Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
kdd
Η μοριοδότηση των υπηρετούντων σε θέση ευθύνης πρέπει να γίνετε κανονικά εφόσον η τοποθέτηση του είναι νόμιμη (είτε υπηρεσιακό είτε απόφαση αρμοδίου οργάνου), δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα υπηρεσιακά δε συνεδρίαζαν για το συγκεκριμένο λόγο και οι υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ακέφαλες.Τα χρόνια υπηρεσίας πρέπει να προσμετρώνται με βάση τα 8 για προισταμένους τμημάτων 10 διευθύνσεων και 14 γενικών διευθύνσεων χωρίς όρο ότι υποχρεωτικά κάποιος να έχει διατελέσει σε θέση ευθύνης κατώτερου επιπέδου (αυτό καλύπτεται από την εμπειρία) βέβαια όποιος έχει διατελέσει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με μοριοδότηση όπως ακριβώς προανέφερα.Ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να δίνει σαφές προβάδισμα με μοριοδότηση αντίστοιχα μεγαλύτερη μοριοδότηση πρέπει να έχει το διδακτορικό η διαφορά των δύο τίτλων δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη (σε έτη είτε σε μόρια).θα ήθελα να αναφερθώ και στους απόφοιτους ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ η μοριοδότηση τους είναι δυσανάλογη σε σχέση με τις σπουδές που αυτοί έχουν κάνει είτε σε χρόνο είτε σε γνώσεις Διοίκησης (χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την προσλαμβανουσα γνώση τους)πρέπει λοιπό να επέλθει μια ισορροπία με παραπάνω μοριοδότηση αλλά σίγουρα να είναι είναι σε ευθεία συνάρτηση με την πραγματικότητα, που σίγουρα αυτή τη στιγμή με τα έτη που τους προσμετρώνται δεν είναι.Συνεχίζοντας θα πρέπει να μοριοδοτούνται σαφώς και οι δεύτεροι τίτλοι σπουδών είτε 2ο πτυχίο είτε 2ο μάστερ (αλλά και όποιος έχει και τα δύο να μην αδικείται )και να επιβραβεύεται η προσπάθεια ο κόπος αλλά κατά συνέπεια και οι γνώση που πηγάζει εξ αυτών (και με χρόνο ίσως και αντίστοιχο με του διδακτορικού.)Ελπίζω κάποιος να διαβάσει τα πιο πάνω και να προβληματιστεί, η αδικία έχει ως απότοκο απογοήτευση και αδικία
 
 
Α.Π
Υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄. Σαφώς και θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, αλλά για να εξασφαλίσουμε ένα δικαιότερο σύστημα επιλογής θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι διαχωρισμοί. Για παράδειγμα υπάλληλος με απολυτήριο λυκείου (Δ.Ε)ο οποίος κατά την διάρκεια της υπαλληλικής του καριέρας μπήκε σε Πανεπιστημιακή σχολή, απέκτησε πτυχίο Π.Ε και κατόπιν έκανε και 2 μεταπτυχιακά (με συνάφεια προς το αντικείμενο της εργασίας του) πέρνοτας τις αντίστοιχες άδειες (διετείς) από την υπηρεσίας του (διότι τα Υ.Σ. τις χορηγούσαν αφειδώς), με ελάχιστη προσφορά εργασίας, θα βρεθεί να έχει περισσότερα προσόντα από έναν συνάδελφο του που είχε προσληφθεί στην υπηρεσία του ως Π.Ε, κατέχοντας και μεταπτυχιακό τίτλο, ο οποίος κατά το διάστημα που ο συνάδελφος του έπαιρνε τις άδεις σπουδών με επαύξηση μάλιστα 20% στον μισθό του, ήταν στην υπηρεσία του και δούλευε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαχωρισμός στην μοριοδότηση αυτών των δύο υπαλλήλων και να δοθούν περισσότερα μόρια στον δεύτερο υπάλληλο.
 
 
Αλέξανδρος Νικηφόρου
Θα πρέπει στην αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου να προσμετρηθούν και οι αναρρωτικές άδειες που έχει λάβει τα προηγούμενα χρόνια, μια και όλοι γνωρίζουμε ότι ειδικώς οι βραχείες αφορούν φυγόπονους υπαλλήλους.Επιτέλους να συμπεριληφθούν πολλά στοιχεία από την εικόνα του παρελθόντος του κάθε υπαλλήλου για την εμπέδωση της αξιοκρατικής αξιολόγησης.
 
 
Απόστολος Παπαοικονόμου
Στη παράγραφο α προτείνω να τεθεί: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη απασχόλησης στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.Επίσης στη παράγραφο β προτείνω να τεθεί: «Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.»