Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
zarko
Να συμπεριλάβετε στο νόμο την απόφαση 34/2012 του ελεγκτικού συνεδρίου για την αναπλήρωση τμηματαρχών. Να επιστραφεί το επίδομα ευθύνης και να μη μετρήσουν τα μόρια στις κρίσεις. (απόσπασμα παραθέτω παρακάτω).……Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των δημόσιων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., τελεί σε συνάρτηση με τη νόμιμη επιλογή και τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων επιλέγονται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στη συνέχεια τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για πέντε (5) έτη, με απόφαση του οικείου οργάνου. Αν οι θέσεις αυτές κενωθούν πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθούν νέες, οι νέοι προϊστάμενοι επιλέγονται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, καθήκοντα αναπληρωτή ασκεί εκείνος που πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 87 του Κώδικα προϋποθέσεις, ο οποίος και δικαιούται από την έναρξη της αναπλήρωσης το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα ευθύνης. Επομένως, σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, εντός του οποίου επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη, με συνέπεια αυτός να μην δικαιούται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008)…
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ
Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΟΜΑΝΗΣ,ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ..!(ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΕΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΝΗ)…ΚΙ ΕΔΩ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑΪΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ??»
 
 
Δημήτρης
Καταργήστε την διάταξη που υπάρχει στο ν.3388/2005, Αριθμ. Φυλ. Κυβ. 225/12-09-2005, Άρθρο 1 Παράγραφος 10, και απαγορεύει την μετάταξη των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε άλλες υπηρεσίες και τους κρατά δεσμευμένους στην εξωτερική φρουρά ως υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.Με τέτοιες διατάξεις πως θα αξιοποιήσετε και θα αναβαθμίσετε τον δημόσιο τομέα,όταν υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ χρησιμοποιούνται ως ΔΕ;
 
 
Τ.Γ.
Κύριοι δεν καταλαβαίνω τον σκοπό της διαβούλευσης. Ασφαλώς πρόκειται για προσπάθεια νομιμοποίησης της εκτροπής από τα Δημοκρατικά ιδεώδη και τα χρηστά ήθη στη Δημόσια Διοίκηση. Το συγκεκριμένο είναι δημιούργημα παλαιοκομματικών διεργασιών και προσπάθεια διαμοίρασης των ιματίων της Δημόσιας Διοίκησης. Αν πραγματικά είναι σε γνώση της πολιτικής ηγεσίας, τότε υπενθυμίζω ότι η ιστορία καταγράφει ονόματα, έργα και αποτελέσματα.Αλλά και η επίφαση της ανάγκης για επιλογή νέων προσοντούχων είναι λάθος γιατί αυτή είναι αναγκαία και βρίσκει εφαρμογή μόνο σε διαρκώς μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα όπου η γνώση απαξιώνεται γρήγορα και είναι αναγκαία η καινοτομία. Όμως για τους Δημόσιους Οργανισμούς που υπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον, είναι αναγκαία η προσκόλληση στους τύπους τους νόμους και τους κανονισμούς. Συνθήκες στις οποίες η μακρόχρονη εμπειρία είναι ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο γνώσεων για τον οργανισμό.Άραγε τώρα ποιο θα είναι το κίνητρο για τον δημόσιο υπάλληλο ώστε να εργασθεί παραγωγικά, να επιμορφωθεί, ή να αναλάβει πρωτοβουλίες; Πως θα παρακινηθούν οι εργαζόμενοι να αναλάβουν ευθύνες, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να επιδιώκουν τη συνεχή μάθηση και την προσωπική τους ανάπτυξη, όταν δεν θάχουν καμία απολύτως προοπτική ανέλιξης στην ιεραρχία; Η πρότασή μου. Να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο ν. 3839/2010 στο σύνολό του, με την εξής βελτίωση. Να αφαιρεθεί η μοριοδότηση από την προηγούμενη άσκησης Διοίκησης που δίνει μέχρι 380 μόρια σαν προίκα στους κάθε λογής ανεπαρκείς και ανίκανους (με ελάχιστες εξαιρέσεις), εκλεκτούς των κομματικών γραφείων, που διαχρονικά καταδυναστεύουν την ιεραρχία στο Ελληνικό Δημόσιο.