Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Μαλακός
Άρθρο 03 παρ. 4β) «Απαγορεύεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.»Έλεος πια. Δουλεύω σαν κυβερνήτης στο σκάφος της εταιρίας μου, ενίοτε παίρνω και τη γυναίκα μου ή το γυιό μου σαν hostess-βοηθό. Με ποιά λογική μου το απαγορεύετε; ΤΑΝΠΥ πληρώνω. Είναι καλύτερο να βάλω τρίτο πρόσωπο skipper (με μαύρα και αδήλωτα;) Και τί θα γίνει με τα ναύλα που έχω ήδη κλείσει, το σκάφος που έχω ήδη αγοράσει και είναι προσαρμοσμένο σε τέτοια ναύλα; Οικογενειακή επιχείριση είναι και επένδυσα ό,τι είχα και δεν είχα. Βρέστε άλλους τρόπους να σταματήσετε τα λαμόγια και τα ψευτοεπαγγελματικά.
 
 
ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ
Άρθρο 3, παρ. 6ε «ε) Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον αποδεικνύονται από τοΕ.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και τα αντίστοιχα ναυλοσύμφωνα και τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να τροποποιείται η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»Η πραγματοποίηση ναυλώσεων εκτός ελληνικής επικράτειας (κυρίως σε τουρκία και καραϊβική) είναι αρκετά συνηθισμένη σε εταιρίες του χώρου. Δεδομένου όμως ότι η έννοια της ΕΕΠΣΕΠΑ δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δημιουργούνται αξεπέραστα προβλήματα στην αναγνώριση ημερών ναύλωσης εκτός ελλάδος. Επομένως πρέπει να απαληφθεί η αναφορά του νόμου στην ΕΕΠΣΕΠΑ, διότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
 
 
Δημήτριος Πετράς
Σχετικά με το άρθρο 4, εκτός από το ότι επαναλαμβάνει τον ατυχέστατο περιορισμό στην ναύλωση για άθληση και εκπαίδευση, προβλέπει στην παράγραφο 4 την άνευ προηγουμένου υποχρέωση να προσκομίζονται κατά τον απόπλου δημόσια αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων. Αναρωτιέμαι πόσο πιο δύσκολος μπορεί να γίνει ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα. Είναι επίσης και εδώ ακατανόητο ποια παραβατική συμπεριφορά προσπαθείτε να αποτρέψετε με αυτή τη ρύθμιση… Είναι ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε ναυλωτή και κυβερνήτη που λαμβάνει απόπλου να αναφέρει τα σωστά στοιχεία ταυτότητας των επιβαινόντων. Εάν προκύψουν αναντιστοιχίες σε γεννώμενο έλεγχο (πάλι το πρόβλημα εντοπίζεται στο αν θα γίνει ποτέ έλεγχος), θα πρέπει να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τον ναυλωτή και κυβερνήτη, αφού η σωστή αναγραφή των επιβαινόντων στην κατάσταση πληρώματος πρόκειται κατ’ αρχήν για θέμα ασφάλειας!
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΕΣΚΙΣΑ)
Αρθ.5 παρ.1 εδαφ.β. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής της παρούσας παραγράφου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο.Από την παρούσα διάταξη ανακύπτουν προβληματισμοί που πιθανά να επιφέρουν στρεβλώσεις επί της εφαρμογής του νόμου και έχουν παρατηρηθεί έως σήμερα. Αναφέρει ο νομοθέτης «….., αν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή» δηλαδή αφήνει να εννοηθεί την πιθανολογούμενη πρόσληψη του κυβερνήτη από τον ναυλωτή ή και από άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Αυτό και μόνο δημιουργεί ερωτηματικά και ερμηνείες για το ποιος είναι αυτός ο οποίος συνάπτει την σύμβαση με τον κυβερνήτη και με εντολή ποίου; Εάν δε, δεν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή τότε η εργασιακή πρόστηση διενεργείται μεταξύ ποίων; Πλειστάκις ο αλλοδαπός ναυλωτής έχει ελαττωματική δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει σύμβαση εργασίας και να ανταποκριθεί στις όποιες υποχρεώσεις του απέναντι στον κυβερνήτη. Η ατολμία του νομοθέτη στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται, σε όλες τις μέχρι τούδε προσπάθειες, τροποποίησης του αρχικού ν. 2743/1999, να προσδιορίσει δια του νόμου τη νομική ενοχική σχέση που δημιουργείται μεταξύ «εργοδότη» (εφόσον τον έχουμε προσδιορίσει) και προσφέροντος τις ναυτικές υπηρεσίες «κυβερνήτη». Ο νομικός προσδιορισμός της εργασιακής σχέσης θα είναι αυτός που θα παρασύρει και τα έννομα αποτελέσματά της. Για τον προσδιορισμό της εργασιακής σχέσης, ως ζητούμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά εντός των οποίων εκτελείται αυτή, όπως το περιβάλλον εκτέλεσης της, ο τόπος, ο χρόνος, το εύρος εξάρτησης του κυβερνήτη από τον έχοντα το διευθυντικό δικαίωμα επ’ αυτού, η δικαιοπρακτική ικανότητα του ναυλωτή κτλ…Να ληφθεί υπόψη ότι στη συνήθη πρακτική η εργασιακή σχέση του κυβερνήτη, δεν μνημονεύεται ως οφείλεται, όπως ειδικά προβλέπεται εντός του εγγράφου του ναυλοσυμφώνου. Η άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να συντάσσεται ξέχωρο συμφωνητικό έγγραφο για την αναφερόμενη εργασιακή σχέση με ελάχιστο αριθμό όρων που θα προβλέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου.Αρθ.5 παρ.1 εδαφ.β. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει ο κυβερνήτης με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 εκτός κι αν αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει και το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Αρχή.Ο κυβερνήτης, δεν διαθέτει ούτε τον απαραίτητο χρόνο και πιθανά δεν του παρέχεται η προσήκουσα διαδικασία για να βεβαιώσει ενώπιον Ελληνικής Αρχής, με όλες τις συνέπειες του νόμου, τη ναυτική εμπειρία του «συγκυβερνήτη» του. Συνήθως ο κυβερνήτης δεν γνωρίζεται με κανέναν από τους επιβαίνοντες παρά μόνο μικρό χρονικό διάστημα προ του απόπλου. Γεννάται ο κίνδυνος ο κυβερνήτης προ του ενδεχομένου της απώλειας της εργασίας του να προβεί σε τέτοιου είδους δήλωση και η οποία να κατατίθεται τη αγνοία συναίνεσης του συγκυβερνήτη – ναυλωτή. Αυτό θα γεννήσει δυσχέρεια στις σχέσεις καθηκόντων μεταξύ κυβερνήτη και ναυλωτή, καθώς και στην ασφάλεια του όλου πλου.Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, την οποία ορθά κατά την άποψή μας, επιχειρεί να προσδιορίσει ο νομοθέτης, πρέπει αυτή να συνάδει με τον προσδιορισμό της συμβατικής σχέσης. Η αυθαίρετη σύνδεση ασφάλισης της εν λόγω εργασίας, στη θάλασσα, με την ασφάλιση του ΟΑΕΕ γεννά μόνο προβλήματα στον κλάδο, λόγω της ετήσιας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς. Ο μέσος όρος ημερών εργασίας των κυβερνητών, ετησίως, δεν υπερβαίνει τις 65 ημέρες. Αυτό και μόνο δηλοί ότι το ετήσιο έσοδο βρίσκεται σε δυσαναλογία με την ετήσια ασφαλιστική εισφορά. Εκτιμούμε και προτρέπουμε την υιοθέτηση ασφάλισης εργοσήμου ως πρόσφορη για τις εν λόγω συνθήκες παροχής της εργασίας.
 
