Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
GS1 Association-Greece
Πέραν των όσων αναγράφονται επί της συσκευασίας ενός προϊόντος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη διακίνησή του και η εύρρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, προτείνεται η σήμανση κάθε προϊόντος με GS1 γραμμωτό κώδικα (barcode) σύμφωνο με τις προδιαγραφές του διεθνούς συστήματος κωδικοποίησης GS1. Ο εν λόγω γραμμωτός κωδικός θα πρέπει να βρίσκεται καταχωρημένος στο διεθνές μητρώο κωδικών GS1 (GEPIR), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων της επιχείρησης η οποία και κωδικοποιεί το εν λόγω προϊόν.
 
 
Ντούρας Βασίλειος-Πρόεδρος ΟΜΣΕ
Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος ταυτιζόμενη με τις θέσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης προτείνει τη διόρθωση του προς διαβούλευση άρθρου 50 ως ακολούθως:Άρθρο 50Λοιπές υποχρεώσειςΙχνηλασιμότητα1.Κατά αναλογική εφαρμογή με το άρθρο 59 περί ιχνηλασιμότητας οπωρολαχανικών, οι υπεύθυνοι διακίνησης θα πρέπει να αναγράφουν στις ενδείξεις α) τον αριθμό παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής (υποχρεωτική αναγραφή επί των ενδείξεων) και β) να τηρούν Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας. 2.Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:i.Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.ii.Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.iii.Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.iv.Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 3.Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν.Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.
 
 
Ιωάννης Σωμάκος
Κατά δήλωση μελών του τοπικού συλλόγου πωλητών καυσόξυλων, σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, είναι δυνατή η λιανική πώληση με μονάδα μέτρησης τον όγκο. Εξ άλλου, πολύ μεγάλη ποσότητα των πωλούμενων καυσόξυλων,προέρχονται απο εισαγωγές, που γίνονται με ογκομετρημένες παλέτες, και αυτή την στιγμή πωλούνται (με αυξημένη υγρασία ) με το βάρος.Ζητώ οι έμποροι καυσοξύλων να τηρούν αντίστοιχο βιβλίο αποθήκης, μιάς καί τα εισερχόμενα ξύλα θα είναι ογκομετρημένα.Με αυτό τον τρόπο, θα αποτραπεί ο εφοδιασμός των εμπόρων με ξύλα λαθρέας υλοτόμισης, πράγμα πολύ συχνό. Επίσης θα αναγκάζονται να κόβουν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά, που στην ελληνική περιφέρεια είναι είδος σε ανεπάρκεια. Καλό είναι να υπάρξει και από το Υπουργείο Οικονομικών παράλληλη ένταξη των αποδείξεων των καυσοξύλων στην δημιουργία του αφορολόγητου.Συμπερασματικά ,με την πώληση των καυσόξυλων με το κυβικό,και τήρηση βιβλίου αποθήκης, πετυχαίνεται ο τριπλός στόχος, 1) της προστασίας των καταναλωτών, 2)Του πανεύκολου -πλέον- ελέγχου των εμπόρων ΄τοσο φορολογικά,όσον και ποιοτικά,3)προστασία των δασών απο λαθραία υλοτόμηση.Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο νόμος θα γίνει ένα ακόμη «καινό γράμμα Νόμου». Εξ άλλου, δεν πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική. Αυτό κάνουν οι περισσότερες χώρες (παλέτες 1.8Χ1Χ1)
 
 
Αθανασία Ντούμα
Σχετικά με την τοποθέτηση Price checkers ανά 200 τ.μ. αντί 300 τ.μ. που ισχύει σήμερα κανένα επιπλέον όφελος δεν υπάρχει για τους καταναλωτές αλλά μόνο με κόστος και λειτουργικές δαπάνες επιβαρύνει τους λιανέμπορους. Κέρδος θα έχουν μόνο οι εταιρείες κατασκευής και τοποθέτησης των εν λόγω μηχανημάτων.
 
 
Αθανασία Ντούμα
Το ισομεγέθες των χαρακτήρων στις πινακίδες μόνο εις βάρος των καταναλωτών μπορεί να αποβεί αφού η τυχόν αναγραφή της τιμής πώλησης σε μικρότερη γραμματοσειρά θα δυσκολέψει περισσότερο την ανάγνωση της πινακίδας. Τουλάχιστον, Θα πρέπει η δυνατότητα που δόθηκε στην περίπτωση προωθητικών ενεργειών, ήτοι να αναγράφεται η τιμή πώλησης με BOLD χαρακτήρες να συμπληρωθεί και στη γενική διάταξη.