Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 9 – ΑρχαιρεσίεςΓενική παρατήρηση: Υπάρχουν πολλές ασάφειες στο θέμα των αρχαιρεσιών που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές παρεξηγήσεις και διενέξεις στο μέλλον. Αυτές αφορούν:1. Τους εκλογικούς κατάλογους (ποιος ψηφίζει)2. Τις διαδικασίες αρχαιρεσιών (τρόπος ψηφοφορίας).1. Εκλογικοί κατάλογοι. Από ποιους συντάσσονται ο κατάλογος εκλογέων; Ο εκλογικός αυτός κατάλογος, ελέγχεται – επαληθεύεται από κάποιο όργανο; Αν ναι, ποιο είναι αυτό και από ποιους αποτελείται;Επίσης η προβλεπόμενη σύνταξη του καταλόγου μόνο 15 μέρες πριν τις εκλογές είναι εξαιρετικά σύντομη. Εφόσον οι εκλογικές συνελεύσεις ανακοινώνονται οκτώ (8) μήνες πριν, υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε οι εκλογικοί κατάλογοι να ολοκληρώνονται τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν και να αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές, για να υπάρχει η δυνατότητα τυχόν διορθώσεων. Ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο δεν προβλέπεται διαδικασία + εγγυήσεις διόρθωσης σε περίπτωση που ταμειακά ταχτοποιημένο μέλος δεν εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους.Παράλληλα στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας θα πρέπει αναρτούνται στους χώρους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, όσο και στο διαδίκτυο κατάλογοι των παρόντων κάθε φορα μελών τόσο στις Περιφερειακές Συνελεύσεις όσο και στην Τακτική Συνέλευση. Στα πλαίσια της διαφάνειας θα πρέπει τα μέλη να γνωρίζουν πόσα και ποια μέλη είναι παρόντα, αλλά και ποια ψηφίζουν συνολικά (είτε παρόντα είτε ηλεκτρονικά).Παρόλο που στο άρθρο 11 προβλέπεται κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις, ο τρόπος οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών πρέπει να είναι ενιαίος για όλες τις περιφέρειες.2. Διαδικασία των αρχαιρεσιών. Αυτή είναι γενικόλογη και ασαφής. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται γενικόλογα μόνο : «οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά» . Εφόσον καθιερώνεται για πρώτη φορα η ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να οριστούν επακριβείς διαδικασίες για την ηλεκτρονική ψήφο, τόσο στις Περιφερειακές αρχαιρεσίες (άρθρο 11), όσο και στο Κεντρικό ΣΑΕ για την εκλογή του Προέδρου και του Ταμία (άρθρο 12).Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι το εκαστοτε εκλεγμένο προεδρείο των περιφερειακών Συνελεύσεων και της Κεντρικής Συνέλευσης, διοργανώνει τις εκλογές. Για πρακτικούς λόγους (φόρτος εργασίας του προεδρείου παράλληλος έλεγχος των παραδοθέντων καταλόγων) θα πρέπει οι Συνελεύσεις, παράλληλα με την εκλογή προεδρείου συνέλευσης, να εκλεγούν και Εκλογικές Επιτροπές που θα οργανώνουν και ελέγχουν την εκλογική διαδικασία και ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι ούτε τα μέλη των μπορούν να είναι υποψήφιοι.Όσον αφόρα την εκλογική διαδικασία την ημέρα των εκλογών. Ενώ είναι σαφές ότι ψηφίζουν τα παρόντα ταμειακός τακτοποιημένα μελή (φυσική παρουσία), είναι προφανές ότι την ιδία μέρα ψηφίζουν και τα απόντα ταμειακά ταχτοποιημένα μέλη ηλεκτρονικά. Είναι βέβαιο ότι τα μέλη που θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα είναι πολύ περισσότερα από τα παρόντα μέλη στις Συνελεύσεις. Ιδιαίτερα αν έχουν να επωμιστούν τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Θεσσαλονίκη… Ως εκ τούτου, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να γίνει σοβαρή προετοιμασία και οι ηλεκτρονικές εκλογές να διεξαχθούν σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, έλεγχου και αξιοπιστίας. Ιδιαίτερα δε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να προβλεφτεί και ανακοινωθεί εκ των πρότερων η μέθοδος – διαδικασία, καθώς και το λογισμικό το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Το λογισμικό αυτό θα είναι κοινό για όλες τις ηλεκτρονικές εκλογικές διαδικασίες, και θα πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο της ψηφοφορίας, και να αποκλείει την δυνατότητα αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Επίσης για να αποφευχθεί η διπλοψηφία, θα πρέπει κατά την επικαιροποίηση – σύνταξη των εκλογικών καταλογών, να ζητείται από τα μελή να δηλώσουν τον τρόπο με τον όποιο επιθυμούν να ψηφίσουν (κάλπη ή ηλεκτρονικά), ώστε να διαγράφονται από τους άλλους αντίστοιχους καταλόγους. