Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
Πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο, ως υποχρέωση του αιτούντα ΚΑΙ η έκδοση και η προσκόμιση, ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, έγκυρου προσωπικού ΑΜΚΑ καθώς και ΑΦΜ εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του περί ασύλου και τη λήψη του σχετικού Δελτίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κηρύσσεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η αίτηση του αλλοδαπού και να εκκινούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό του, χωρίς μάλιστα να υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης Ασύλου πλην βέβαια των εξαιρετικών περιπτώσεων που μνημονεύονται και παρακάτω για την πιστοποίηση της πραγματικής και ακούσιας αδυναμίας του αιτούντος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
 
 
Γιάννης
Είναι αδιανόητο και υποκριτικό να μην συμπεριλαμβάνονται στις ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΕΣ όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.Είναι το λιγότερο αστείο, να συνυπάρχει η Ελλάδα στον ίδιο διεθνή θεσμό (ο οποίος μάλιστα έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση με ιδιαίτερη έμφαση στα νομικά πρότυπα,την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη, τη ρύθμιση των νομοθεσιών καθώς και την πολιτισμική συνεργασία στην Ευρώπη) με κράτη τα οποία αρνείται να αναγνωρίσει ως ασφαλή. Είναι τραγελαφικό το να καταθέτουν σωρηδόν αιτήματα ασύλου (ειδικά στη Β.Ελλάδα, όπου έχει αναπτυχθεί και σχετική «βιομηχανία» σε συνεργασία με τουριστικά και δικηγορικά γραφεία) υπήκοοι της Γεωργίας, του Αζερμπαιτζάν, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, της Ρωσσίας και της Αρμενίας τη στιγμή που οι εκπρόσωποι της χώρας μας συνυπάρχουν, συνδιαλλέγονται και συναποφασίζουν στο ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους αυτών των κρατών ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ !!!!Επομένως η ορθή διατύπωση της περ. α του αρ. 1 θα πρέπει να είναι : α. Όσες περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής του Συμβουλίου Ε.Ε. καθώς και όλες ανεξαιρέτως οι χώρες που μετέχουν ως πλήρη μέλη στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
 
 
Μαρία
Θα πρέπει οι συνθήκες κράτησης να βελτιωθούν. Επίσης ο όρος ‘κράτηση’ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος ιβ είναι παραπλανητικός και ακατάλληλος (ακόμη κι αν είναι αντίστοιχος του όρου ‘detention’) καθώς υποννοείται λόγος κράτησης που παραπέμπει σε παράνομη δράση. Οι αιτούντες άσυλο, ανεξαρτήτως συνθηκών και καθεστώτος εισόδου στην Ελλάδα δεν νοούνται παράνομοι a priori γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος ως/από ιδιότητα.
 
 
Αλέξανδρος Αρβανιτίδης
Στο εδ. β παρ.2 του αρ. 6 προτείνεται να διαγραφεί το κείμενο από το ¨Επίσης…¨ και μετά. Είναι υπερβολή να εξιδεικεύουμε το πως θα παράσχει η υπηρεσία την εκπαίδευση, αφού ήδη παραπάνω έχει αναφερθεί ότι είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να μεριμνά γι΄αυτήν. Επιπλέον στον Ν.3907 γίνεται αναφορά στα θέματα εκπαίδευσης. Είναι επίσης άνευ ουσίας να εξειδικεύουμε και να καθοδηγούμε από ποιον θα γίνεται η εκπαίδευση, γιατί δεσμευόμαστε μόνο με την ΕΥΣΑ ή την Ύπατη Αρμοστεία? Επιπλέον ασαφής είναι η διατύπωση ¨μπορεί επίσης να διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης με ΜΚΟ¨, τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορεί να συνδιοργανώνει σεμινάρια με ΜΚΟ; ή ότι μπορεί να καλεί τις ΜΚΟ να διοργανώσουν σεμινάρια για να καταρτίζουν το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και να ¨καθοδηγούν¨ μέσα από την κατάρτιση τη διαδικασία χορήγησης ασύλου σύμφωνα με τη φιλοσοφία λειτουργίας τους;
 
 
γνώστης του ασύλου
Προκειμένου ο αιτών άσυλο να ενημερώνεται πραγματικά πριν από την απόφαση διακοπής ή απόρριψης του αιτήματος ασύλου του καθώς και για την απόφαση διακοπής του αιτήματος εξέτασής του και να έχει μία πιο λυσιτελή για τον ίδιο πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου προτείνω τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο 1)Δεν είναι σαφές γιατί η σιωπηρή ανάκληση στο α’ βαθμό οδηγεί σε διακοπή ενώ στο β’ βαθμό σε απόρριψη. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2 ως εξής: «Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του και έχει διενεργηθεί η συνέντευξη του αιτούντος τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης εκδίδει απόφαση επί του αιτήματος. Εφόσον δεν έχει διενεργηθεί συνέντευξη σε οποιοδήποτε βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης διακόπτει την εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη και θέτει την υπόθεση στο αρχείο». 2) Λόγω της διαπιστωμένα συχνής ανυπαίτιας αδυναμίας των αιτούντων άσυλο να πετυχαίνουν την ανανέωση της κάρτας τους στις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις,ενώ προσέρχονται έγκαιρα,προτείνεται ηα ακόλουθη τροποποίηση του εδαφίου (στ) ως εξής: «δεν εμφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημέρα λήξης του ειδικού ατομικού δελτίου». 3)Στο τέλος του εδαφίου ε να προστεθεί η φράση «Στις περιπτώσεις του παρόντος και του προηγούμενου εδαφίου, η διαπίστωση της σιωπηρής ανάκλησης του αιτήματος ασύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του αιτούντα,η οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος». 4) Να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως εξής και να αναριθμούν οι επόμενες,: «Το άτομο που υπέβαλε αίτηση ασύλου θεωρείται ως αιτών άσυλο, ακόμα κι αν δεν έχει τηρήσει τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, μέχρι να εκδοθεί σχετική πράξη διακοπής της εξέτασης του αιτήματός του από την αρμόδια αρχή απόφασης και να συντελεστεί η επίδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Κατά το διάστημα αυτό μέχρι την συντέλεση της επίδοσης της ως άνω απόφασης, ο αιτών άσυλο διατηρεί το ειδικό ατομικό δελτίο –δελτίο αιτήσαντος ασύλου».