Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Στο άρθρο 2 (β) αναφέρεται: «…Κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας τεκμαίρεται ότι είναι αίτηση ασύλου και επικουρικά αίτηση επικουρικής προστασίας». Η αντίστοιχη φράση της οδηγίας έχει ως εξής: «Κάθε αίτηση διεθνούς προστασίας τεκμαίρεται ως αίτηση ασύλου εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητεί ρητά άλλο είδος προστασίας που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής αίτησης»Το σωστό είναι να ενσωματωθεί ως έχει το κείμενο της οδηγίας καθώς σκοπός της είναι να παράσχει τη δυνατότητα για παροχή διεθνούς προστασίας πέραν αυτής του ασύλου και της επικουρικής προστασίας (π.χ. προστασία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιπτώσεις παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, του άρθρου 7 της διεθνούς σύμβασης για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και του άρθρου 3 της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων). Υπό τη νέα διατύπωση η διάταξη περιορίζει αυστηρά τη διεθνή προστασία σε παροχή ασύλου ή παροχή επικουρικής προστασίας.
 
 
Sofia Vlachou
Στην παράγραφο 4, ο ορισμός του ατόμου που δικαιούται διεθνή προστασία ή άσυλο θα πεέπει να διευρυνθεί έτσι ώστε να περιλαμβανει ξεκάθαρα και τις έφυλες διαστάσεις βασανισμού, καταναγκασμού και δίωξης όπως π.χ: Τη φυγή από περιβάλλοντα που επιβάλλουν καταναγκαστικούς γάμους και/ή γάμους ανηλίκων, κλειτοριδοεκτομή, ποινικοποίηση σεξουαλικού προσανατολισμού , συμμετοχής σε οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών ή των ομοφυλόφιλων κτλ.