Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
An
Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας τη στιγμή που δεν πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας στους χώρους εργασίας και που συμβαίνουν και εργατικά ατυχήματα ή που τα κτήρια είναι ακατάλληλα (με αμίαντο ή άλλα καρκινογόνα υλικά); Η κοινοτική οδηγία και η σχετική νομοθεσία αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται στο Δημόσιο. Τόσο οι ασθενείς όσο και τα Ατομα με αναπηρία μπορούν να προσφέρουν από κάποιο διαφορετικό πόστο, ενδεχομένως λιγότερο στρεσογόνο.Δεν μπορεί να απολύεται ο υπάλληλος, ο οποίος συνεπεία της εργασίας του (και γνωρίζω αρκετές τέτοιες περιπτώσεις),όπως έχει εξελιχθεί με το καθημερινό άγχος και την ανασφάλεια και τους εντατικούς ρυθμούς απασχόλησης λόγω της υποστελέχωσης, γιατί είναι μύθος ότι υπάρχουν υπεράριθμοι στο Δημόσιο, ασθένησε και χρειάζεται συστηματικά αναρρωτικές άδειες (π.χ. αυτοάνοσα, καρκίνος κ.λπ.), για να αναρρώσει ή να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αποζημίωση του οφείλεται.Κάποια στιγμή θα πρέπει, επίσης, εκτός από τις αναρρωτικές ν’αρχίσουν να προσμετρώνται και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ υπερωρίες που έχουν δουλέψει οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και να συνεκτιμώνται στην εξέλιξή τους ή στην παραμονή τους στην Υπηρεσία.
 
 
OMILOS DIOIKHTIKON EPISTHMONON «DIOIKHTIKO EPIMELHTHRIO»
Η Διοίκηση με Στόχους δεν είναι κάτι καινοφανές αλλά κάτι πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια (οι στρατιωτικές διοικήσεις λειτουργούσαν έτσι από την εποχή των ναπολεοντείων πολέμων…). Στη σύγχρονη όμως εκδοχή της διαφοροποιείται ριζικά από τις παλαιότερες κατά το ότι προϋποθέτει την επικοινωνία-συμφωνία των μερών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση για επίτευξη στόχων . Με θεμελιωτή τον Peter Drucker , κατά τη δεκαετία του ’50, η σύγχρονη εκδοχή της Διοίκησης με Στόχους συνιστά ένα δυναμικό σύστημα παρακίνησης και υποκίνησης των εργαζομένων, μια διοικητική φιλοσοφία που αφενός δείχνει σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης και αφετέρου επιδιώκει, μέσα από την επίτευξη των ξεχωριστών ατομικών στόχων την τελική επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Σύμφωνα με έναν πολύ περιεκτικό ορισμό, η διοίκηση με στόχους ή αποτελέσματα (Μanagement by Objectives-MbO) αποτελεί μια φιλοσοφία διοίκησης σύμφωνα με την οποία, η αποσαφήνιση των στόχων και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη τους, όταν συνοδεύεται από συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των στόχων, εξασφαλίζει υπευθυνότητα και αυτοέλεγχο των εργαζομένων καθώς και υψηλό επίπεδο υποκίνησής τους και οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης . Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων κάθε επιπέδου συνιστά συστατικό στοιχείο του συστήματος.Ως γνωστόν, από το 2004 που καθιερώθηκε έστω και με καθυστέρηση στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύστημα, με τον ν.3230/2004, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει καταφέρει ακόμα (…) να πετύχει την εφαρμογή του. Είναι χαρακτηριστικό το ότι, παρά την πρόβλεψη (άρθρο 9 παρ.1 νόμου), κανένας από τους τέσσερις πρωθυπουργούς που άσκησαν καθήκοντα από το 2004 μέχρι σήμερα δεν έλαβε έκθεση επί της υλοποίησης του νόμου. Πέραν των ερωτημάτων που εγείρονται για τις ευθύνες τόσο των πρωθυπουργών όσο και των αρμόδιων υπουργών, το θέμα που προκύπτει ως κύριο είναι η αποφασιστική προώθηση του κομβικού αυτού συστήματος, μέσω της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου.Με τις διατάξεις ωστόσο του ν/σ αντί να πιέζονται οι υπηρεσίες να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλάζει πλήρως η φιλοσοφία του διοικητικού συστήματος και αυτό, αντί να είναι πλέον το γνωστό Διοίκηση με Στόχους που περιγράφηκε, μεταλλάσσεται σε αυταρχική διοίκηση με στόχους-νόρμες τύπου Στάλιν… Αντί της απαιτούμενης συναινετικής λογικής, οι προϊστάμενοι πλέον θα επιβάλλουν τους στόχους και οι υφιστάμενοι θα αρκούνται στο να (προσπαθούν να) τους υλοποιούν… Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που πραγματοποιείται εδώ είναι κορυφαία! Η ποιοτική μεταβολή προς αυταρχικές και σαφέστατα αντιμεταρρυθμιστικές λογικές προφανής! Οχι μόνο δεν διευκολύνεται η εφαρμογή ενός μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος αλλά αντίθετα, εκπίπτουμε σε ξεπερασμένες και αναποτελεσματικές λογικές που η και η ιστορία και η διοικητική εμπειρία έχουν εδώ και χρόνια καταδικάσει… Πρόταση: Να επιδιωχθεί με συστηματικό τρόπο, η εφαρμογή του ν.3230/2004 ως ισχύει σήμερα.
 
