Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης Σ. Λάμπρου
Ένα στοιχείο το οποίο λείπει από τις παρούσες διαδικασίες του ΣΑΕ και γενικότερα των ζυμώσεων και διεργασιών του Απόδημου Ελληνισμού είναι η συμμετοχή των Ομογενών. Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του παραπάνω άρθρου οι τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα ανά δύο χρόνια, διάστημα αρκετά μεγάλο το οποίο ίσως δίνει την εντύπωση ότι δεν ενθαρρύνεται η συμμετοχή Ομογενών στις εργασίες των Συντονιστικών Συμβουλίων. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις μπορούν κάλλιστα να λαμβάνουν χώρα κάθε τρίμηνο/τετράμηνο ( 3-4 φορές τον χρόνο ) έχοντας ως στόχο να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην εν λόγω περιοχή. Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και γνώση του περιβάλλοντος της περιοχής όπου βρίσκονται Έλληνες ( ειδικά σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από αναταραχές όπως Αφρική και Μέση Ανατολή )είναι απαραίτητος όρος για την καλύτερη δυνατή διαβίωση και προστασία των συμφερόντων των Ομογενών. Παράλληλα, η συχνή σύγκληση των Περιφερειακών Συνελεύσεων θα αποτελέσει μαγνήτη για όσους Απόδημους επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων. Αυτό το τελευταίο θα υποβοηθηθεί με την παροχή δυνατότητας στους Ομογενείς ( μεμονωμένα άτομα/ οργανώσεις ) της κάθε περιοχής να προτείνουν θεματικές στην κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης της Περιφερειακής Συνέλευσης και όχι να περιορίζεται αυτό το δικαίωμα στα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και στο Προεδρείο του ΣΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν Ομογενείς – και αυτός είναι ο πλέον αδιάβλητος τρόπος να αναδειχθούν – μέσα από την καθημερινή τους μέριμνα για τα ομογενειακά πράγματα Ευχαριστώ.