Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ(ΑΡΙΘ. ΑΝΑΓΝ. 1024/1970) Καποδιστρίου 24 106 82 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 5138913 5142222 Fax: 210 5138913eoveamm@acsmi.gr Αριθ. Πρωτ. 14769 Αθήνα 28/9/2012 Θέμα: Τήρηση τιμοκαταλόγου στα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων – Πρόταση συμπλήρωσης του άρθρου 136 (Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών) Η ιδιομορφία στην τιμολόγηση των εργασιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων (πληθώρα μοντέλων, εκατοντάδες τύποι αυτοκινήτων, χρήση εξειδικευμένων συστημάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης – τιμολόγησης, διαφορετικοί χρόνοι επισκευής) και η καταβαλλόμενη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κλάδου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων κατά τα κοινοτικά πρότυπα, καθιστά αναγκαία την τροποποίηση – συμπλήρωση της ανωτέρω αγορανομικής διάταξης (υπ’ άρθρο 136), ώστε εναλλακτικά να προβλέπεται ρητώς για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης η δυνατότητα ανάρτησης πινακίδας με την τιμή παροχής υπηρεσιών ανά ώρα επισκευής (εργατοώρα) και ανάλογης τιμολόγησης.Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία εκτίμησης – προεκτίμησης αποτελεί χωριστή υπηρεσία για τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δεδομένου ότι απαιτεί πρόσθετες εργασίες και ανάλογο χρόνο απασχόλησης, η οποία τιμολογείται χωριστά σε σχέση με τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.Το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης (υπό παράγραφο 4) περιλαμβάνεται ήδη στο υπ’ αριθμ. πρωτ. Α4/681 – 5/2007 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου / Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών / Τμήμα Β΄) και εφαρμόζεται, ήδη από την έκδοσή του, από τα συνεργεία του κλάδου. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να περιληφθεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου και ενόψει της ειδικότητας του κλάδου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, στο κείμενο της κωδικοποίησης ως κατωτέρω: «Άρθρο 136Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι – Υπηρεσίες εκτίμησης1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.2. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος.3. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 3, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1, 00 Χ 0, 50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κλπ.). Πρόταση συμπλήρωσης (προστίθεται παράγραφος 4) «4. Ειδικά για τις επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων και κάθε φύσεως τροχοφόρων, ο υποχρεωτικός τιμοκατάλογος που ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να διαμορφώνεται ως εξής:α. Αναγράφοντας αναλυτικά και εξειδικευμένα τις κάθε είδους παρεχόμενες υπηρεσίες με την αντίστοιχη αμοιβή τους. Η αναγραφή αυτή μπορεί να περιέχει ανάλυση κατά μάρκα οχήματος, κατά μοντέλο κλπ, ανάλογα με τη βούληση κάθε επιχείρησης. Στα εκδιδόμενα παραστατικά (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) ή στα συνοδευτικά αυτών έντυπα θα αναγράφεται αναλυτικά το είδος της επισκευής και η τιμή χρέωσης, που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου.β. Αντί της ως άνω αναλυτικής περιγραφής, η επιχείρηση μπορεί να αναρτά τιμοκατάλογο – πινακίδα, όπου θα αναγράφεται μόνο η χρεούμενη τιμή που απαιτεί ανά εργατοώρα. Στην περίπτωση αυτή στα εκδιδόμενα παραστατικά (δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) ή στα συνοδευτικά αυτών έντυπα θα αναγράφεται αναλυτικά το είδος της επισκευής, ο απαιτηθείς χρόνος, η τιμή χρέωσης ανά εργατοώρα, που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου – πινακίδας, καθώς και το τελικό ποσό χρέωσης.».