 
Αναστασία
Η ισχύουσα παράγραφος 4 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),που θεσπίζει τους κανόνες για την αναπλήρωση θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας στη περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση, δεν πρέπει να τροποποιηθεί γιατί εμπεριέχει δικλείδες ασφαλείας και για αυτό και έχει παραβιαστεί πολλές φορές στο όνομα των «δικών μας παιδιών».Η αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), με τη μορφή που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, για τη περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου μας φέρνει πολλά βήματα πίσω (κομματικά κριτήρια και προώθηση υμετέρων), γιατί στερείται παντελώς δικλείδων ασφαλείας για την επιλογή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου αφού προτείνει «σχετικά καθήκοντα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του ίδιου ή κατώτερου επιπέδου ή σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο του οικείου φορέα, εφόσον διαθέτει τα νόμιμα τυπικά προσόντα για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου.¨ Οσοι έχουν σχέση με τη Δημόσια διοίκηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι : 1)η θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου δεν είναι καθόλου προσωρινή, με όλα τα οφέλη που τη συνοδεύουν, 2)οι κρίσεις αποφεύγονται ειδικότερα όταν πρόκειται για μόρια όπως έγινε με τη μη εφαρμογή του Ν.3839/2010 (όπου δεν έγιναν καθόλου κρίσεις ή έγιναν εν μέρει).
 
 
kp
• Να εστιάσει το Άρθρο 04 στους ΟΤΑ και να εξηγηθούν ρητά οι προϋποθέσεις διατήρησης/ κατάργησης ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Μια απλή καταγραφή αυτών των Νομικών Προσώπων – εκείνα τα οποία έχουν διατηρηθεί – θα καταδείξει την κατασπατάληση οικονομικών & ανθρώπινων πόρων. Ενώ υπάρχουν οι οδηγίες της ΕΕΤΑΑ (2011)για σύσταση οργανογραμμάτων και οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας Νομικών Προσώπων των Δήμων, υπάρχουν ακόμη ΝΠΔΔ που αν και τροποποίησαν/ αναμόρφωσαν τους Ο.Ε.Υ. δεν εκπληρώνουν τις βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Αφού υπάρχει η εγκύκλιος: υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31.10.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δεν επιτρέπει να προωθούνται για υπογραφή στα αρμόδια όργανα οι νέοι οργανισμοί των φορέων (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) προτού προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου Ν.4024/2011 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, γιατί εγκρίθηκαν Ο.Ε.Υ. κάποιων ΝΠΔΔ που δεν τηρούν τα παραπάνω;• Τα ΝΠΔΔ των Δήμων που δεν συμφωνούν με αυτές τις προϋποθέσεις να καταργηθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις και να μην επιτρέπεται καμιά εξαίρεση λόγω «πολιτικών» παρεμβάσεων. Ήδη στους Δήμους έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα από έλλειψη προσωπικού που μπορεί να πληρωθεί από τους υπαλλήλους των Νομικών προσώπων που θα καταργηθούν. Χωρίς άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις δεν θα επέλθει καμιά βελτίωση στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.• Να προβλέπεται εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση των δομών & υπηρεσιών των ΟΤΑ, αλλά και των ΝΠΔΔ τους, όπως γίνεται για τα ΑΕΙ.• Να απαιτείται επιμόρφωση σύγχρονης διοικητικής αντίληψης ή/και άλλων επιμορφώσεων στις νέες τεχνολογίες & ξένες γλώσσες, προκειμένου να προάγονται σε θέσεις ευθύνης πραγματικά άξια στελέχη όχι μόνο των Δήμων αλλά και των νομικών προσώπων τους.• Να μην εξισώνονται οι εργαζόμενοι Δ.Ε. με ΤΕ και ΠΕ. Δεν επιτρέπεται να διοικείται μια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ Δήμου από υπαλλήλους χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου «εν απουσία άλλου…». Χρειάζονται μόνο εκείνα τα στελέχη που είναι εφοδιασμένα με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, με καινοτόμες ιδέες και πνεύμα πρωτοβουλίας – στοιχεία που τα καθιστούν ικανά να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αναφύονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διοικητικό περιβάλλον. Εάν δεν υπάρχουν ανάλογα στελέχη να θεσπιστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για ανάπτυξη σύγχρονης διοικητικής αντίληψης & γνώσης νέων τεχνολογιών.• Να συγχωνευθούν σε μια Υπηρεσία του Δήμου ή σε ένα Οργανισμό, δύο ΝΠΔΔ στα οποία παρουσιάζεται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και δράσεων, χωρίς εξαιρέσεις. Η παρούσα κατάσταση δεν επιτρέπει πλέον παρέκκλιση (λόγω πολιτικής παρέμβασης, εξυπηρέτησης «πελατειακών» σχέσεων κ.α.) από κάποιες γενικές αρχές διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών και αξιοποίησης ικανών & υψηλού μορφωτικού επιπέδου στελεχών.
 
 
Maria N.
Επαναφέρετε στον παρόντα νόμο τη διάταξη που εσείς ψηφίσατε στο Ν. 4093/12 (και την οποία καταργήσατε με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο) για δικαίωμα μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες υπαλλήλων των ΝΠΙΔ που καταργούνται, ιδιατέρως όσων έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ.Τιμήστε τις δεσμεύσεις σας ότι «δεν θα κάνετε ανθρωποθυσίες» και ότι θέλετε «αναβαθμισμένο δημόσιο με τους άριστους». Η απόλυση υπαλλήλων από ΝΠΙΔ, οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν τον δρόμο της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, αποτελεί τη μεγαλύτερη ανακολουθία και καταστρέφει τις όποιες εξαγγελίες για αναβάθμιση του δημοσίου και μεταρρύθμιση.