Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
lala
Στην σημείωση 4. η φράση σε περίπτωση που λόγω της φύσης των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων προϊσταμένων απαιτούνται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα, αυτά μπορεί να καθορίζονται με την ίδια Προκήρυξη το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε φωτογραφικές προκυρήξεις θέσεων για να αποκλείονται κάποιοι. Πρόταση αυτές οι προκυρήξεις να ελέγχονται από κάποια ανεξάρτητη αρχή που θα έχει λόγο και ρόλο στα περιγράμματα θέσεως (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, άλλη).Στην ενότητα 6. Στην περίπτωση που υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας αποτελεί αιτία να μην επιλέγονται υπάλληλοι της ίδιας υπηρεσίας για μη αξιοκρατικούς λόγους. Επίσης δεν είναι αποτελεσματικό σε όλους τους τομείς και ειδικότητες.