 
Μάγγος Αντώνης
Στα σκάφη άνευ πληρώματος, δεν είναι δυνατόν ο τουρίστας που νοικιάζει το σκάφος μας να μπαίνει σε διαδικασίες θεώρησης ναυλοσυμφώνων και εγγράφων στο πρώτο λιμάνι εισόδου. Η λύση είναι απλή: Καθιέρωση ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου, που θα κατατίθεται on line όπως καταθέτουμε τις δηλώσεις ΦΠΑ, κλπ. Στο online αυτό σύστημα θα έχει πρόσβαση το ΥΕΝ, η Εφορία, το Τελωνείο και κάθε άλλη ενδιαφερόμενη Υπηρεσία. Όταν κλείνει ο πλοιοκτήτης έναν ναύλο, θα ενημερώνει άμεσα το σύστημα με προσωρινή αποθήκευση, και όταν θα ξεκινάει ο ναύλος θα το οριστικοποιεί. Ούτε χαρτιά, ούτε απόπλους, ούτε σφραγίδες, ούτε ουρές σε λιμεναρχεία, ούτε εκ των υστέρων συζητήσεις για διορθώσεις σε ΕΕΠΣΕΠΑ, δεδομένου ότι η ΕΕΠΣΕΠΑ θα είναι online. Βέβαια με αυτόν τον τρόπο, οι εμπνευστές του νόμου και οι σύμβουλοι των Υπουργείων δεν εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους υπαλλήλους που θα απασχολούνται με θεωρήσεις εγγράφων, συλλογή δικαιολογητικών, κλπ. Η λογική του νόμου είναι 30 ετών πίσω από την εποχή μας, και αντίθετη των εντολών της Ευρωπαϊκής κοινότητας περί κατάργησης της γραφειοκρατίας, απλοποίησης των διαδικασιών, καθώς και την απελευθέρωση της αγοράς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.