Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
πρόταση:Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε. Το Σ.Α.Ε. είναι γνωμοδοτικό όργανο της Ελληνικής πολιτείας. Εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από υποβολή σε αυτό Σχεδίων Νόμων (από τον αρμόδιο Υπουργό) ή Προτάσεων Νόμων σε ζητήματα που αφορούν τους αποδήμους, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας,β) Η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων μεταξύ τους όσο και με την Ελλάδα,γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών υποδοχής αποδήμων με την Ελλάδα,δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα των αποδήμων.ε) τα ζητήματα εκπαίδευσης των αποδήμων 2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους αποδήμους στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του. 3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία. Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει αυτοτελώς δράσεις ιδίως στους τομείς υπό ανωτέρω 1. α), β) και ε). *****Μου φαίνεται απόλυτα λογικό το ΣΑΕ να εμπλέκεται σε ζητήματα παιδείας για τα οποία παρέχεται εγγύηση από την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Συντάγματος. Επιπλέον παρίσταται εξίσου λογικό σταδιακά το ΣΑΕ να αναλαμβάνει δράσεις για την παιδεία των αποδήμων.
 
 
Κώστας Πώποτας
Είναι ατυχής η χρήση του όρου «απανταχού Ελληνισμός» στο παρόν άρθρο. Η εμμονή στη χρήση του καταλήγει στο να σημιουργείται σύγχιση ως προς το εύρος αρμοδιοτήτων του ΣΑΕ. Π.χ. η αναφορά στα » στρατολογικά , οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού» σημαίνει οτι ο ΣΑΕ έχει αρμοδιότητα ακόμη και σε θέματα του τομέα αυτού αμιγώς μη αποδήμων. Σύγχιση προκαλεί επίσης η επανάληψη υπό Β. των στοιχείων Α.α) και Α. β) Παρατήρηση: η λέξη σύσφιξη δεν ορθογραφείται ως «σύσφιγξη»
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 2 – Αρμοδιότητες του ΣΑΕΓενική παρατήρηση. Το ΣΑΕ θα πρέπει να εχει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει επίσημες συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αποδήμων και να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Α. 1. Το Σ.Α.Ε. εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του με την Ελλάδα.δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως:α) Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.4 Το ΣΑΕ συνεργάζεται με άλλες εθνικές ή Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Αποδήμων για την προώθηση κοινών θεμάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το ΣΑΕ μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τον απόδημο Ελληνισμό.