Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
γνώστης του ασύλου
Ως προς τις εξαιρέσεις παραμονής του αιτούντος άσυλο, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι ικανοποητική η ρύθμιση ότι τυχόν έκδοση ή παράδοση αιτούντος άσυλο σε τρίτη χώρα,πλην της χώρας καταγωγής του,δεν πρέπει να οδηγεί σε επαναπροώθηση.Η τρίτη χώρα της Ευρωαπικής Ένωσης ή εκτός αυτής είναι κυρίαρχο κράτος και δεν δεσμεύεται να τον κρατήσει ή να τον στείλει και αυτή με τη σειρά της είτε σε άλλη χώρα (που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης και,άρα,δεν θα σέβεται την αρχή της επαναπροώθησης).Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί,μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 ότι»η παράδοση ή έκδοση πραγματοποιείται μόνο όταν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές του παρόντος γραπτή διαβεβαίωση του κράτους μέλους της Ε.Ε. περί μη επαναπροώθησης του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του ή σε άλλη χώρα που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης».Επίσης στο τέλος της παραγράφου 2 μπορεί να προβλεφθεί ότι «αποκλείεται,σε κάθε περίπτωση, η παράδοση ή η έκδοση σε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης».Τέλος,προβληματική είναι η διατύπωση ότι «Κανένας δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του,εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος» καθώς δεν καθορίζεται σε ποιό στάδιο,από ποιόν και με ποιά εχέγγυα διαπιστώνεται η ύπαρξη φόβου δίωξης στο εκζητούν κράτος. Η πρόβλεψη αυτή δεν διασφαλίζει την παραμονή του αιτούντος μέχρι το τέλος της διαδικασίας αμφισβήτησης της έκδοσης ή παράδοσής του. Γι’ αυτό η φράση «εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος» προτείνω να διαγραφεί.
 
 
γνώστης του ασύλου
Σε περίπτωση που ο αιτών άσυλο παραλείπει να συμπεριλάβει τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς του στην αίτηση ασύλου του ή μέλη της οικογένειάς του γεννηθούν μετά την υποβολή αυτής της αίτησης και, μέχρι να κριθεί τελεσίκως το αίτημά του παραμένουν ανήλικα, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση αυτή και όχι απλώς να ζητείται από τον αιτούντα άσυλο να υποβληθεί νέα αίτηση. Συχνά οι αλλοδαποί δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και υπάρχει κίνδυνος να παραληφθούν ανήλικα μέλη οικογένειας αιτούντος άσυλο. Θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση όπως για τα ενήλικα μέλη (να τα δηλώνουν στις προσωπικές συνεντεύξεις με προσκόμισηεκεί της ληξιαρχικής πράξης γέννησης).Η ρύθμιση για ενήλικα μέλη της οικογένειας είναι ικανοποιητική
 
 
Γιάννης
Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λίστα (νομοτεχνικά θα ήτο προτιμότερη η αναρίθμηση των υποπεριπτώσεων) την με την πρόβλεψη προσθήκης μιας νέας υποπερίπτωσης δ, που θα έχει την εξής μορφή: δ. ο αιτών προέρχεται από χώρα που αποτελεί κράτος μέλος είτε της Ε.Ε. είτε του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
 
γνώστης του ασύλου
Πράγματι, οι προβλέψεις για την επίδοση των προσκλήσεων για συνέντευξη του αιτούντος άσυλο των αποφάσεων είναι ικανοποιητικές καθώς διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι ο αιτών άσυλο θα ενημερωθεί πραγματικά σε γλώσσα που κατανοεί για τη συνέντευξη και την απόφαση που τον αφορούν ενώ,παράλληλα, διατηρείται μια ευελιξία στον τρόπο ενημέρωσής του. Όμως η πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης στον αιτούντα (όταν δεν προσέρχεται να ανανεώσει την κάρτα ιατήσαντος ασύλου)είναι προβληματική καθώς,είναι γνωστό στον χώρο του ασύλου,ότι η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε ορισμένες αστυνομικές διευθύνσεις (όπως,πχ.της Αττικής στην Πέτρου Ράλλη) δεν είναι η πρέπουσα και,συχνά, οι αιτούντες άσυλο που προσέρχονται για ανανεώσεις δεν παίρνουν τις ανανεώσεις τους αυθημερόν αλλά μετά από μερικές ημέρες ή και εβδομάδες. Γι’ αυτό θα ήταν προτιμότερο,προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική γνώση αυτών των αιτούντων άσυλο, να υπάρξει πρόβλεψη πλασματικής επίδοσης μετά την πάροδο π.χ. ενός μηνός από την τελευταία ημέρα ανανέωσης της κάρτας του αιτούντος.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στην παρ. 3 του αρ. 7 στην πρώτη σειρά προτείνεται να διαγραφή η λέξη ¨ο αιτών¨, καθώς είναι υπερβολή για την ελληνική γλώσσα (τούτος… ο αιτών).