Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
stamatina
1. Στο άρθρο 2 παρα.4 προτείνεται να ενσωματωθεί στη πρόταση ως εξής: «Με την Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και συγκεκριμένα η ειδικότητα (πτυχίο, δίπλωμα) του κάθε κλάδου, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων …..Προκήρυξη.»2. Στο άρθρο 2 παρα.7 α. προτείνεται να ενσωματωθεί στη πρόταση ως εξής: «4.Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, ….τα σχετικά καθήκοντα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του ίδιου ή κατώτερου επιπέδου …και όταν δεν υπάρχει …. Σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο….»