Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΛΗ
Είμαι διοικητική υπάλληλος σε γραφείο προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Είμαι απόλυτα σύμφωνη με τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον εξελιχθεί με το σωστό αδιάβλητο τρόπο και πιστεύω πως έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Προτείνω τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι τα ακόλουθα :•Η εκπαίδευση του υπαλλήλου (θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της εργασίας του , ανεξάρτητη από την κατηγορία αλλά απόλυτα συνδεδεμένη με το κλάδο στον οποίο υπηρετεί . Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση διοικητικού υπαλλήλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι κάτοχος συναφούς πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (πχ πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών) να έχει την δυνατότητα να προσμετρήσει στη συνολική του βαθμολογία τον Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών παρόλο που το τυπικό προσόν της θέσης την οποία κατέχει είναι τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ).•Η εμπειρία (θα πρέπει στην εμπειρία να συνυπολογίζεται όχι μόνο η εμπειρία στον δημόσιο τομέα αλλά και η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα)•Η επιμόρφωση ( η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της εργασίας του υπαλλήλου)•Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών•Η πιστοποιημένη επιμόρφωση ηλεκτρονικού υπολογιστή•Η σωστή συμπεριφορά και η υψηλή απόδοση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.**Σε περίπτωση ισοβαθμίας να δίνεται προβάδισμα στους υπαλλήλους που διορίστηκαν με διαδικασία ΑΣΕΠ.
 
 
Manolis
Είμαι εργαζόμενος 12 χρόνια σε Δήμο,δεν έχω ούτε μία μέρα άδεια ασθενείας ,η επιλογή μου αυτή δεν πρέπει να αμοίβεται;;;;;;;;;