Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΥΤης με αριθ. 44 από 17 Δεκεμβρίου 2012 συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας» Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16900 από 13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 . Η συνεδρίαση έληξε στις 22:00 μ.μ.Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ1 Νόβας Δημήτριος (Πρόεδρος) 8 Παλυβός Γεώργιος2 Νταλάκας Χαράλαμπος 9 Τζαβάρα – Τόλια Παγώνα3 Κιούκη Μαρία 10 Γκότσης Χρήστος4 Κέκης Αντώνιος 11 Ραβιόλος Ελευθέριος5 Μαστροδήμας Σταμάτιος 12 Βόσσος Αλκιβιάδης6 Μανώλης Νικόλαος 13 Ζέμπης Ευάγγελος7 Κουνέλης Κωνσταντίνος 14 Βρανά Κυριακούλα ΑΠΟΝΤΕΣ1 Τούρλα Γεωργία 8 Ρουκλιώτης Ιωάννης2 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 9 Πολυχρονίου Πολυχρόνης3 Μπαρούς Ιωάννης 10 Ξυπόλιτου Ευδοξία4 Οικονόμου Γεώργιος 11 Ζαφείρης Αθανάσιος5 Τσολάκη Χρυσούλα 12 Γκεμίσης Ιωάννης6 Τσαπέπα Μαρία 13 Λέκας Ζαχαρίας7 Σαραβάνος Γεώργιος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : α) Νέων Στύρων, Φωτεινού Μαρία, β) Μεσοχωρίων, Ράπτη Χρυσούλα, γ) Αλμυροποτάμου, Τσιγαρίδα Ανθή, δ) Πλατανιστού, Σαρλάνης Γεώργιος, ε) Καρύστου, Γάσπαρη Μαρία, στ) Καλυβίων, Σταμπέλος Δημήτριος, ζ) Μαρμαρίου, Γουλέτας Κωνσταντίνος, η) Πολυποτάμου, Δήμας Κωνσταντίνος, θ) Στύρων, Ζάππας Αναστάσιος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Καρύστου, Νικόλαος Ιωαν. Μανώλης ύστερα από νόμιμη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 .Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης ήταν ο υπάλληλος του Δήμου, Πορτολομαίος Ανδρέας του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Δ΄. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη συζήτησης των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων : 1) «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας», 2) «Έγκριση λειτουργίας καταστημάτων Καρύστου την Κυριακή 30-12-2012», και ζητά την έγκριση του Δημ. Συμβουλίου για την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .Το Δημ. Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του αρ. 67 του ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν αΑ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε ΙΕγκρίνει την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 383/ 2012ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο «Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 13-12-2012 έως 28-12-2012 , και το αρ. 47 στο οποίο αναφέρονται τα εξής :«1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας…..4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας , Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2003 (ΦΕΚ Α-80) « Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας» συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία».Θέτουμε επίσης υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου σύμφωνα με την οποία το Δημοτικού Συμβούλιο Καρύστου αποφάσισε ομόφωνα: «Την υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΣΑΗΔ και στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων για μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και την υποβολή πρότασης για σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Καρύστου».Επειδή πάγια θέση του Δήμου ήταν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και η σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προτείνουμε την έκφραση διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» όπως διατυπώνεται στο αρ. 47 του σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .………………………………………………………………………………………..Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010, του αρ. 28 του Ν. 2738/1999 και το αρ. 244 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση, ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την σχεδιαζόμενη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» όπως διατυπώνεται στο αρ. 47 του σχεδίου νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.Ζητούμε την απόσυρση του ανωτέρω άρθρου και ζητούμε την μεταφορά των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Λιμενικών Ταμείων της περιοχής μας στο Δήμο Καρύστου και τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 383 /2012.……………………………………………………………………………………Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( τ.σ. – τ.υ.) ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑΚΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΟΛΙΑ – ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΓΩΝΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΖΕΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΒΡΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
 
 
kotsos
Η εμμονή των κυβερνήσεων να δαιτηρούν τον στρατιωτικό χαρακτήρα του σώματος στα χαρτιά μόνο είναι εντυπωσιακή.Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν πως τα στελέχη του νιώθουν περισσότεροι αστυνομικοί μιας και τα (περισσότερα) καθήκοντά τους είναι αστυνομικής φύσεως παρά στρατιωτικοί.Η εμμονή στον Σ.Π.Κ είναι κάτι που μεγάλο μέρος του σώματος δεν τον αντιλαμβάνεται.Θα μπορούσατε να κάνετε την υπέρβαση και να αλλάξετε την νομολογλια όπως έγινε πριν μερικά χρόνια με τοην ΕΛ.ΑΣ
 
 
Κασμας Γεωργιος
Κυριε Υπουργε η διαταξη μπορει να τροποποιηθει νομοθετικα κατα το δοκουν,ως εκτουτου οι εργαζομενοι ουδολως εξασφαλιζονται. Οι μετοχες των εργαζομενων μπορουν να εκμηδενιστουν με συνεχομενες αυξησειςμετοχικου κεφαλαιου.Η ΔΕΚΟ κατα το δοκουν μπορει να ανεβαζει και να κατεβαζειτην αξια των μετοχων.Δεν υπαρχει καμια προβλεψη για την διασφαλιση των μετοχων των εργαζομενων.