Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
H είσοδος στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελεί παραβατική συμπεριφορά και συνεπώς «διώκεται» από το νόμο.Επομένως, ορθώς ομιλούμε περί ΚΡΑΤΗΣΗΣ (εξάλλου και το κείμενο της Οδηγίας αναφέρεται σε ‘detention’).Χίπικες αντιλήψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις περί «no border world» είναι σεβαστές πλην όμως δεν επικυρώνονται από καμία έννομη τάξη ανά την υφήλιο.Ας μην πρωτοτυπήσουμε λοιπόν ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, προς χάριν συγκεκριμένων συμφερόντων!!!!Εξάλλου, σημείο τριβής του γενικότερου μεταναστευτικού ζητήματος δεν αποτελεί τόσο η κράτηση ή μη των μετακινούμενων πληθυσμών αλλά η περαιτέρω διαχείριση των ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ, και προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η κράτηση των λάθρα εισερχομένων μέχρι να κριθεί εαν και κατά πόσο πρέπει να ικανοποιηθεί το Αίτημα τους ή όχι.Όποιος φεύγει από τον Έβρο, εξαφανίζεται και κει ακριβώς έγκειται το θέμα του ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ θα τον ξαναβρεί η Ελληνική Πολιτεία για να του ανακοινώσει την τελική απόφασή της.