Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
Για επιλογή προισταμένου επιπέδου τμήματος θα πρέπει οι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον Δ΄ βαθμού και κατηγορίας ΠΕ (απαραιτήτως με πτυχίο σχετικό με την υπηρεσία).Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τις ανωτέρω προυποθέσεις (ΠΕ, συναφές πτυχίο και βαθμό Δ΄) η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων θα πρέπει να γίνεται με το ισχύον σύστημα μοριοδότησης (με πολύ μικρές παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η μοριοδότηση των νυν προισταμένων- η οποία θα πρέπει να μειωθεί καθώς αν ισχύσει η ίδια στην συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων θα παραμείνουν οι ίδιοι).
 
 
Πολυχρονιάδης Απ.
1. Να διευκρινιστεί στην παράγραφο 5 ότι αφορά σε ΝΠΔΔ πλην ΟΤΑ.2. Τα συμβόλαια αποδοτικότητας στους ΟΤΑ θα καταστήσουν όμηρους τους Διευθυντές στα παράλογα κριτήρια των Δημάρχων.3. Πιστεύω ότι η κρίση τήρησης των συμβολαίων αποδοτικότητας θα πρέπει να γίνεται ανά δυόμιση έτη για να συμβαδίζει με τις κρίσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων (ουσιαστικά μία ενδιάμεση αξιολόγηση από τον πολιτικό προϊστάμενο πριν την νέα κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.4. Η περίπτωση της «προφανούς απόκλισης» της παραγράφου 4 εάν δεν προσδιοριστεί επακριβώς (ή τουλάχιστον ποσοτικά με αντικειμενικό τρόπο) θα απασχολήσει εκατοντάδες υπαλλήλους και νομικούς μετά από δύο χρόνια και θα έχει μεγάλο κόστος σε χαμένες εργατοώρες και διοικητικές (εάν όχι δικαστικές) διεκδικήσεις.5. Γιατί η παράγραφος 6 αφορά μόνο τα υπουργεία; Ή θα περιλάβει όλους τους φορείς που υπάγονται στο Νόμο ή διαφορετικά θα πρέπει να καταργηθεί.6. Στην παράγραφο 7 θα πρέπει να προστεθούν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του Ν.3584/07