Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ. 7 – Διαγραφή ΜέλουςΓενική παρατήρηση. Κάθε διαγραφή μέλους θα πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη.ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. ή / και λόγω μη τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του.2. Η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε..3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.
 
 
Κώστας Πώποτας
για λόγους νομοτεχνικούς προτείνεται να μεταφερθεί το άρθρο 8 πιο πάνω υπό 2α και να διαμορφωθεί ως εξής: Αρθρο 2α Συγκρότηση του ΣΑΕ σε περιφέρειες Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες:- Καναδά,- Η.Π.Α.,- Λατινικής Αμερικής,- Ευρώπης,- χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας,- Ωκεανίας – Άπω Ανατολής- Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες απόδημοι συμμετέχουν στο ΣΑΕ αναλόγως της χώρας κατοικίας τους, μέσω της αντίστοιχης περιφέρειας.
 
 
Ιωάννης Σ. Λάμπρου
Ένα στοιχείο το οποίο λείπει από τις παρούσες διαδικασίες του ΣΑΕ και γενικότερα των ζυμώσεων και διεργασιών του Απόδημου Ελληνισμού είναι η συμμετοχή των Ομογενών. Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του παραπάνω άρθρου οι τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα ανά δύο χρόνια, διάστημα αρκετά μεγάλο το οποίο ίσως δίνει την εντύπωση ότι δεν ενθαρρύνεται η συμμετοχή Ομογενών στις εργασίες των Συντονιστικών Συμβουλίων. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις μπορούν κάλλιστα να λαμβάνουν χώρα κάθε τρίμηνο/τετράμηνο ( 3-4 φορές τον χρόνο ) έχοντας ως στόχο να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην εν λόγω περιοχή. Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και γνώση του περιβάλλοντος της περιοχής όπου βρίσκονται Έλληνες ( ειδικά σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από αναταραχές όπως Αφρική και Μέση Ανατολή )είναι απαραίτητος όρος για την καλύτερη δυνατή διαβίωση και προστασία των συμφερόντων των Ομογενών. Παράλληλα, η συχνή σύγκληση των Περιφερειακών Συνελεύσεων θα αποτελέσει μαγνήτη για όσους Απόδημους επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων. Αυτό το τελευταίο θα υποβοηθηθεί με την παροχή δυνατότητας στους Ομογενείς ( μεμονωμένα άτομα/ οργανώσεις ) της κάθε περιοχής να προτείνουν θεματικές στην κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης της Περιφερειακής Συνέλευσης και όχι να περιορίζεται αυτό το δικαίωμα στα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και στο Προεδρείο του ΣΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν Ομογενείς – και αυτός είναι ο πλέον αδιάβλητος τρόπος να αναδειχθούν – μέσα από την καθημερινή τους μέριμνα για τα ομογενειακά πράγματα Ευχαριστώ.
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής
Αρθρο 12.Τακτική ΣυνέλευσηΠαρ.2Με βάση την αλλαγή στο άρθρο 10. Παρα. 2 διαφοροποιείται και το Άρθρο 12 παρ. 2Πρόταση:Η τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ είναι το ανώτατο όργανο του ΣΑΕ και συγκαλείται από το Προεδρείο του ΣΑΕ κάθε τέσσερα χρόνια και δη το δίμηνο Ιουνίου /Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, Ανακοινώνεται οκτώ τουλάχιστο μήνες ενωρίτερα. Το προεδρείο του ΣΑΕ αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη.Της Τακτικής Συνελεύσεως Προηγούνται στις Περιφέρειες οι εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις .Παρα.3 Στη Τακτική Συνέλευση Συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ.Δεν είναι δυνατό αλλά αποτελεί και ουτοπία στην Τακτική Συνέλευση να λάβουν μέρος με φυσική η ηλεκτρονική παρουσία όλα τα μέλη του ΣΑΕ. Η τακτική Συνέλευση όπως και τα Περιφερειακή είναι χώροι ζυμώσεων και αποφάσεων για το απόδημο Ελληνισμό. Οι περιφερειακές συνελεύσεις πρέπει να στείλουν αντιπροσώπους στην Τακτική Συνέλευση για τα δικά τους ζητήματα που πηγάζουν από την περιφέρειά τους και μέσα από τα Τοπικά Όργανα.ΠρότασηΆρθρο 12 παρ 3.3Στη Τακτική Συνέλευση συμμετάσχουν με φυσική η ηλεκτρονική παρουσία οι αντιπρόσωποι από τις περιφερειακές συνελεύσεις. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση πέρα των αντιπροσώπων από τις περιφερειακές Συνελεύσεις μπορούν να συμμετέχουν ηλεκτρονικά στη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου, του Ταμία, Γραμματέα και εξελικτικής Επιτροπής όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του ΣΑΕ
 
 
Κώστας Πώποτας
προτείνω να επαναριθμηθεί το άρθρο σε ενωρίτερη θέση ωστε να δομηθεί καλύτερα το νομοθέτημα και να διαμορφωθεί ως εξής: Άρθρο 4α Πόροι του ΣΑΕ 1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ. έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή. Ουδέν αντιστάθμισμα προσφέρεται από τα όργανα του ΣΑΕ ενόψει κάποιας συνεισφοράς πόρων, πλην των επιχορηγήσεων από την Ελληνική πολιτεία.