Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Διαμαντής Γκίκας
Να αντικατασταθεί η πρόταση «Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται επτά (7) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη» με την πρόταση «Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο του Σ.Α.Ε.. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη» Διαμαντης ΓκίκαςΟμοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
 
 
Διαμαντής Γκίκας
Να αντικατασταθεί η πρόταση «Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων.» με την πρόταση «Τριάντα (30) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων.» Διαμαντης ΓκίκαςΟμοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
 
 
Κώστας Πώποτας
εις επίρρωση προηγουμένων παρατηρήσεων προτείνω να διαμορφωθεί λιτά το άρθρο 9 και να προβλεφθούν αλλου τα της οργάνωσης εκλογών :Άρθρο 9 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει την εισφορά τους. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από οποιαδήποτε συνέλευση ή εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται επτά (7) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά η με συνδυασμό των ανωτέρω μεθόδων.
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 9 – ΑρχαιρεσίεςΓενική παρατήρηση: Υπάρχουν πολλές ασάφειες στο θέμα των αρχαιρεσιών που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές παρεξηγήσεις και διενέξεις στο μέλλον. Αυτές αφορούν:1. Τους εκλογικούς κατάλογους (ποιος ψηφίζει)2. Τις διαδικασίες αρχαιρεσιών (τρόπος ψηφοφορίας).1. Εκλογικοί κατάλογοι. Από ποιους συντάσσονται ο κατάλογος εκλογέων; Ο εκλογικός αυτός κατάλογος, ελέγχεται – επαληθεύεται από κάποιο όργανο; Αν ναι, ποιο είναι αυτό και από ποιους αποτελείται;Επίσης η προβλεπόμενη σύνταξη του καταλόγου μόνο 15 μέρες πριν τις εκλογές είναι εξαιρετικά σύντομη. Εφόσον οι εκλογικές συνελεύσεις ανακοινώνονται οκτώ (8) μήνες πριν, υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε οι εκλογικοί κατάλογοι να ολοκληρώνονται τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν και να αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές, για να υπάρχει η δυνατότητα τυχόν διορθώσεων. Ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο δεν προβλέπεται διαδικασία + εγγυήσεις διόρθωσης σε περίπτωση που ταμειακά ταχτοποιημένο μέλος δεν εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους.Παράλληλα στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας θα πρέπει αναρτούνται στους χώρους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, όσο και στο διαδίκτυο κατάλογοι των παρόντων κάθε φορα μελών τόσο στις Περιφερειακές Συνελεύσεις όσο και στην Τακτική Συνέλευση. Στα πλαίσια της διαφάνειας θα πρέπει τα μέλη να γνωρίζουν πόσα και ποια μέλη είναι παρόντα, αλλά και ποια ψηφίζουν συνολικά (είτε παρόντα είτε ηλεκτρονικά).Παρόλο που στο άρθρο 11 προβλέπεται κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις, ο τρόπος οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών πρέπει να είναι ενιαίος για όλες τις περιφέρειες.2. Διαδικασία των αρχαιρεσιών. Αυτή είναι γενικόλογη και ασαφής. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται γενικόλογα μόνο : «οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά» . Εφόσον καθιερώνεται για πρώτη φορα η ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να οριστούν επακριβείς διαδικασίες για την ηλεκτρονική ψήφο, τόσο στις Περιφερειακές αρχαιρεσίες (άρθρο 11), όσο και στο Κεντρικό ΣΑΕ για την εκλογή του Προέδρου και του Ταμία (άρθρο 12).Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι το εκαστοτε εκλεγμένο προεδρείο των περιφερειακών Συνελεύσεων και της Κεντρικής Συνέλευσης, διοργανώνει τις εκλογές. Για πρακτικούς λόγους (φόρτος εργασίας του προεδρείου παράλληλος έλεγχος των παραδοθέντων καταλόγων) θα πρέπει οι Συνελεύσεις, παράλληλα με την εκλογή προεδρείου συνέλευσης, να εκλεγούν και Εκλογικές Επιτροπές που θα οργανώνουν και ελέγχουν την εκλογική διαδικασία και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι ούτε τα μέλη των μπορούν να είναι υποψήφιοι.Όσον αφόρα την εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών. Ενώ είναι σαφές ότι ψηφίζουν τα παρόντα ταμειακός τακτοποιημένα μελή (φυσική παρουσία), είναι προφανές ότι την ιδία μέρα ψηφίζουν και τα απόντα ταμειακά ταχτοποιημένα μέλη ηλεκτρονικά. Είναι βέβαιο ότι τα μέλη που θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα είναι πολύ περισσότερα από τα παρόντα μέλη στις Συνελεύσεις. Ιδιαίτερα αν έχουν να επωμιστούν τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Θεσσαλονίκη… Ως εκ τούτου, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να γίνει σοβαρή προετοιμασία και οι ηλεκτρονικές εκλογές να διεξαχθούν σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, έλεγχου και αξιοπιστίας. Ιδιαίτερα δε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να προβλεφτεί και ανακοινωθεί εκ των πρότερων η μέθοδος – διαδικασία, καθώς και το λογισμικό το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Το λογισμικό αυτό θα είναι κοινό για όλες τις ηλεκτρονικές εκλογικές διαδικασίες, και θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, και να αποκλείει την δυνατότητα αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Επίσης για να αποφευχθεί η διπλοψηφία, θα πρέπει κατά την επικαιροποίηση – σύνταξη των εκλογικών καταλογών, να ζητείται από τα μελή να δηλώσουν τον τρόπο με τον όποιο επιθυμούν να ψηφίσουν (κάλπη ή ηλεκτρονικά), ώστε να διαγράφονται από τους άλλους αντίστοιχους καταλόγους. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκαστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως ή με email από το Συντονιστικό Συμβούλιο τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις των καταλογών το αργότερο έως μια(1) εβδομάδα πριν τις εκλογές. Οι οριστικοί κατάλογοι αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Προεδρείο του ΣΑΕ και στην ΓΓΑΕ.Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμέτοχη των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά. Το Προεδρείο παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας του, συντάσσει και ειδικό κανονισμό οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών, ο οποίος είναι ενιαίος τόσο για το κεντρικό ΣΑΕ όσο και για τις Περιφέρειες και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προς τα μελή σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασία (Κανονισμός οργάνωσης και διαδικασίας εκλογών, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και διασφάλιση του απορρήτου κλπ). αναρτάται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές και ταυτόχρονα με τους εκλογικούς καταλόγους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική ψήφο, τα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) το αργότερο έως και μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των εκλογών, τον τρόπο που προτιμούν να ψηφίσουν (ηλεκτρονικά ή με κάλπη). Σε περίπτωση μη εκδηλώσεως προτίμησης, θεωρείται αυτομάτως ότι προτιμούν την κάλπη.Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα πριν των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.Παράλληλα με την εκλογή του Προεδρείου της Συνέλευσης, τα συμμετέχοντα μέλη εκλέγουν Τριμελή Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 καθώς και τριμελή Εκλογική Επιτροπή που διεξάγει βάσει των παραδοθέντων σε αυτή εκλογικών καταλόγων τις εκλογές. Τα μέλη και των δυο αυτων Επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφιο για το 7μελες Συντονιστικό Συμβούλιο.
 
