Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Πώποτας
πρόταση:Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε. Το Σ.Α.Ε. είναι γνωμοδοτικό όργανο της Ελληνικής πολιτείας. Εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από υποβολή σε αυτό Σχεδίων Νόμων (από τον αρμόδιο Υπουργό) ή Προτάσεων Νόμων σε ζητήματα που αφορούν τους αποδήμους, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας,β) Η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων μεταξύ τους όσο και με την Ελλάδα,γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών υποδοχής αποδήμων με την Ελλάδα,δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα των αποδήμων.ε) τα ζητήματα εκπαίδευσης των αποδήμων 2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους αποδήμους στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του. 3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία. Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει αυτοτελώς δράσεις ιδίως στους τομείς υπό ανωτέρω 1. α), β) και ε). *****Μου φαίνεται απόλυτα λογικό το ΣΑΕ να εμπλέκεται σε ζητήματα παιδείας για τα οποία παρέχεται εγγύηση από την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Συντάγματος. Επιπλέον παρίσταται εξίσου λογικό σταδιακά το ΣΑΕ να αναλαμβάνει δράσεις για την παιδεία των αποδήμων.