Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΕΡΑΝΤΖΗ
Είμαι αντίθετη με τη λειτουργία της αγοράς την Κυριακή. Είναι η ημέρα του Κυρίου, εξ ου και το όνομά της. Είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού και σε έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Εντολή του Θεού αποτελεί η αργία της Κυριακής και όχι ανθρώπινη επινόηση. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να την καταστρατηγήσουμε.Πολυξένη ΝεράντζηΔρ Μαθηματικός
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αρκεί και η προσκόμιση αποσπάσματος αθωωτικής απόφασης, συνοδευόμενη από την κλήση ή το κλητήριο θέσπισμα, με δεδομένο το γεγονόε ότι από τα ποινικά δικαστήρια δεν καθαρογράφονται οι αθωωτικές ποινικές αποφάσεις, αλλά μόνο οι καταδικαστικές
 
 
γρηγορης Γρηγοριου
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΑΛΕΤΕ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΔΟΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ.ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΕΙ ΕΧΘΡΟΙ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΟΥΝ.Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ=ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
 
 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεωρώ πως η Κυριακή πρέπει να μείνει αργία, οπως ίσχυε μέχρι τώρα… ως χριστιανοί ορθόδοξοι, εκκλησιαζόμαστε και βλέπουμε λίγο την οικογένεια μας, δεν είναι ευλογημένο το κέρδος της Κυριακής, έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός…
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η αναδιατύπωση ολόκληρου του άρθρου 10, ως κατωτέρω και με τις εξής παρατηρήσεις: «1. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝα) Στα πρατήρια υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων και των μικτών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών ή αλλοίωση των σημαντικών μετρολογικών παραμέτρων από εξωτερικές προς την αντλία επεμβάσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η κατοχή μηχανισμών ή οργάνων αλλοίωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων, ακόμα και εάν αυτοί βρεθούν εκτός λειτουργίας.(Να αποτελέσει χωριστή παράγραφο) Τα ανωτέρω μέσα, όργανα ή μηχανισμοί αλλοίωσης κατάσχονται και καταστρέφονται και στον παραβάτη επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενη αντλία. Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΔιαγράφεται η πρόταση «κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α’)», διότι η εν λόγω διάταξη δεν έχει σχέση με την αδειοδότηση των πρατηρίων. «Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΔιαγράφεται η πρόταση «Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης.», διότι προσκρούει στο άρθρο 20 του Συντάγματος. «Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού με τον παραβάτη, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του ή έχει δικαίωμα κατοχής σε αυτές και η ιδιοκτησία ή η κατοχή παραμένει σε αυτόν. Η απαγόρευση ισχύει και στις περιπτώσεις λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης από νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχουν τα ανωτέρω πρόσωπα με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, διαχειριστή ή εταίρου.β) Όποιος κατ’ επάγγελμα εμπορεύεται, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα, όργανα ή μηχανισμούς για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΔιαγράφεται το εδάφιο «Το δεύτερο εδάφιο της αυτής περίπτωσης (α) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη.», διότι μεταφέρεται στην παράγραφο 1.α). «2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.α) Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα αντλίας υγρών καυσίμων, πέραν των κατωτέρω ορίων, επιβάλλονται στον παραβάτη οι ακόλουθες κυρώσεις: Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «-0,5% < σφάλμα ≤-1,0», να τροποποιηθεί το -0,5% .Η αντίστοιχη στήλη «Κύρωση»: «Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.» Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «-1,0% < σφάλμα ≤-1,5%», να τροποποιηθεί το -1,0% .Η αντίστοιχη στήλη «Κύρωση»: «Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.» Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «Από –1,5% και άνω» η στήλη «Κύρωση»: «Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στη περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλμα ακόμα και μιας αντλίας.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.»ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΗ αφαίρεση άδειας λειτουργίας -ως η επαχθέστερη από όλες τις κυρώσεις- επιφυλάσσεται στις περιπτώσεις διαπίστωσης ύπαρξης μηχανισμών για την αλλοίωση των μετρήσεων των αντλιών και είναι υπερβολικά αυστηρό να επιβάλλεται εξίσου και σε περιπτώσεις αποκλίσεων, όπου τέτοιος μηχανισμός δεν έχει βρεθεί. Θεωρούμε επομένως ότι μόνη η πρόβλεψη ιδιαίτερα υψηλών προστίμων είναι αρκετά αποτελεσματική για την πρόληψη και ανάλογη με την απαξία της παράβασης, με την επιφύλαξη παρακάτω του εδαφίου β. «β) Στην περίπτωση που, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση για την τρίτη περίπτωση του παραπάνω Πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.γ) Στην προηγούμενη περίπτωση του εδαφίου β, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στο σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β’ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.δ) Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (α), ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο και πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.3. ΝΟΘΕΙΑ.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει υγρά καύσιμα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου υγρά καύσιμα, παραποιημένα ή νοθευμένα.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΜε το άρθρο 1, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039/Β’/ 07-07-2010) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προβλέπονται αυστηρά και υψηλά πρόστιμα για κάθε απόκλιση από τις προδιαγραφές όλων των ειδών των καυσίμων, ακόμα και αν αυτή δεν οφείλεται σε δόλο και δεν έχει οικονομική συνέπεια στον καταναλωτή. Επομένως, η πρόβλεψη επιβολής διοικητικών προστίμων για νοθεία, πλέον των ποινικών κυρώσεων, στον παρόντα Κώδικα είναι περιττή, αφού τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση πρόστιμα είναι υψηλότερα και επιπλέον συνιστά δυσανάλογη και αδικαιολόγητη διπλή τιμώρηση της ίδιας παράβασης. Κατ’ ακολουθία φρονούμε ότι οι περιπτώσεις νοθείας, διοικητικά αντιμετωπίζονται επαρκώς με τις διατάξεις της προηγηθείσας Υπουργικής Απόφασης και ποινικά από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. «4. Για τα ποινικά αδικήματα ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.»