Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Μηλιώνης
ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΑΕ: Όλοι οι Οργανισμοί που εμπεριέχουν στην ονομασία τους Παν-Παμ- κλπ. ή είναι Ομοσπονδίες και κάθε Δευτεροβάθμιος Οργανισμός θα πρέπει να πληρούν τα παρακάνω κριτήρια.Τέτοια πρέπει να είναι: 1)Ύπαρξη καταστατικού2)Κατάλογος Μελών3)Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.4)Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός.5)Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού6)Ταχτικές Εκλογές , όπως ορίζει το καταστατικό.7)Θεματικές Εκδηλώσεις στον τόπο δραστηριώτητας8)Προγραμματισμός-Eκδηλώσεων και Γενικός Προγραμματισμός Η Γ.ΓΡ. Απόδημου Ελληνισμού τα κατά τόπους Προξενεία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για όλα τα παραπάνω.Τα είδια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Οργανισμοί- Μέλη των δευτεροβαθμίων.Τρεις ή περισσότεροι Οργανισμοί-Σύλλογοι που πληρούν τα παρακάνω κριτήρια να μπορούν να δημιουργήσουν ένα Δευτεροβάθμιο Όργανο.
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 05 στο τέλος της παραγράφου Α να προσθεθεί «ως επίσης και άτομα που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά έχουν συνάψει γάμον με άτομα ελληνικής καταγωγής»