Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αγγελος Βασιλακος
Τα αρθρα 43,44,45 και 46 μας γνωστοποιουν την ιδρυση μιας καινουργιας ΔΕΚΟ που μαλιστα θα προικοδοτειται απο την περιουσια του Δημοσιου με αποτελεσμα οχι μονο να μην συμβαλλει στον εκσυχρονισμο,στις επενδυσεις και στην δημιουργια θεσεων εργασιας αλλα να τιθεται στους περιορισμους του μνημονιου ως προς τις προσληψεις,τις δαπανες και την διογκωση εξοδων,εξασφαλιζοντας!!την υποβαθμιση των πλοηγικων υπηρεσιων.Τα αρθρα αυτα πρεπει να αποσυρθουν και να αντικατασταθουν με ρυθμιση συμφωνη με τις προτασεις ολων των εμπλεκομενων στην πλοηγηση ναυτιλιακων φορεων.
 
 
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. Παράγραφος 6.1.γ α) Πως οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας και την υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας διαθέτοντας τους απαραίτητους πόρους και μέσα όταν από τους 37 Λιμένες που αναφέρονται στην εγκύκλιο 4433.1/05/12/25-04-2012 της Αρμόδιας Αρχής (ΔΕΔΑΠΛΕ) οι 11 Λιμένες αποτελούν ομάδες λιμενικών εγκαταστάσεων, υπό διαφορετικούς φορείς διαχείρισης και χωρίς θεσμοθετημένη την προβλεπόμενη νομική υπόσταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα; β) Πως οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, και ιδιαίτερα αυτών που αποτελούν ομάδες λιμενικών εγκαταστάσεων, από διαφορετικούς φορείς διαχείρισης, αν και όποτε μπορέσουν να αποκτήσουν νομική οντότητα, θα έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση Αξιολογήσεων και Σχεδίων Ασφαλείας και την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας αλλά και της διάθεσης πόρων για την αγορά εξοπλισμού και τη λειτουργία των μέτρων ασφαλείας χωρίς την θεσμοθέτηση οικονομικής συνεισφοράς από τις λιμενικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα όρια του λιμένα όταν τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας θα τον έχει η Αρχή Ασφάλειας Λιμένα; γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου περιγράφεται η διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση αλλά όχι για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται στα Σχέδια Ασφάλειας. Παράλληλα μετά τις φράσεις της ιδίας παραγράφου «για την υλοποίηση των μέτρων» να προστεθεί η φράση «και διαδικασιών» δ) Επίσης θεσπίζεται η κατάρτιση αξιολογήσεων και σχεδίων ασφαλείας λιμένα, ορισμός υπευθύνων ασφαλείας παρακειμένων στον λιμένα περιοχών, κλπ., αλλά δεν προβλέπεται ορισμός υπευθύνου ασφαλείας και αναπληρωτής του για τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, ο οποίος και θα έχει την ουσιαστική ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας του σχεδίου ασφάλειας του λιμένα, δεδομένου ότι ο Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμένα (άρθρο 4.2.β σχεδίου νόμου) που ορίζεται από τα μέλη της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα δεν έχει καθήκοντα υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας του λιμένα αλλά απλώς αποτελεί σημείο επαφής για το λιμένα. Προτείνεται η αναδιατύπωση αυτής της παραγράφου ως εξής: γ. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα έχουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των λιμένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και μέσα για την υλοποίηση και την εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας των λιμένων που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού Υπευθύνων Ασφαλείας Φορέα (ΥΑΦ) που είναι υπεύθυνοι να συντονίζουν την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας του λιμένα και να συνδράμουν τους Υπευθύνους Ασφαλείας Περιοχών (ΥΑΠ) των φορέων διαχείρισης ή/και κυρίων παρακείμενων περιοχών καθώς και των επιμέρους οικονομικά δραστηριοποιούμενων φορέων σε χώρους των τμημάτων του λιμένα.
 
 
Μακης
Δεν είναι δυνατόν το λιμενικό σώμα να απασχολείται σε καθήκοντα οικονομικού αναπτυξιακού και τεχνικού χαρακτήρα όπως η ναυτιλιακή πολιτική, η ναυτική εργασία και εκπαίδευση,, η πιστοποίηση των πλοίων κλπ. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος πρέπει να περιοριστούν σε αστυνομικά, επιχειρησιακά θέματα που αφορούν εξ ορισμού το ένστολο προσωπικό και η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη (περιορισμός λαθρομετανάστευσης, έρευνα και διάσωση, αστυνόμευση λιμένων κλπ.).
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Στις τελικές διατάξεις του σχεδίου προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 141 παρ. στ του ΝΔ 187/1973 «Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»: «στ. ασκούν πάσαν άλλην αρμοδιότητα ανατιθέμενην δι’ ειδικών νόμων εις Αστυνομικάς Αρχάς, διά τας εν τη περιοχή δικαιοδοσίας αυτών λαμβανούσας χώραν πράξεις». Με βάση επομένως αυτή τη διάταξη επέρχεται μείωση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος στο επίπεδο όλων εκείνων που προβλέπονται από ειδικούς νόμους και διατάξεις τις οποίες εφαρμόζουν οι Αστυνομικές Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
 
Βαζαίος Κων/νος – Κάβδας Κων/νος
Άρθρο 11. Παράγραφος 7.1 Προτείνουμε όπως περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια εκπόνησης αξιολόγησης ασφαλείας από κάποιο εξουσιοδοτημένο ΑΟΑ οι εμπλεκόμενες Αρχές (Λιμενική Αρχή, Τελωνειακή Αρχή, Τμήματα Ασφαλείας Ελληνικής Αστυνομίας, ενδεχομένως παραρτήματα ΕΥΠ περιοχής) να παρέχουν πληροφορίες ασφαλείας σχετικές με τις απειλές που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μιας Λιμενικής Εγκατάστασης ή ενός Λιμένα καθώς και στοιχεία σχετικά με τα συμβάντα ασφαλείας που έχουν λάβει χώρα στη περιοχή, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης ή λιμένα βασισμένη σε πραγματικές απειλές και γεγονότα και όχι σε εικασίες ή προσωπικές εκτιμήσεις των αξιολογητών Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Άρθρο 7Αξιολογήσεις ασφάλειας1. Για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του παρόντος, εκπονούνται μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.). Η Ενιαία Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εκπόνησης μελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο παράρτημα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιμένες. Οι εμπλεκόμενες Κρατικές Αρχές (Λιμενικές, Τελωνειακές και Αστυνομικές Αρχές καθώς και Παραρτήματα της ΕΥΠ) στις περιοχές ευθύνης των οποίων υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού και της Οδηγίας θα συνεργάζονται με τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων ΑΟΑ προκειμένου να τους παρέχουν πληροφορίες ασφαλείας σχετικές με τις απειλές που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μιας λιμενικής εγκατάστασης ή ενός λιμένα καθώς και στοιχεία σχετικά με τα συμβάντα ασφαλείας που έχουν λάβει χώρα στη περιοχή, ώστε οι αξιολογήσεις ασφαλείας να είναι βασισμένες σε πραγματικές απειλές και γεγονότα και όχι σε απλές προσωπικές εκτιμήσεις των αξιολογητών του εκάστοτε εμπλεκόμενου ΑΟΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτημα Ι της Οδηγίας και ρυθμίζεται το ανάλογο θέμα.