γ. Με μικτό σύστημα, δηλαδή στον τιμοκατάλογο ένα μέρος των εργασιών επισκευής και συντήρησης να εξειδικεύεται και να αναφέρει τη συγκεκριμένη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο α, ενώ για τις υπόλοιπες εργασίες να αναφέρει την ανά εργατοώρα απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο β. Στην περίπτωση αυτή τα παραστατικά εκδίδονται ανάλογα ως ανωτέρω.» 5. Σε περίπτωση που πριν την παροχή της κύριας υπηρεσίας παρέχεται υπηρεσία εκτίμησης, τότε η παροχή της εκτίμησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίμησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση με την εκπλήρωση ή μη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει αφού να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή/πελάτη πριν προβεί σε αυτήν. Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Νικολόπουλος Χρήστος Ευαγγέλου
 
 
ΔΚ
Υποχρεωτική ανάρτηση τιμοκαταλόγου με ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ανα εργασία, που διαμορφώνεται από το σύλλογο των επαγγελματιών του κλάδου. Θα ήθελα πολύ να δω τιμοκατάλογο για δικηγορικές ή λογιστικές εργασίες… Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να κοστολογηθούν οι αμοιβές από τα παραπάνω επαγγέλματα. Υποθέτω ότι η διάταξη αναφέρεται σε τυποποιημένες εργασίες του τύπου «πλύσιμο αυτοκινήτου» ή «μανικιούρ». Πιο λογικό θα ήταν να αναρτάται κατάλογος του συλλόγου/συνδέσμου/επιμελητηρίου με ενδεικτικές τιμές γύρω από τις οποίες θα κινείται ο καθένας ή, ακόμα καλύτερα, με ελάχιστες αμοιβές ανά εργασία, κάτω των οποίων απαγορεύεται η πώληση.Κανένας δεν αποδέχεται την τελικη κοστολόγηση προσπαθώντας να επιτύχει έκπτωση με κάθε νόμιμο ή μή τρόπο. Ακόμη, οι υπηρεσίες από ελευθέρια επαγγέλματα συμπιέζονται κατά συρροήν: Μια επικύρωση στοιχίζει 20 ευρώ, η παράσταση σε δίκη στοιχίζει 450, όταν όμως για τις ανάγκες της δίκης που προπλήρωσα χρειαστεί και μια επικύρωση δεν θα μου τη χρεώσει ο δικηγόρος μου, ή θα μου χρεώσει μόνο το κόστος των μεγαροσήμων. Για να αντιμετωπίσεις νόμιμα τέτοιες περιπτώσεις πρέπει καθένας να έχει συνοδεία από δύο λογιστές ακόμα και στην τουαλέτα. Δεύτερο παράδειγμα: λογιστές (συνάδελφοι μου) διαφημίζονταν με φυλλάδια, όπου η φορολογική δήλωση «Ε1″ ξεκινούσε από 18,5 ευρώ (!!!!) αλλά όταν απευθύνθηκα στα γραφεία τους αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για κοινούς απατεώνες. Εστειλα κάποιον με μια δήλωση που απαιτούσε δυόμιση ώρες συζήτησης και συμπλήρωση τριάντα κωδικών, του έδωσαν μια τιμή τριπλάσια από την «κανονική» και…δεκαπλάσια από την προσφορά τους ενώ του έδωσαν να καταλάβει ότι απευθύνονταν μόνο σε αλλοδαπούς εργάτες. Τόσο (όσο η διαφημιζόμενη προσφορά) κάνει μόνο το μελάνι και το χαρτί για τις εκτυπώσεις τους, χώρια η ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις. Πως να κοστολογήσεις μια «φορολογική δήλωση» λοιπόν ή μία παράσταση σε δίκη; Μπορεί να είναι ζήτημα πέντε λεπτών και τριών αριθμών, μπορεί να είναι και ζήτημα πέντε ημερών μελέτης, τρεξίματος, διορθώσεων, αναζήτησης εγγράφων. Μακάρι να μπορούσαν να χρεώνουν οι παρέχοντες υπηρεσίες, όσα γράφει στον τιμοκατάλογό τους… θα ήμασταν όλοι πλούσιοι. Υπάρχει και η χρονοχρέωση αλλά κι εκεί ο έλληνας αρνείτο τότε που τα χρηματα του τα πετούσε στα πόδια των τραγουδιστριών, τώρα θα το δεχτεί; Ωστόσο, Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ που προτείνω ανεπιφύλακτα, θα είχε ως αποτέλεσμα:1. Να μην μπορεί κανείς να πωλεί «κάτω του κόστους» κλέβοντας τους ανταγωνιστές του ή προσφέροντας δήθεν δωρεάν υπηρεσίες ως παράπλευρη προσφορά σε κάτι άλλο ή υποτιμολογώντας τις υπηρεσίες του.2. Να υπάρχει κριτήριο στους ελέγχους του Υπ. Οικονομικών για την ανακάλυψη υποτιμολογήσεων. Οταν ο σύλλογος γράφει «δέκα» εσύ πως καταφέρνεις να εκδίδεις αποδείξεις για «τρία». `Η κλέβεις ή αξίζεις το νόμπελ εξοικονόμησης.3. Να έχει σημείο στήριξης ο επαγγελματίας για να αντιμετωπιζει τα παζάρια της πελατείας του διαφυλάσσοντας το ίδιο του το επάγγελμα.