Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΣΜΥΕ)
Επειδή βάσει του χωροταξικού η εγκατάσταση ΜΥΗΕ δεν επιτρέπεται εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών, πρέπει να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρει ότι:«Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε θέσεις όπου έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής για ΜΥΗΕ και σε ζώνη τουλάχιστον 1 χιλ περιμετρικά των έργων αυτών συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών τους.»
 
 
ΖΑΡΑΒΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ως υπάλληλλος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αν. Μακ. και Θράκης Α.Δ.Μ.Θ. θα ήθελα να επισημάνω πως για την εφαρμογή της εν λόγω διατάξης θα πρέπει να διευκρινιστούν τα κάτωθι:1. Εάν παραμεθόρια περιοχή θεωρείται ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα ή η εδαφική ζώνη παρά τα σύνορα, όπως ορίζεται από τις ιχύουσες διατάξεις.2.Να καθοριστεί κατώτατο όριο απόστασης της λατομικής περιοχής από οικιστικά σύνολα και αρχαιολογικούς χώρους των παραμεθόριων περιοχών, δεδομένου πως κύρια πηγή όχλησης για τέτοιου είδους δραστηριότητα, εκτός του θορύβου, είναι η σκόνη.3.Θεωρούμε πως πρώτα θα πρέπει να εξαντλούνται,από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/84, όλες οι πιθανότητες εξεύρεσης αδρανών υλικών από άλλες περιοχές και μετά να προτείνει η εν λόγω επιτροπή την μείωση της απόστασης της λατομικής περιοχής από κατοικημένες περιοχές.4.Να καθοριστεί η ΔιοικητικήΑρχή(Π.Χ.Περιφερειάχης,Γ.Γ.ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης,Υπουργός )που θα κάνει την διαπίστωση της «επιτακτικής» ανάγκης της παραγράφου -1- για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων .Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί ποιά είναι τα έργα που χαρακτηρίζονται «ειδικά» για την εκτέλεση των οποίων επιτρέπεται η λειτουργια λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών(παρ. 3 άρθρο 8 του ν.1428/84 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 του 2115/93).5.Με δεδομένο ότι σήμερα η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με χρήση εκρηκτικών υλών ενώ ο συγκεκριμένος ,στην πράξη,κάθε φορά χρησιμοποιούμενος τρόπος (μεθοδολογία,ποσότητα και είδος εκρηκτικής ύλης κ.α.)μπορεί να είναι διαφορετικός γιαυτό αντί να αποκλειστεί η αδειοδότηση των λατομείων με τον γενικό όρο «χρήση εκρηκτικών» προτείνουμε να εξετάζεται κάθε φορά το είδος ,η μέθοδος,τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων εκρήξεων και αναλόγως να καθορίζονται αποκλειστικές κάθε φορά αποστάσεις.
 
 
elenh
συμφωνώ να εκμεταλλευτούν τις δημόσιες εκτάσεις για λατομεία. Ας κάνουμε και κάτι χρήσιμο για να πραγματοποιήσουμε εξαγωγές ας το εκμεταλλευτούν έτσι αντί να φτιάξουν πλατείες.
 
 
ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΑΛΛΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΟΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ. ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΡΗΤΑ ΟΙ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ.ΑΡΚΕΤΑ ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ!
 
 
Πέτρος Αρβανιτάκης
Το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2364/1995 που το ίδιο το προτεινόμενο άρθρο επικαλείται ορίζει ότι:«. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, ως και των συστατικών και παραρτημάτων των υπογείων αυτών δικτύων εντός αστικών, ημιαστικών, αγροτικών, βιομηχανικών περιοχών, τεχνολογικών, αιολικών πάρκων, οικισμών και εν γένει περιοχών ή χώρων που χαρακτηρίζονται ή θα χαρακτηρισθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ονομασία, δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς (ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω.Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, ως και των συστατικών και παραρτημάτων των υπογείων αυτών δικτύων εντός αστικών, ημιαστικών, αγροτικών, βιομηχανικών περιοχών, τεχνολογικών, αιολικών πάρκων, οικισμών και εν γένει περιοχών ή χώρων που χαρακτηρίζονται ή θα χαρακτηρισθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ονομασία, δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς (ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω.» Με την προτεινόμενη διάταξη αίρεται η πρόνοια του Ν. 2364/1995 για τις εταιρίες τηλεθέρμανσης (διανομή θερμικής ενέργειας), παρότι το προτεινόμενο άρθρο τον επικαλείται. Δεν υπάρχει προφανής λόγος για τον οποίο θα πρέπει την πρόνοια αυτή πλέον να απολαμβάνει μόνο η διανομή αερίου και όχι και η διανομή θερμότητας. Προτείνεται η ακόλουθη αλλαγή:Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του Αρ. 47 του Ν. 2696/1999 όπως προτείνεται να αντικατασταθεί να διαμορφωθεί ως εξής: « Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθώς και του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006 δεν εμπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, αντλιοστασίων και θερμικών υποσταθμών καταναλωτών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 2364/1995»