Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
H διατύπωση του αρ. 1 :»Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται, ούτε αποκλείεται η εξέτασή τους για μόνο το λόγο ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατό» είναι προβληματική καθώς είναι πασίδηλο ότι όλοιοι αλλοδαποί που γνωρίζουν ότι δεν διαθέτουν επαρκείς λόγους για να τους χορηγηθεί Άσυλο, περιδιαβαίνουν ατέρμονα τη χώρα μέχρι να συλληφθούν και τότε -ω, του θαύματος- ενθυμούνται ότι αντιμετωπίζουν «κίνδυνο» στη χώρα τους και υποβάλλουν καταχρηστικώς αίτημα ασύλου μέσα από τα κρατητήρια, με μοναδικό σκοπό να παραταθεί η διαμονή τους στην Ελλάδα.Για το λόγο αυτό, θα ήτο προτιμότερο στη διάταξη αυτή, να τεθούν κάποια εύλογα χρονικά όρια π.χ. έξι μήνες από την είσοδό τους στην Ελλάδα, άλλως το αίτημα τους να θεωρείται ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ. Βεβαίως, θα υπάρξει ο αντίλογος ότι είναι δυσχερές να προσδιορισθεί επακριβώς ο χρόνος παράνομης εισόδου του κάθε μεμονωμένου αλλοδαπού στη χώρα, αλλά ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να τεθούν επιτέλους κάποια ΟΡΙΑ και να σταματήσει το σημερινό …πανηγύρι.Σε κάθε περίπτωση, σοβαρές ενδείξεις, όπως η (παράνομη) εργασία ή η (παράνομη) ενοικίαση στέγης ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή η γέννηση τέκνων κτλ μπορούν να αποτελέσουν σαφείς ενδείξεις του χρόνου παραμονής ενός αλλοδαπού στη χώρα μας.Θεωρώ ότι η πρόβλεψη του ΕΞΑΜΗΝΟΥ αποτελεί υπερεπαρκές διάστημα για να «αποφασίσει» ένας αλλοδαπός εαν επιθυμεί ή όχι παροχή Ασύλου στην Ελλάδα.Εαν μάλιστα, αποφασίσουμε ως χώρα να σοβαρευτούμε, δηλαδή να εφοδιάζουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ στα σύνορα κάθε παρανόμως εισερχόμενο με προσωρινής μορφής ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, θα είναι ευχερέστερο και να παρακολουθείται η «πορεία» του στην Ελλάδα και το κυριότερο να μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις στις παράνομες πράξεις του (ως γνωστόν, οι παράνομοι αλλοδαποί «δασκαλεύονται» από τα διάφορα κυκλώματα να αποφύγουν την έκδοση ΑΦΜ ώστε ακόμη και όταν συλληφθούν και καταδικαστούν π.χ. για υπαίθριο παρεμπόριο, ή μη καταβολή κομίστρου στα μέσα μεταφοράς, να μην μπορούν να βεβαιωθούν εις βάρους τους τα διοικητικά πρόστιμα λόγω ανυπαρξίας ΑΦΜ προς χρέωση.
 
 
γνώστης του ασύλου
Ως προς τις εξαιρέσεις παραμονής του αιτούντος άσυλο, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι ικανοποητική η ρύθμιση ότι τυχόν έκδοση ή παράδοση αιτούντος άσυλο σε τρίτη χώρα,πλην της χώρας καταγωγής του,δεν πρέπει να οδηγεί σε επαναπροώθηση.Η τρίτη χώρα της Ευρωαπικής Ένωσης ή εκτός αυτής είναι κυρίαρχο κράτος και δεν δεσμεύεται να τον κρατήσει ή να τον στείλει και αυτή με τη σειρά της είτε σε άλλη χώρα (που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης και,άρα,δεν θα σέβεται την αρχή της επαναπροώθησης).Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί,μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 ότι»η παράδοση ή έκδοση πραγματοποιείται μόνο όταν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές του παρόντος γραπτή διαβεβαίωση του κράτους μέλους της Ε.Ε. περί μη επαναπροώθησης του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του ή σε άλλη χώρα που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης».Επίσης στο τέλος της παραγράφου 2 μπορεί να προβλεφθεί ότι «αποκλείεται,σε κάθε περίπτωση, η παράδοση ή η έκδοση σε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης».Τέλος,προβληματική είναι η διατύπωση ότι «Κανένας δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του,εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος» καθώς δεν καθορίζεται σε ποιό στάδιο,από ποιόν και με ποιά εχέγγυα διαπιστώνεται η ύπαρξη φόβου δίωξης στο εκζητούν κράτος. Η πρόβλεψη αυτή δεν διασφαλίζει την παραμονή του αιτούντος μέχρι το τέλος της διαδικασίας αμφισβήτησης της έκδοσης ή παράδοσής του. Γι’ αυτό η φράση «εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος» προτείνω να διαγραφεί.
 
 
Γιάννης
Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λίστα (νομοτεχνικά θα ήτο προτιμότερη η αναρίθμηση των υποπεριπτώσεων) την με την πρόβλεψη προσθήκης μιας νέας υποπερίπτωσης δ, που θα έχει την εξής μορφή: δ. ο αιτών προέρχεται από χώρα που αποτελεί κράτος μέλος είτε της Ε.Ε. είτε του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
 
Ιωαννης
Θα πρέπει να κρατούνται σε ειδικούς χώρους μακρυά απο τα κέντρα μεγάλων πόλεων, με αυστηρή φύλαξη και απο εκεί απευθείας να γίνεται η απέλαση επιτόπου μετά απο απόρριψη του αιτήματος.Να μεταδωθεί το μήνυμα οτι υπάρχει αυστηρός έλεγχος έτσι ώστε να αποθαρύνονται οι ομοεθνείς τους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα.