Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστασία Αρχοντίδου
Στο άρθρο 5Τα πιστοποιητικά υγείας προτείνω να ανανεώνονται ανά πενταετία όπως συμβαίνει για τα πιστοποιητικά υγείας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ.γενικές εξετάσεις αίματος, θώρακος, ψυχική υγεία κ.λ.π.). Το βρίσκω απαραίτητο διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε καθημερινή βάση συναλλάσονται με δεκάδες πολίτες (ειδικά στα γκισέ). Στο άρθρο 6Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες προτείνω να υπάρχουν κυρώσεις όχι μόνο για τον υπάλληλο αλλά και για τον θεράποντα ιατρό ο οποίος χορηγεί ψευδείς αναρρωτικές άδειες ζημιώνοντας το ασφαλιστικό ταμείο του υπαλλήλου και κατ’ επέκταση το δημόσιο. Στο άρθρο 2Εφόσον επρόκειτο να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα των προϊσταμένων, προτείνω στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα να καθοριστεί ο τρόπος αναγνώρισης επταετούς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συναφούς αντικειμένου με τον κλάδο του υπαλλήλου στο δημόσιο, διότι απ’ το 2011 που ψηφίστηκε ο ν. 4024 δεν έχει διευθετηθεί το θέμα. Εκτιμώ ότι είναι αρκετοί οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν επταετίες και θα βοηθηθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία διότι με την αναγνώριση θα πρέπει να πληρωθούν εισφορές επτά ετών στα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου. (π.χ. υπάλληλος Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίος έχει κωλημένα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής ή βοηθός λογιστή να μπορεί να αναγνωρίσει την επταετία του η οποία είναι συναφής με τον κλάδο του) Γενική παρατήρησηΣε κανένα άρθρο δεν βρήκα αναφορά για τον τρόπο αντιμετώπισης υπαλλήλων οι οποίοι δεν πιάνουν τους στόχους, είτε εσκεμένα, είτε λόγω έλλειψης προσόντων. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και χρόνος βελτίωσης τους? (είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια, είτε ένα εξάμηνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα? Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν εργασιακές συνήθειες χρόνων και νοοτροπίες)
 
 
lala
Στην σημείωση 4. η φράση σε περίπτωση που λόγω της φύσης των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων προϊσταμένων απαιτούνται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα, αυτά μπορεί να καθορίζονται με την ίδια Προκήρυξη το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε φωτογραφικές προκυρήξεις θέσεων για να αποκλείονται κάποιοι. Πρόταση αυτές οι προκυρήξεις να ελέγχονται από κάποια ανεξάρτητη αρχή που θα έχει λόγο και ρόλο στα περιγράμματα θέσεως (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, άλλη).Στην ενότητα 6. Στην περίπτωση που υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας αποτελεί αιτία να μην επιλέγονται υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας για μη αξιοκρατικούς λόγους. Επίσης δεν είναι αποτελεσματικό σε όλους τους τομείς και ειδικότητες.