Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής
Άρθρο 10. Η ύπαρξη του ΣΑΕ στηρίζεται στο πλάτεμα του μέσα στις τάξεις της Ομογένειας και στην αποτελεσματικότητα στα προβλήματα που ξεπηδούν ανά περιφέρεια σε τοπικό επίπεδο και σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατό τα περιφερειακά Συμβούλια να δραστηριοποιούνται στο χώρο τους αλλά η εκλογική περιφερειακή Συνέλευση να γίνεται έξω από την περιφέρεια.Πρώτα από όλα αδυνατίζει τη δυναμική των μελών για μαζικότερη συμμετοχή στα Περιφερειακά όργανα και κατά άλλο λόγο υπάρχει και νομικό κώλυμα ειδικά για την Ωκεανία όπου το ΣΑΕ είναι νόμιμα κατοχυρωμένο στην Αυστραλία ως μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και δεν μπορεί να πραγματοποιεί εκλογικές συνελεύσεις έξω από την έδρα του σύμφωνα με τη νομική υπόσταση του και το καταστατικό του.Θεωρώ από παλαιότερες συζητήσεις υπήρχαν προτάσεις να αποκτήσουν Νομική Οντότητα όλες οι περιφέρειες για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ΣΑΕ. Αυτό έχει γίνει στην Αυστραλία από το 1998.Στο θέμα εκλογής του Συντονιστή αυτή θα πρέπει να είναι ξεχωριστά από τα άλλα μέλη του Συντονιστικού. Δεν ενδιαφέρονται πάντοτε όλοι να γίνουν Συντονιστές. Ο πρώτος σε ψήφους δεν σημάνει ότι θέλει να υπηρετήσει ως Συντονιστής. Οι ψηφοφορίες ας γίνονται όπως πριν με τη διαφορά ότι εκλέγονται πάντοτε αυτοί που παίρνουν τους περισσότερους ψήφους στην κατηγορία τους .Η επιτροπή σύνταξης του σχεδίου νόμου ,δεν έλαβε υπόψη τους το σημερινό νομικό πλαίσιο λειτουργίας κάποιων περιφερειών. ΠρότασηΆρθρο 10 .παρ. 2Ο Συντονιστής και τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ εκλέγονται στην Περιφέρειά τους και στην Εκλογική τους Περιφερειακή Συνέλευση με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων είτε με φυσική παρουσία ,είτε ηλεκτρονικά. Συντονιστής και μέλη των Συντονιστικών Συμβουλεύων εκλέγονται οι έχοντες στην κατηγορία τους το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.