Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
γνώστης του ασύλου
Καλό είναι να προβλέπεται δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης η πρόβλεψη για δωρεάν νομική συνδρομή μέσω του νόμου του 2004 είναι απολύτως αλυσιτελής καθώς ο νόμος παραμένει,στην ουσία, ανενεργός λόγω της δικαιολογημένης απρουθυμίας των δικηγόρων να δηλώνουν συμμετοχή σε νομική βοήθεια γενικώς (και όχι μόνο για τοςυ αλλοδαπούς, αφού πληρώνονται από το κράτος 2-3 χρόνια μετά την παροχή νομικής συνδρομής. Καλό είναι να υπάρξει πρόβλεψη δωρεάν νομικής συνδρομής μέσω των κονδυλίων της Ευρωαπικής Ένωσης για το άσυλο με σχετική τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης στην παράγραφο 2 που να καλύπτει και τη διοικητική διαδικασία ασύλου.