στην έρημη πατρίδα μας. Ο Θεός να τους φωτίσει και εκείνους και εμάς & να μας χαρίσει τη θεία μετάνοια και σωτηρία.
 
 
Ανδρονικη
Ντροπή σας. Είστε χειρότερη από τους αθέους που ανήκουν στο Σύριζα και στο ΚΚΕ. Για την αργία της Κυριακής ένας άγιος Κοσμάς μαρτύρησε και εσείς την καταργείτε;Ακούστε τη έγραφε στο Φυλλάδιο ΓΡHΓOREITE, στις· 19 Νοεμβρίου 1950, ο ιεροκήρυκας της ΚΥΜΗΣ και μετέπειτα Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης·«….μήπως δὲν πιστεύετε καὶ συνεπῶς δὲν σᾶς συγκινεῖ ἡ θρησκευτικὴ ἄποψις τοῦ ζητήματος; Συγγνώμη κύριοι! Τότε νὰ σᾶς ὁμιλήσωμεν διαφορετικά. Τὸ παζάρι αὐτὸ τῆς Κυριακῆς δὲν τιμᾷ καθόλου τὸν πολιτισμόν σας. ῞Οσοι ἀπὸ σᾶς ἔχετε ταξειδεύσει εἰς μακρυνὰς χώρας παρακαλῶ, εἴπατέ μας, εἰς ποίαν πόλιν τῶν δύο ἡμισφαιρίων εἴδατε αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τὰς Κυριακὰς εἰς τὴν πόλιν σας; Πουθενά! Καμμία χριστιανικὴ πόλις τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾿Αμερικῆς δὲν ἐπιτρέπει ν’ ἀνοίγωνται ἀγοραὶ καὶ καταστήματα. Τὰ πάντα εἶνε κλειστά. ᾿Αλλὰ καὶ εἰς τὴν χώραν τῶν ἀγρίων τῆς κεντρώας ᾿Αφρικῆς ἐὰν μεταβῆτε, θὰ ἴδετε ὅτι καὶ οἱ ἄγριοι ἔχουν ὥρας καὶ ἡμέρας ποὺ παύουν νὰ κυνηγοῦν καὶ συγκεντρώνονται γύρω ἀπὸ τοὺς βωμούς των διὰ νὰ λατρεύσουν μὲ τὸν ἰδικόν των τρόπον τὸν Θεόν. Καὶ μόνον ἐδῶ εἰς τὴν Κύμην θὰ ἐξακολουθήση τὸ παζάρι τῆς Κυριακῆς; ᾿Αλλὰ τότε ποῦ ὁ πολιτισμός της; Ποῦ ὁ τουρισμός της; ῍Η μήπως πρέπει νὰ ἔλθουν οἱ ἄγριοι διὰ νὰ διδάξουν πῶς πρέπει νὰ σεβώμεθα τὴν Θεότητα; Κατώτεροι τῶν ἀγρίων κατηντήσαμε;Τὸ παζάρι τῆς Κυριακῆς πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ καταργηθῆ. Τὸ συντομώτερον. Καὶ μαζί μὲ τὸ παζάρι τῆς Κύμης πρέπει νὰ καταργηθῆ καὶ ὅποιον ἄλλο παζάρι γίνεται τὴν Κυριακὴν εἰς τὴν ἐπαρχίαν, ὅπως Κονιστρῶν, ᾿Αλιβερίου. ῍Ας μετατεθῆ εἰς ἄλλην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος ἡ ἀγορά. Πῶς δὲν εἶνε τοῦτο δυνατόν; ᾿Απόδειξις ἡ Χαλκὶς καὶ ἄλλαι πόλεις τῆς Σ. ῾Ελλάδος καὶ ἰδίως τῆς Μακεδονίας μας, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ῞Ελλην Μακεδὼν τηρεῖ μὲ εὐλάβειαν τὴν Κυριακὴν ἡμέραν. Δὲν ἀνοίγουν ἐκεῖ τὰ καταστηματα καὶ αἱ ἀγοραί. Αὐτὸ πρέπει νά γίνη καὶ εἰς τὴν ἐπαρχίαν μας. ᾿Αρκεταὶ εἶνε αἱ ἓξ ἡμέραι τῆς ἑβδομάδος διὰ τὴν ἐργασίαν. ῍Ας ἐννοήσουν ὅλοι ὅτι δὲν φέρουν κέρδη αἱ ἐργασίαι τῆς Κυριακῆς. Δὲν ἔχουν τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ τοῦ Παντοδυνάμου. ᾿Αδελφέ! Θέλεις νὰ καταστραφῆς σὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου καὶ τὸ ἔθνος σου; ῎Ενας τρόπος ἀσφαλὴς ὑπάρχει· Τὴν Κυριακήν, ποὺ λειτουργεῖ ἡ ᾿Εκκλησία, σὺ νὰ κρατᾷς τὴν ζυγαριά, νὰ πωλῆς καὶ ν’ ἀγοράζης. ᾿Απευθύνομεν ζωηρὰν ἔκκλησιν πρὸς τοὺς ἁρμοδίους Βουλευτάς, Δήμαρχον, ᾿Αστυνόμον, ἐμπορικὸν καὶ ἐπαγγελματικὸν κόσμον τῆς Κύμης, ὅλον τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς ἐπαρχίας, διὰ νὰ ἐνεργήσουν καὶ σταματήση ἡ βεβήλωσις τῆς Κυριακῆς. Εὐτυχῶς δὲν εἶνε ἡ πατρίς μας δορυφόρος ἀθέου κόσμου, ποὺ ζητεῖ νὰ καταργήση τὸ μνημόσυνον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. Εἴμεθα λαὸς ὀρθόδοξος χριστιανικός. ῾Υπὲρ τοῦ Σταυροῦ ἠγωνίσθημεν. ῾Υπὲρ τῆς πίστεως ἐχύσαμεν ποταμοὺς αἱμάτων ποὺ ἀκόμη δὲν ἐξηράνθησαν, καὶ ἡ ΠΙΣΤΙΣ αὐτὴ μᾶς φωνάζει μὲ τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν της· ΚΥΜΗ! «ΕΞ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑ, ΤΗ ΔΕ ΕΒΔΟΜΗ, ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΥΡΙῼ Τῼ ΘΕῼ ΣΟΥ».Θ Ε Ι Ο Ν Κ Η Ρ Υ Γ Μ ΑΤο παζάρι της Κυριακής τότε καταργήθηκε και εσείς θέλετε να το επαναφέρετε;
 
 
Κολιός
Καταστροφικό το αντιλαικό αυτό μέτρο. Συνάμμα και αντιχριστιανικό. Πανάρχαιες συνήθειες πάνε να ξεριζωθούν, στο πλαίσιο της ιδέας ο εργαζόμενος να γίνει κτήνος. Μοναδική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μόνο άνθρωποι που θέλουν να είναι κτήνη, θα δέχονταν για τον εαυτό τους τέτοιο μέτρο.
 
 
Μαρία Σ.
Ἐπειδή στό μοναδικό ὑπέρ τῆς κατάργησης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς σχόλιο πού διάβασα, μοῦ φάνηκε ἄσχημος ὁ ὅρος «ἡ προσκόλληση σέ ἀναχρονιστικές ἰδέες δημιουργεῖ φραγμούς…κλπ», ὡς Ὀρθόδοξη Χριστιανή, νιώθω χρέος νά ἀποκρούσω αὐτόν τόν χαρακτηρισμό. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Ἄχρονος, ὀ Ὤν καί ὁ Ἧν καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Εἶναι Ἄπειρος, δέν ἔχει ἀρχή καί τέλος. Ἐπίσης οἱ ἐντολές Του καί οἱ νόμοι Του ἰσχύουν διηνεκῶς καί ἀφοροῦν ὅλες τίς ἐποχές καί ὅλες τίς κοινωνίες. Ἐπιπρόσθετα, εἶναι τέλειες καί τέλειοι ἀντίστοιχα καί τά μόνα πού μποροῦν νά ὁδηγήσουν στήν αἰωνία λύτρωση καί σωτηρία, ἀλλά καί στήν εὐλογημένη τούτη πρόσκαιρη ζωή. Ἀναχρονιστικές ἰδέες, δέν εἶναι τά συντριπτικῶς ὑπερέχοντα ἀρνητικά σχόλια ὅλων τῶν παρόντων σχολιαστῶν τῆς τρέχουσας Διαβούλευσης καί τά ὁποῖα ἐκφράζουν δημοκρατικά καί καταφανῶς τήν λαϊκή θέση τῆς κοινωνίας πού ζοῦμε καί πού ΔΙΑΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ! Ἀναχρονισμός ἀντίθετα, εἶναι νά γυρίζουμε σέ ἀπολυταρχικά καί ὁλιγαρχικά καθεστῶτα, ὅπου ἡ φωνή τοῦ λαοῦ καί τῆς πλειοψηφίας «πνίγεται», γιά τά συμφέροντα καί μάλιστα τά σκοτεινά κάποιων λίγων.Ἀναχρονισμός εἶναι ὅ,τι θέλει νά μᾶς ἀποκόψει ἀπό τόν Θεό καί Δημιουργό μας καί νά μᾶς γυρίσει πίσω χιλιάδες χρόνια, σέ εἰδωλολατρικές καί ἄθεες ἐποχές καί κοινωνίες. Αὐτός ὁ ἀναχρονισμός εἶναι πού δημιουργεῖ φραγμούς, γιατί προσανατολίζει καί περιορίζει τό ὁπτικόν τῆς ψυχῆς σέ πρόσκαιρα ἀγαθά, ἐνῶ παράλληλα τοῦ στερεῖ τόν αἰώνιο πλοῦτο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἀλλά καί τούς σωτήριους πνευματικούς θησαυρούς τοῦ παρόντος. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό καί μάλιστα ἐκμεταλλευόμενα γιά «τουριστικούς» καί ἄλλους οἰκονομικούς λόγους καί ὄχι γιά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ, τί εὐλογία καί προκοπή νά ἔχουν; Τόν Χριστό Τὄν θυμόμαστε γιά νά βγάλουμε χρήματα, ἀλλά γιά νά Τόν ὑπακοῦμε, ἀγαποῦμε καί λατρεύουμε…οὔτε λόγος! Καί μετά ἀναρωτιόμαστε ἄν εἶναι στραβός ὁ γιαλός ἤ στραβά ἀρμενίζουμε.Εἶναι ἡλίου φαεινότερον πώς συμβαίνει τό δεύτερο κι ὅσο κάποιοι συνεχίζουν νά εἶναι θεομάχοι, νά μήν περιμένουν ἄσπρη μέρα οὔτε προσωπικά, οὔτε ἐθνικά, οὔτε παγκόσμια, οὔτε στήν παροῦσα ζωή, οὔτε στήν μέλλουσα.