Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΥΜΟΡΦΙΔΟΥ
1)Στην παράγραφο 1 πρέπει να διορθωθεί το εξής:»8. Τα Νοσοκομεία υποδοχής υποχρεούνται να τηρούν ξεχωριστούς ΚΑΕ προϋπολογισμού και να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για τα ως άνω ΚΨΥ και τις υπόλοιπες Μονάδες που υπάγονται σε αυτό». Δηλαδή η οικονομική αυτοτέλεια των ΚΨΥ πρέπει να καλύπτει τα πάσης φύσεως έξοδα και του ΚΨΥ και των Δομών. Επίσης, πρέπει να αποτυπωθεί ότι θα έχουν τον έλεγχο και των εσόδων τους. Τα νοσήλεια των ασθενών που υπάρχουν στις δομές να συσχετιστούν με τα αντίστοιχα έξοδά τους. Η πληρότητα των ψυχιατρικών κλινών είναι 100%, ενώ η αντίστοιχη των Γενικών Νοσοκομείων πολύ χαμηλότερη. Οπότε πρέπει να διασφαλιστούν τα έσοδά τους και η δυνατότητα ξεχωριστής παρακολούθησης όλης της λειτουργίας του ΚΨΥ και των δομών. Μάλιστα, το σημείο αυτό συσχετίζεται με το ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα που θα αρχίσει να λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος νομοσχεδίου.2)Η παράγραφος 5 πρέπει να αριθμηθεί ως 6 και να ενσωματωθεί το εξής:»5.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα τροποποιηθούν οι οργανισμοί των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, ώστε να προβλέπουν τις νέες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού, περιλαμβανομένων των διοικητικών και τεχνικών θέσεων.» Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν οι ανάγκες των νέων οργανισμών σε προσωπικό και να εμπεριέχουν θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Η λογική της παραγράφου 5 που προτείνεται στο παρόν άρθρο δεν μπορεί να έχει εφαρμογή, αφού τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι δομές των πρώην Ψυχιατρείων δεν προέβλεπαν θέσεις διοικητικών και τεχνικών, οπότε το δικαίωμα αίτησης σε 15 μέρες από την ψήφιση του παρόντος είναι γράμμα κενό. Εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις δεν μπορούν να γίνουν και αντίστοιχες αιτήσεις. Εκτός εάν εννοείται ότι θα υπάρξουν νέες προσωπαγείς θέσεις, όχι όμως με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.