Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Στο άρθρο 1 ΠΔ 24 ΦΕΚ53 ΤευχΑ12/3/12 που εξαιρεί την Υπηρεσία εξωτερικής Φρούρησης από τη διαδικασία αξιολόγησης. Προστίθενται στο τέλος του σε νέο εδάφιο τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αξιολόγηση όσων υπαλλήλων κατέχουν τίτλους σπουδών ανώτερους από την κατηγορία και τον κλάδο στον οποίο υπηρετούν για να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου κατόπιν αιτήσεώς τους για την καλλίτερη αξιοποίηση των προσόντων τους».