Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΑΚΗΣ
«Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.»Επί της παραγράφου αυτής θα ήθελα να επισημάνω το εξής:Υπάρχουν περιπτώσεις σε νεοσύστατες υπηρεσίες (πχ Δημοτική Αστυνομία) όπου γίνονται Διευθυντές χωρίς να έχουν ασκησει προηγουμένως καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος το οποίο βεβαίως είναι λογικό αφού οι διευθύνσεις είναι νεοσύστατες και δεν υπάρχει προσωπικό με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας.Με την άνω διάταξη όπως την ερμηνεύω δε μπορεί να επιλεγεί κάποιος ως διευθυντής αν δεν έχει διετελέσει πρώτα προϊστάμενος τμήματος ασχέτως αν έχει διετελέσει ως διευθυντής 1-2 και 3 χρόνια;Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση ως εξής:«Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.»