Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
γνώστης του ασύλου
Καλό είναι να προβλέπεται δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης η πρόβλεψη για δωρεάν νομική συνδρομή μέσω του νόμου του 2004 είναι απολύτως αλυσιτελής καθώς ο νόμος παραμένει,στην ουσία, ανενεργός λόγω της δικαιολογημένης απρουθυμίας των δικηγόρων να δηλώνουν συμμετοχή σε νομική βοήθεια γενικώς (και όχι μόνο για τοςυ αλλοδαπούς, αφού πληρώνονται από το κράτος 2-3 χρόνια μετά την παροχή νομικής συνδρομής. Καλό είναι να υπάρξει πρόβλεψη δωρεάν νομικής συνδρομής μέσω των κονδυλίων της Ευρωαπικής Ένωσης για το άσυλο με σχετική τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης στην παράγραφο 2 που να καλύπτει και τη διοικητική διαδικασία ασύλου.
 
 
γνώστης του ασύλου
Προκειμένου ο αιτών άσυλο να ενημερώνεται πραγματικά πριν από την απόφαση διακοπής ή απόρριψης του αιτήματος ασύλου του καθώς και για την απόφαση διακοπής του αιτήματος εξέτασής του και να έχει μία πιο λυσιτελή για τον ίδιο πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου προτείνω τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 1)Δεν είναι σαφές γιατί η σιωπηρή ανάκληση στο α’ βαθμό οδηγεί σε διακοπή ενώ στο β’ βαθμό σε απόρριψη. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2 ως εξής: «Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του και έχει διενεργηθεί η συνέντευξη του αιτούντος τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης εκδίδει απόφαση επί του αιτήματος. Εφόσον δεν έχει διενεργηθεί συνέντευξη σε οποιοδήποτε βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης διακόπτει την εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη και θέτει την υπόθεση στο αρχείο». 2) Λόγω της διαπιστωμένα συχνής ανυπαίτιας αδυναμίας των αιτούντων άσυλο να πετυχαίνουν την ανανέωση της κάρτας τους στις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις,ενώ προσέρχονται έγκαιρα,προτείνεται ηα ακόλουθη τροποποίηση του εδαφίου (στ) ως εξής: «δεν εμφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημέρα λήξης του ειδικού ατομικού δελτίου». 3)Στο τέλος του εδαφίου ε να προστεθεί η φράση «Στις περιπτώσεις του παρόντος και του προηγούμενου εδαφίου, η διαπίστωση της σιωπηρής ανάκλησης του αιτήματος ασύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του αιτούντα,η οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος». 4) Να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως εξής και να αναριθμούν οι επόμενες,: «Το άτομο που υπέβαλε αίτηση ασύλου θεωρείται ως αιτών άσυλο, ακόμα κι αν δεν έχει τηρήσει τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, μέχρι να εκδοθεί σχετική πράξη διακοπής της εξέτασης του αιτήματός του από την αρμόδια αρχή απόφασης και να συντελεστεί η επίδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Κατά το διάστημα αυτό μέχρι την συντέλεση της επίδοσης της ως άνω απόφασης, ο αιτών άσυλο διατηρεί το ειδικό ατομικό δελτίο –δελτίο αιτήσαντος ασύλου».
 
 
Βασίλης Καραβίτης
Ο αιτών πρέπει να κρατείται μέχρι την περάτωση της εξέτασης της αίτησής του και της έκδοσης τελεσίδικης απόφασης. Δεν έχει νόημα η μη κράτησή του, γιατί για να εξασφαλίσει αυτός τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης ή θα εργαστεί παρανόμως, ή θα παρανομήσει. Αλλιώς, ο καθένας, έστω και μη δικαιούμενος προστασίας, θα υποβάλει αίτηση και μετά θα εξαφανίζεται μέσα στο ανώνυμο πλήθος, χωρίς να είναι δυνατός ο εντοπισμός και επαναπατρισμός του.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στην παρ. 4 του αρ. 10 το σωστό είναι: ¨Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής¨ , ως εκ τούτου προτείνεται η διόρθωση.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Η παρ. 3 του αρ. 11 είναι απλή αντιγραφή της οδηγίας και αφήνει κενά. Που θα παραπέμπεται ο ανήλικος για τις ιατρικές εξετάσεις προσδιορισμού της ηλικίας του; Ποιος θα αποφαίνεται και ποιος θα εκδίδει το διοικητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ηλικία του αιτούντος;