Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παναγιώτα
Τα συγκεκριμένα κριτήρια θεωρώ πως είναι πολύ γενικά και ασαφή, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να συγκεκριμενοποιούνται ανάλογα με την υπηρεσία και τα καθήκοντα του υπαλλήλου. Αλλά έχουν προσδιοριστεί επακριβώς τα καθήκοντα των υπαλλήλων ποτέ; Ή η λειτουργία της υπηρεσίας επαφίεται στο φιλότιμο των πλέον πρόθυμων;
 
 
eugenia
Πέραν του ότι καλύφθηκα από τις σκέψεις των συσχολιαστών, να προσθέσω πως – σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις – θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη των ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, ο μαθητής θα πρέπει να κρίνει τον καθηγητή του ή η συναλλασσόμενοι σε κάποιες υπηρεσίες. Βέβαια θα πρέπει να αποκλεισθεί, ίσως από το πλήθος των γνωμών, η περίπτωση να θέλει κάποιος να «θάψει το χαραμοφάη δημόσιο υπάλληλο» επειδή δεν μπορεί να γίνει και αυτός.
 
 
K.I.X.
Ένα στοιχείο που δεν έχει -μέχρι στιγμής- αναφερθεί είναι το ΣΟΒΑΡΟ πρόβλημα διαβλητότητας που παρουσιάζεται όταν ο εισηγητής αξιολόγησης (άμεσος προϊστάμενος)είναι και ανθυποψήφιος μαζί με τον κρινόμενο. Έχει κίνητρο να μειώσει την βαθμολογία, ιδίως στην περίπτωση που τα αντικειμενικά προσόντα του (όπως πτυχία, γλώσσες, επιμόρφωση, επιστημονική δραστηριότητα κλπ) είναι χαμηλότερα του κρινόμενου. Υπάρχουν πολλά πραγματικά περιστατικά επ΄αυτού. Το θέμα είναι σοβαρό και πιθανώς να οδηγεί σε ενστάσεις και λοιπές προσφυγές.ΠΡΟΤΑΣΗ:1) Σε περίπτωση που τα προσόντα του εισηγητή αξιολόγησης και άμεσου/έμμεσου προϊσταμένου (όπως αυτά προκύπτουν από τον μεταβατικό νόμο αξιολόγησης 3839 και το γνωστό excel υπολογισμού του Υπουργείου) είναι μικρότερα από αυτά του κρινόμενου, η εισήγηση να μην λαμβάνεται υπόψη, διότι ο εισηγητής έχει προσωπικό κίνητρο να επηρεάσει την κρίση προς ίδιον όφελος, αφού θα είναι συνυποψήφιος.2)Το θέμα μπορεί να λυθεί και αν γίνουν (όπου δεν έγιναν) ΑΜΕΣΑ κρίσεις/τοποθετήσεις προϊσταμένων με βάση τη αδιάβλητη μοριοδότηση του Ν. 3839, ιδίως στις Υπηρεσίες που χηρεύουν θέσεις λόγω αποχωρήσεων. Στην συνέχεια και εφόσον περάσει το εξάμηνο υπηρεσίας των νέων προϊσταμένων (και με τις καθυστερήσεις που βλέπω θα περάσει έτσι και αλλοιώς), τότε αυτοί να συντάξουν τις εισηγήσεις αξιολόγησης οι οποίες θα είναι περισσότερο αξιόπιστες αφού δεν έχουν κίνητρο να κόψουν την βαθμολογία των υφισταμένων.Αυτό δηλαδή που προτείνεται είναι αντίστοιχο με μια «υπηρεσιακή κυβέρνηση» πριν τις «εκλογές».Είναι απλό, γρήγορο και από μόνο του θα αποκαταστήσει την αξιοκρατία κατά ποσοστό άνω του 80%, πριν καν εφαρμοστεί ο νέος ακριβέστερος νόμος ο οποίος κατά την γνώμη μου κινδυνεύει να είναι δυσεφάρμοστος και να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, λόγω πολυπλοκότητας και κωλημάτων (εδώ είναι Ελλάδα…).
 
 
Αθαν. Γκιόκεζας
Στα κριτήρα αξιολόγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν: Τα ηθικά προσόντα: τιμιότητα, εχεμύθεια, συνέπεια κλπ. Τα φυσικά προσόντα: Υγεία, εμφάνιση κλπ. Αυτά αυτονόητα αποτελούν βασικά στοιχεία ενός καλού υπαλλήλου.