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 12 – Τακτική ΣυνέλευσηΓενική παρατήρηση. 3. Το προτεινόμενο κείμενο λέει ότι «στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» Μήπως ο νομοθέτης θέλει να πει «στην Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» ; Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ότι αφορά τις αρχαιρεσίες του Προέδρου και Ταμία του ΣΑΕ στην Γενική Συνέλευση. Επίσης εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα των διαδικασιών των αρχαιρεσιών όπως αναλύθηκε στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Πάλι εδώ είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί ποιοι ψηφίζουν. Μόνο τα παρόντα μελή ή και τα απόντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία;ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:1. Το σύνολο των μελών του Σ.Α.Ε. εκλέγει ανά τετραετία στη Θεσσαλονίκη το ενδεκαμελές Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και στην ίδια πόλη και σε περιφερειακό επίπεδο, τα επταμελή προεδρεία των Περιφερειακών Σ.Α.Ε. Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων εκλέγονται από τα 2/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του ΣΑΕ με δικαίωμα ψήφου είτε από τους παρόντες στις αντίστοιχες εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις, είτε δια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμφωνά με τις διαδικασίες αρχαιρεσιών του άρθρου εννέα (9). Ένα εκ των μελών του 7μελους Περιφερειακού Συμβούλιου εκλεγόμενο με απόλυτη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συνέδριο, εκτελεί χρέη Ταμία της αντίστοιχης Περιφέρειας. Ο ταμίας της Περιφέρειας είναι υπόλογος στην Περιφερική Συνέλευση και την αντίστοιχη Εξελεγκτική Επιτροπή και αναφέρει στον Ταμία του Κεντρικού ΣΑΕ.2.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε και συγκαλείται από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη το δίμηνο Ιουνίου/Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώνεται οκτώ τουλάχιστον μήνες ενωρίτερα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Της Τακτικής Συνελεύσεως προηγούνται οι εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις στη Θεσσαλονίκη.3. Στην Τακτική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σ.Α.Ε..4. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη μετά από απόφαση του Προεδρείου και αφού λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται και θέματα που προτείνονται από μέλη της Συνέλευσης. Ο αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού Υπουργός δύναται να προτείνει θέματα προς συζήτηση.5.Κατά την Τακτική Συνέλευση εκλέγεται Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της, τα μέλη του οποίου δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές. Στις εκλογικές Συνελεύσεις εκλέγονται παράλληλα με το προεδρείο της εκαστοτε Συνέλευσης (Περιφερειακή ή Τακτική), Εκλογικές Επιτροπές που διενεργούν τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. Τα μέλη των Εκλογικών επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές.6.Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων.7.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. ψηφίζει τον καταρτισμένο και προτεινόμενο από το Προεδρειο Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης του, καθώς και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών των Περιφερειακών και Τακτικών εκλογικών Συνελεύσεων .8. α) Η Τακτική Συνέλευση δύναται να αναβληθεί για ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών εφ’ όσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί αιτιολογημένοι λόγοι, με εισήγηση του Προεδρείου του ΣΑΕ.β) Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκληθεί εάν προκύψουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του απανταχού Ελληνισμού και μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. που έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών των αντίστοιχων Συμβουλίων αυτών και γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.9. Μετά την πάροδο δέκα μηνών από τη σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης και όχι αργότερα των δώδεκα μηνών, πραγματοποιείται Συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της Συνάντησης αυτής είναι η οριοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σ.Α.Ε..