Ας μην ξεχνάμε ότι όπου βρέθηκαν επιδοτούμενοι επιχειρηματίες που επειδή δεν τους στοίχισε τίποτα μείωσαν τιμές, το αποτέλεσμα ήταν να καταστρέψουν τους ανταγωνιστές και να καταστραφούν και οι ίδιοι λίγο αργότερα, όταν τέλειωσαν τα ξένα χρήματα. Το ίδιο σε μεγάλη κλίμακα συμβαίνει σήμερα με την Κίνα και τις επιδοτήσεις εξαγωγών της. Πρέπει να τελειώσει η απάτη της επιδότησης κάθε είδους που καταστρέφει την αγορά παρουσιάζοντας ένα κίβδηλο κοινωνικό έργο. Παράδειγμα: Η απουσία φορολογικού ελέγχου για τρία χρόνια σε «νέους» επαγγελματίες. Είναι σαν να φωνάζεις όλους τους απατεώνες να βρουν αχυρανθρώπους για να διαπράξουν τα εγκλήματά τους. Δε χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια υπογραφή κάποιου ανίδεου τυχοδιώκτη στα χαρτιά που θα οργανώσει σε Ε.Π.Ε. η υπηρεσία μιας στάσης… και με κεφάλαιο ένα ευρώ (!!!!!) τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες ΕΠΕ ευθύνονται στο ύψος του κεφαλαίου τους (!!!!!!).4. Να οργανωθούν οι επαγγελματίες αδειοδοτώντας ή απαγορευοντας την άσκηση επαγγελματος, ωστε να πάψει επιτέλους το τραγικό φαινόμενο «είσαι ό,τι δηλώσεις». Επιτέλους για να κόβεις τρίχες θες τέσσερα χρόνια προυπηρεσίας, για να κάνεις τον ξενοδόχο ή τον εστιάτορα στη χώρα του τουρισμού δεν χρειάζεται ούτε ένα σεμινάριο;
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Είναι πολυ σημαντικό να παρακολουθείται ο χρόνος ισχύς του τιμοκαταλόγου σε σχέση με τις αναγραφόμενες χρεώσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.Γιαυτό καλό θα είναι όταν η επιχείρηση θεωρεί σκόπιμη την αναπροσαρμογή των τιμών να υποβάλει για μια απλή θεώρηση στην αρμόδια υπηρεσία ένα αντίγραφο αυτού που θα φαίνεται η ημερομηνία τροποποίησης η αλλαγής του ή να φροντίσει με κάποιο τρόπο ο υπεύθυνος της επιχείρησης να τηρεί ένα μητρώο των τιμοκαταλόγων όταν αυτοί θα αναπροσαρμόζονται.
 
 
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ 129:Υποχρεωτικά στον τιμοκατάλογο να αναγράφετε η γραμμή τηλεφωνικών καταγγελιών π.χ 1520.. Η Ταμπέλα να βρίσκεται σε εμφανής σημείο του καταστήματος… π.Χ σαν το Σήμα του Ε.Ο.Τ. Να είναι Υποχρεωτικό και μάλιστα αν δεν το διαθέτει το κατάστημα να σφραγίζεται.. Σε τουριστικές περιοχές να επιβάλλεται να είναι στην αγγλική γλώσσα.ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
ΔΚ
Το «φορολογικό ένσημο» είναι κακή ιδέα εαν απευθυνεται σε επιτηδευματίες. Αν συζητάται απλώς η νομιμοποίηση βοηθητικών εργασιών, θα προτιμούσα να επεκταθεί το υπάρχον «εργόσημο» το οποίο θα βασίζεται στην κατάθεση μιας συμφωνίας μέσω διαδικτύου προς το ΙΚΑ και την Επιθ. Εργασίας, όπου θα φαίνονται τα πάντα (ώρες, μέρες, διάρκεια) και θα εκδίδονται τα σχετικά εργόσημα από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε. Ετσι, ο φοιτητής που εργάζεται ως διανομέας, δε θα χρειάζεται τίποτα περισσότερο από ένα τίμιο εργοδότη που θα καταθέσει την συμφωνία και θα δηλώσει τη δαπάνη για την περιστασιακή απασχόληση στα έξοδά του.Η χρήση του συστήματος που περιγράφει η κυρία Πλημμυρίδου, θα είχε σαν αποτέλεσμα την κατάφωρη αδικία απέναντι σ’ εμένα που πρέπει να πληρώνω 750 ευρώ ανα δίμηνο στον ΟΑΕΕ και να φορολογούμαι μέχρις ρανίδος. Με δυο λέξεις «αθέμιτος ανταγωνισμός». Θα ήταν προτιμότερο να μειώσει τις εισφορές του ο ΟΑΕΕ για νεοεισερχόμενους για έξη μήνες έως χρόνο, ως κίνητρο για να «δοκιμάσει» κανείς να στήσει μια επιχείρηση.