Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΠΑ
Η μείωση των δαπανών μπορεί να γίνει με τον εξής απλό τρόπο:Ο προϋπολογισμός κάθε υπουργείου θα διαχωρίζεται σε δυο βασικά μέρη, 1. έξοδα μισθοδοσίας2. έξοδα διαφόρων άλλων δαπανών. Μετά από μια εκτίμηση των τρεχουσών αναγκών για την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ των δυο κατηγοριών δαπανών, καθιερώνεται η λογική της αυξομείωσης του μισθού κάθε υπαλλήλου – (μέσω επιδόματος χρηστής διαχείρισης πχ) ανάλογα με την απόκλιση θετική – αρνητική από τις εκτιμώμενες δαπάνες. Με αυτό το τρόπο η ευθύνη χρηστής διαχείρισης μεταβιβάζεται σε κάθε υπάλληλο ο οποίος γνωρίζει ότι κάθε είδους σπατάλη έχει άμεση συνέπεια στην προσωπική του οικονομική κατάσταση. Στην πράξη κάτι τέτοιο βέβαια φαίνεται να έχει δυσκολίες στην εφαρμογή του, αν όμως με κάποιο τρόπο θεσμοθετηθεί έστω και συμβολικά, θεωρώ ότι θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση πόρων.Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο υπάλληλος ότι κάθε σπάταλη ενέργεια στην άσκηση διοίκησης, θα έχει άμεση συνέπεια στην τσέπη του…
 
 
χριστοφοριδης ιωαννης
Χρησιμοποίηση κτιρίων του Δημοσίου που δεν θέλουννα τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι, αλλά τα χρησιμοποιούνοι εργολάβοι για κάθε είδους χρήση.