Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
dd
1.Θα πρέπει να εξετασθεί αρχικά η εφαρμογή της κινητικότητας σε προαιρετική βάση, με ΑΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ όπως πχ.η 10ετής παραμονή σε παραμεθόριο μετά από μετάταξη (άλλωστε έχουν καταργηθεί σχεδόν όλα τα προνόμια που υπήρχαν) ή η δυνατότητα μετάταξης μετά από 5 χρόνια.Το σύνολο των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη θέσεων και οι αιτήσεις των υπαλλήλων να διαχειρίζονται από το ΑΣΕΠ μέσω αξιοκρατικού συστήαμτος. Μ΄αυτό τον τρόπο αίρεται η πολύχρονη επαγγελματική στασιμότητα και δίνεται η δυνατότητα να εργασθούν πολλοί υπάλληλοι τόσο σε θέσεις που ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους, όσο και σε τόπους των βιοτικών συμφερόντων τους.2. Τα τυπικά προσόντα δεν είναι «πανάκεια». Αν δεν συνοδεύονται και από ουσιαστικά προσόντα δεν οδηγούν πουθενά.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και των δύο. Άλλωστε και στον ιδιωτικό τομέα κανένας εργοδότης δεν «εστιάζει» απλά και μόνο στα πτυχία σου αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των απαιτήσεων της εργασίας σου.3. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρισθεί η προυπηρεσία του ιδιωτικού τομέα δεδομένου ότι αυτή έχει προσμετρηθεί από τον ΑΣΕΠ και σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος με προυπηρεσία δεν είναι «νεοεισερχόμενος» στην αγορά εργασίας.
 
 
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Δεν μοιάζει σοβαρή προσέγγιση μια απλή αναφορά στις ήδη σχετικές διατάξεις της κινητικότητας σε ένα νέο νομοσχέδιο με κύριο κομμάτι την ίδια την κινητικότητα. Αντιθέτως, υπάρχει το ζήτημα των κριτηρίων στη βάση των οποίων θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό κατά την εφαρμογή της κινητικότητας στη μετάβαση και την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων, το οποίο αφήνεται να ρυθμιστεί απλώς με ένα προεδρικό διάταγμα αν και αποτελεί το κρισιμότερο κομμάτι της διαδικασίας και το επιτακτικότερο ως προς τις έννοιες της διαφάνειας και της αξιοκρατίας καθιστώντας επιβεβλημένη τη διαβούλευσή του. Επιπλέον, και επειδή η κινητικότητα στη φάση της εφαρμογής των νέων οργανογραμμάτων θα σημάνει διαθεσιμότητα που θα οδηγήσει το πλεονάζον προσωπικό σε οριστικές απολύσεις, η κινητικότητα αυτή ενέχει αποκλειστικά ρόλο πρόσληψης και όχι μετακίνησης πόσο μάλλον αφήνοντας την εντύπωση ότι αυτή η μετακίνηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από εργαλεία μέτρησης απόδοσης που ούτως ή άλλως κατά τη μετάβαση στα νέα οργανογράμματα δεν θα ληφθούν υπ’ όψη. Συνεπώς, κάθε αξιολόγηση πρέπει να εστιάζει σαφώς και μόνο στον τρόπο πρόσληψης του υπαλλήλου (Άρθρο 103 παρ.7 του Συντάγματος) και τα προσόντα διορισμού (έγκυρα ή πλαστά πιστοποιητικά) για την αποκατάσταση αρχικώς της αξιοκρατίας και της χρηστή διοίκησης και μόνο εν συνεχεία με την εφαρμογή της στοχοθεσίας στους νέους πλέον οργανισμού (με την παραπάνω εξαίρεση του πλεονάζοντος προσωπικού) για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.
 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει διάταξη σχετικά με τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ελεγκτικά Σώματα (ΣΔΟΕ, ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ, κλπ.) και την εξαίρεσή τους από τις διατάξεις περί αργίας του Ν. 4093/2012. Διευκρινίζεται πως θα πρέπει να υπάρχει νομική θωράκιση των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από οιεσδήποτε κακόβουλες ενέργειες των ελεγχομένων. Είναι ευνόητο πως άλλο είναι το ζήτημα να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο Δημόσιο – κάτι που όλοι θέλουμε και άλλο να γίνεται μήνυση με το παραμικρό επειδή εις βάρος κάποιου ελήφθησαν δυσμενή μέτρα (πρόστιμα κλπ). Πως μπορεί κάποιος να κάνει αποτελεσματικούς ελέγχους ή να επιβάλλει πάσης φύσεως διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα υπό τον φόβο της θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, απλώς επειδή έκανε την δουλειά του; Πώς μπορεί το Δημόσιο να έχει την απαίτηση από υπαλλήλους αυτών των Υπηρεσιών να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και να υπογράφουν τα πάσης φύσεως έγγραφα; Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη αναγκαία τροπολογία που να προστατεύει (όχι συγκαλύπτει) όλους εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ελεγκτικές υπηρεσίες από κακόβουλες ενέργειες. Ίσως, μια λύση θα ήταν η αργία στους υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών να επιβάλλεται μόνο ύστερα από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και όχι με απλή μήνυση.
 
 
Χρύσα
Εφόσον έρθει άμεσα, με ένα απλό τηλεφώνημά μου, δωρεάν γιατρός στο σπίτι τότε να καταργηθούν οι αναρρωτικές άδειες με υπεύθυνη δήλωση. Εάν όχι, τότε να μην καταργηθούν διότι οδηγούν σε μείωση γραφειοκρατικών βαρών, του φόρτου εργασίας των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και την άσκοπη επιβάρυνσή τους, στην εξοικονόμηση πόρων και την ταχύτερη επάνοδο του ασθενούς στην εργασία του.