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκαστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως ή με email από το Συντονιστικό Συμβούλιο τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις των καταλογών το αργότερο έως μια(1) εβδομάδα πριν τις εκλογές. Οι οριστικοί κατάλογοι αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Προεδρείο του ΣΑΕ και στην ΓΓΑΕ.Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμέτοχη των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά. Το Προεδρείο παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας του, συντάσσει και ειδικό κανονισμό οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών, ο οποίος είναι ενιαίος τόσο για το κεντρικό ΣΑΕ όσο και για τις Περιφέρειες και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προς τα μελή σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασία (Κανονισμός οργάνωσης και διαδικασίας εκλογών, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και διασφάλιση του απορρήτου κλπ). αναρτάται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές και ταυτόχρονα με τους εκλογικούς καταλόγους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική ψήφο, τα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) το αργότερο έως και μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των εκλογών, τον τρόπο που προτιμούν να ψηφίσουν (ηλεκτρονικά ή με κάλπη). Σε περίπτωση μη εκδηλώσεως προτίμησης, θεωρείται αυτομάτως ότι προτιμούν την κάλπη.Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα πριν των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.Παράλληλα με την εκλογή του Προεδρείου της Συνέλευσης, τα συμμετέχοντα μέλη εκλέγουν Τριμελή Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 καθώς και τριμελή Εκλογική Επιτροπή που διεξάγει βάσει των παραδοθέντων σε αυτή εκλογικών καταλόγων τις εκλογές. Τα μέλη και των δυο αυτων Επιτροπών δεν δύνανται να είναι υποψήφιο για το 7μελες Συντονιστικό Συμβούλιο.
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 03 να προσθεθεί «ή όπου κρίνει η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ με κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητα του και με κριτήριο εκεί που οι Απόδημοι θα καλύπτουν πλήρως τα εξοδα λειτουργίας του χωρίς να επιβαρύνεται το Ελληνικό Κράτος. Το Κέντρο του ΣΑΕ μπορεί να λειτουργεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκ περιτροπής σε μεγάλη πόλη του Εξωτερικού που διαβιούν Απόδημοι κατόπιν προτάσεως φορέα Αποδήμων η Εκκλησιαστικης αρχής που συνεργάζεται με το ΣΑΕ»
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
1. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σύσταση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). Προτείνουμε η επιτροπή αυτή να αποτελείται από 7 (επτά) μέλη εκπροσώπους των επτά περιφερειών.2. Η ΕΕ όχι μόνο να ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και να ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο αλλά και να καταγγέλλει οποιαδήποτε ανωμαλία στον Εισαγγελέα. Η απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του Ελληνισμού και την συνδρομή του κάθε μέλους και πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την επανάλειψη επαίσχυντων καταστάσεων, όταν παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μας, τόσο η ΓΓΑΕ, όσο και ο ΥΦΥΠΕΞ κος Δημητρης Δόλλης παρέμειναν σε απειλές αλλά δεν κατέθεσαν στοιχεία στον Εισαγγελέα.
 
 
Παύλος Κερασαββόπουλος
Δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών.