Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως εξής: «3. Η απόφαση του Υπουργού υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου τέλεσης της παράβασης, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο βεβαιώνεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης προσφυγής.» Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 4, ως εξής: «4. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, ο προσφεύγων υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία απλό αντίγραφο του δικογράφου της κατατεθείσας προσφυγής.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΗ Γραμματεία των Διοικητικών Δικαστηρίων δε χορηγεί αποδεικτικά για το εμπρόθεσμο της προσφυγής, το οποίο κρίνεται οίκοθεν και αποκλειστικά από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση αυτής. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 6, ως εξής: «6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προβεί σε καταβολή του ποσού αυτού με αίτηση να μη βεβαιωθεί το υπόλοιπο μισό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υποχρέου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.»
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση ολόκληρου του άρθρου 10, ως κατωτέρω και με τις εξής παρατηρήσεις: «1. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝα) Στα πρατήρια υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων και των μικτών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών ή αλλοίωση των σημαντικών μετρολογικών παραμέτρων από εξωτερικές προς την αντλία επεμβάσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η κατοχή μηχανισμών ή οργάνων αλλοίωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων, ακόμα και εάν αυτοί βρεθούν εκτός λειτουργίας.(Να αποτελέσει χωριστή παράγραφο) Τα ανωτέρω μέσα, όργανα ή μηχανισμοί αλλοίωσης κατάσχονται και καταστρέφονται και στον παραβάτη επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενη αντλία. Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΔιαγράφεται η πρόταση «κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α’)», διότι η εν λόγω διάταξη δεν έχει σχέση με την αδειοδότηση των πρατηρίων. «Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΔιαγράφεται η πρόταση «Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης.», διότι προσκρούει στο άρθρο 20 του Συντάγματος. «Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού με τον παραβάτη, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του ή έχει δικαίωμα κατοχής σε αυτές και η ιδιοκτησία ή η κατοχή παραμένει σε αυτόν. Η απαγόρευση ισχύει και στις περιπτώσεις λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης από νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχουν τα ανωτέρω πρόσωπα με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, διαχειριστή ή εταίρου.β) Όποιος κατ’ επάγγελμα εμπορεύεται, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα, όργανα ή μηχανισμούς για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΔιαγράφεται το εδάφιο «Το δεύτερο εδάφιο της αυτής περίπτωσης (α) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη.», διότι μεταφέρεται στην παράγραφο 1.α). «2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.α) Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα αντλίας υγρών καυσίμων, πέραν των κατωτέρω ορίων, επιβάλλονται στον παραβάτη οι ακόλουθες κυρώσεις: Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «-0,5% < σφάλμα ≤-1,0», να τροποποιηθεί το -0,5% .Η αντίστοιχη στήλη «Κύρωση»: «Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.» Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «-1,0% < σφάλμα ≤-1,5%», να τροποποιηθεί το -1,0% .Η αντίστοιχη στήλη «Κύρωση»: «Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.» Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «Από –1,5% και άνω» η στήλη «Κύρωση»: «Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στη περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλμα ακόμα και μιας αντλίας.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.»ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΗ αφαίρεση άδειας λειτουργίας -ως η επαχθέστερη από όλες τις κυρώσεις- επιφυλάσσεται στις περιπτώσεις διαπίστωσης ύπαρξης μηχανισμών για την αλλοίωση των μετρήσεων των αντλιών και είναι υπερβολικά αυστηρό να επιβάλλεται εξίσου και σε περιπτώσεις αποκλίσεων, όπου τέτοιος μηχανισμός δεν έχει βρεθεί. Θεωρούμε επομένως ότι μόνη η πρόβλεψη ιδιαίτερα υψηλών προστίμων είναι αρκετά αποτελεσματική για την πρόληψη και ανάλογη με την απαξία της παράβασης, με την επιφύλαξη παρακάτω του εδαφίου β. «β) Στην περίπτωση που, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση για την τρίτη περίπτωση του παραπάνω Πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.γ) Στην προηγούμενη περίπτωση του εδαφίου β, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στο σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β’ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.δ) Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (α), ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο και πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.3. ΝΟΘΕΙΑ.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει υγρά καύσιμα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου υγρά καύσιμα, παραποιημένα ή νοθευμένα.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΜε το άρθρο 1, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039/Β’/ 07-07-2010) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προβλέπονται αυστηρά και υψηλά πρόστιμα για κάθε απόκλιση από τις προδιαγραφές όλων των ειδών των καυσίμων, ακόμα και αν αυτή δεν οφείλεται σε δόλο και δεν έχει οικονομική συνέπεια στον καταναλωτή. Επομένως, η πρόβλεψη επιβολής διοικητικών προστίμων για νοθεία, πλέον των ποινικών κυρώσεων, στον παρόντα Κώδικα είναι περιττή, αφού τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση πρόστιμα είναι υψηλότερα και επιπλέον συνιστά δυσανάλογη και αδικαιολόγητη διπλή τιμώρηση της ίδιας παράβασης. Κατ’ ακολουθία φρονούμε ότι οι περιπτώσεις νοθείας, διοικητικά αντιμετωπίζονται επαρκώς με τις διατάξεις της προηγηθείσας Υπουργικής Απόφασης και ποινικά από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. «4. Για τα ποινικά αδικήματα ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.»
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜ.
Δεν πρέπει να ψηφίσετε αυτό το άρθρο.Προσβάλλει την ορθόδοξη παράδοσή μας, τα ήθη και έθιμά μας (πχ οικογενειακό τραπέζι) και «σκοτώνει» τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αντοχές (σωματικές και οικονομικές).
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Η αργία της Kυριακής αποτελεί θεσμό ο οποίος ανταποκρίνεται τόσο στις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα, αλλά βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με τις θεσμοθετημένες διατάξεις εργατικού δικαίου, αλλά και της λειτουργίας του Δημοσίου. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν αντίστοιχα διασπά ττην ενότητα της παροχής της εργασίας και θα οδηγήσει στο μέλλον και σε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Πέραν τούτων, αποτελεί διάταξη εξόχως αντισυνταγματική, ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 3 του Συντάγματος του 2001, το οποίο ορίζει ως επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδας την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Βασικός θεσμός της Eκκλησίας αποτελεί και η αργίασ της Κυριακής. Οποιαδήποτε λοιπόν διάταξη με αυτό το περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω συνταγματική επιταγή και ως τέτοια θα πρέπει να κριθεί μη εφαρμόσιμη. Σημειωτέον δε, ότι η διάταξη του άρθρου 3 του Συντάγματος, ως υψίστης σπουδαιότητας, ανήκει σε εκείνο το πλέγμα των διατάξεων του Συντάγματος οι οποίες δεν αναθεωρούνται.
 
 
Ιωαννίδης Ν.Ιωάννης, Δικηγόρος
Προτεινομένη αναδιατύπωση.1. Επιτρέπεται, προαιρετικά, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές και μεταξύ των ωρών 17:00 -22:00, στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.γ) Την Κυριακή των Βαΐων.2) Επιτρέπεται, προαιρετικά, η λειτουργία όλες τις Κυριακές του έτους, μεταξύ των ωρών 18:00 -20:00, των εμπορικών καταστημάτων με συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, μέχρι εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να μην ανήκουν, υπό οιαδήποτε νομική σχέση, σε αλυσίδα καταστημάτων, β) να μη λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου « shops-in-a-shop», γ) να πρόκειται περί επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό, δ) να πρόκειται περί καταστημάτων που εδρεύουν σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.